Search form

Ebu 12

An ka tɔɔrɔ muɲu

1Ayiwa, an lamininin be ni seere caaman ye minkɛ, koo o koo b'an ka boli nin nagasi, an k'o bɛɛ dabila. Hakɛ min ka teli ka see an kɔrɔ, an k'o dabila. Boli min b'an seen kɔrɔ, an kana sigɛn o la. 2An k'an ɲaa lɔnin to Yezu kan ale min ye an ka lanaya bɔyɔrɔ ye, n'a laban ye. A sɔnna ka tɔɔrɔ gwengwenlɔgɔ kan, a ma maloya yɛrɛ jati, bari nisɔndiya min tun b'a kɔnɔna, a ɲaa tun b'o la. Sisan, a siginin be Ala kinibolo la. 3O la do, ale min ye tɔɔrɔ caaman muɲu hakɛkɛlaw bolo, aw k'aw hakili to ale la janko aw kana sigɛn, aw fari be faga. 4Aw be bondori min kɛ hakɛ kosɔn, o ma se jolibɔn ma fɔlɔ do. 5Aw ɲinɛna denfaw ka ladili nin na wa? A ko:

«N deen, kana ban Matigi ka ladili ma.

N'a b'i ladira, kana i fari faga.

6- Bari mɔgɔ min koo ka di Matigi ye, a b'o le ladi.

A sɔnna ka min kɛ a deen ye, a b'o le ɲaa gwan.»

7Aw ka hɛrɛ kosɔn lo aw be tɔɔrɔla. Ala b'aw minɛ i n'a fɔ a deenw. Deen jumɛn be yen n'a faa t'a ladi? 8Ala b'a ka deenw bɛɛ ladi. N'a t'aw ladi, o tuma na aw te a deenw ye, aw ye ɲamɔgɔdenw le ye.

9An wolofaw y'an ladi, an sɔnna u ta ma. An Faa Ala min ye nii tigi ye, mun na an tena sɔn o ta ma ka to nii na? 10An wolofaw ka ladili ye waati dɔɔni koo ye, u tun b'an ladi ka kɛɲɛ n'u ka miiriya ye. Nga Ala b'an ladi an ka ɲa kosɔn waasa an ka kɛ mɔgɔɲumanw ye i n'a fɔ ale. 11N'u b'i ladi tuma min na, a man di dɛ! O be digi i la. Nga kɔfɛ, ladili nafa ye hɛrɛ ni tilenninya ye, a tigi be min sɔrɔ. 12- O kama, aw k'aw bolo faganin nunu kɔrɔta, aw seen minw be yɛrɛyɛrɛ, k'o lɔ ka ɲa, 13- ka siratilennin tagama, o la, minw seen kelen ma ɲi, u seen kana mugu, nga a ka suma.

Krista ka koo minɛ ka ɲa

14Aw ka banba, hɛrɛ ka sɔrɔ aw ni mɔgɔw bɛɛ cɛ. Aw ka saniya fana, n'o te mɔgɔ si tena Matigi ye. 15- Aw k'aw yɛrɛ minɛ waasa mɔgɔ si kana muruti ka ban Ala ka nɛɛma na. Lili si kana kɛ yirijugu ye ka wili aw cɛma ka ɲagami don ka mɔgɔ caaman halaki.

16- Mɔgɔ si kana kɛ kakala ye, walima Alaɲasiranbali ye, i n'a fɔ Ezawu, min y'a ka kɔrɔya falen dumuni na. 17- Aw b'a lɔn k'o kɔfɛ, a tun b'a fɛ u faa be duba nin kɛ ale ye, nga o banna. A ye dalili kɛ ka kasi nga o m'a ɲa.

Bɛɛn kɔrɔ ni bɛɛn kura

18Fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw gwɛrɛla Ala ka kulu la cogo min na, mɔgɔ be se ka maga min na, aw ma gwɛrɛ a la ten. Olu ye tasuma ye, ni kabafin, ni dibiba, ni sanfɔɲɔjugu, 19- ka buru fiyɛkan ni kumakanba mɛn. O mɛnbagaw ma se, u ko Ala yɛrɛ kana kuma olu fɛ tugu. 20- Bari sariya min tun sigira, u tun te se o kɔrɔ. A tun fɔra ko: «Mɔgɔ si man kan ka yɛlɛ kulu nin kan, hali begɛn. Ni fɛɛn o fɛɛn yɛlɛla, o ka kan ka bon ka faga.»

21- Koo nin siranya tun ka bon haali, fɔɔ Musa y'a fɔ ko: «Ebe! Ne be yɛrɛyɛrɛla siranyakojugu fɛ.»

22Nga aw kɔni, aw gwɛrɛla *Siyɔn kulu ni Nitigi Ala ka dugu la, n'o ye sankolo Zeruzalɛmu ye, ka gwɛrɛ mɛlɛkɛ caaman caaman na n'u be ɲanagwɛ la. 23Mɔgɔ fɔlɔ minw tɔgɔ sɛbɛnnin be arijana na, aw gwɛrɛla olu la, ka gwɛrɛ Ala la, adamadenw bɛɛ kitibaga. Mɔgɔtilennin minw y'u nakun dafa, aw gwɛrɛla olu la. 24- Yezu min ye bɛnkura sindibaga ye, aw gwɛrɛla ale la, a joli min bɔnna, aw gwɛrɛla o la. O joli nin be fɛnɲuman d'an ma ka tɛmɛ Abɛli ta kan.

25- Min be kumana aw fɛ, aw ye jija, aw kana ban a ka kuma na. Bari fɔlɔ mɔgɔw banna Ala ka kuma fɔbaga ma, min tun b'u cɛma dugukolo kan. O la, u ma kisi ɲagwan ma. Min be to arijana na ka kuma an fɛ, n'an banna ale la, an ka ɲagwan tena tɛmɛ fɔlɔ mɔgɔw ta kan wa?

26- Min kumakan tun ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ, sisan ale ko: «Ne ben'a to dugukolo be yɛrɛyɛrɛ siɲɛ kelen tugu, nga a tena dan o ma, sankolo fana niin bena sɔrɔ a la.» 27N'a fɔra ko «siɲɛ kelen tugu,» o kɔrɔ ko fɛɛn minw bena yɛrɛyɛrɛ, olu bena tunu. Minw te yɛrɛyɛrɛ, olu be to yen. 28Ayiwa, Ala bena sigiyɔrɔ d'an ma min te se ka cɛn, o la, an k'a fo k'a bato, ka kɛɲɛ n'a yɛrɛ sago ye, ni yɛrɛmajigi ni siranya ye. 29- Bari, an ka Ala ye tasuma ye min be cɛnikɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index