Search form

Ebu 4

1Ala y'a daa di ko an bena se ka don ka lafiɲɛ a ka yɔrɔ labɛnnin kɔnɔ. O dadili nin be seen kan halibi. O la, an k'an yɛrɛ minɛ waasa mɔgɔ si kana to kɔfɛ. 2Anw ye Ala ka kuma min mɛn, olu fana tun y'o mɛn. Nga o ma foyi ɲa u ye bari u ma u jigi la a kan.

3- An minw y'an jigi la a kan, an bena don o lafiɲɛyɔrɔ nin na, Ala y'a fɔ min koo la ko:

«Dimikojugu fɛ, ne y'a fɔ k'a gwɛlɛya ko

u tena sɔrɔ ka don n ka lafiɲɛyɔrɔ la.»

Ayiwa, koo bɛɛ tun labɛnna ka ban diɲɛ dantuma na. 4- A fɔra lɔgɔkun laban loon koo la Ala ka kuma na ko:

«Ala tilara a ka baara bɛɛ la,

ka lafiɲɛ a tile wolonwulanan loon.»

5- A fɔra ka tɛmɛ ko: «U tena sɔrɔ ka don n ka lafiɲɛyɔrɔ la.»

6Ayiwa, minw tun kɔnna ka Ala ka kuma mɛn, olu ma se ka don o lafiɲɛyɔrɔ nin na kuma nin batobaliya kosɔn. O la, dɔ wɛrɛw bena don yen. 7- Ala tun ye waati wɛrɛ latigɛ k'o wele ko Bii, a mɛnna, Dawuda tun y'a fɔ Ala barika la i ko a fɔra kɔfɛ cogo min na ko:

«N'aw ye Ala kumakan mɛn bii,

aw kana aw dusu gwɛlɛya.»

8- Ni Isirayɛlidenw tun donna lafiɲɛyɔrɔ nin na Zozuwe sababu la, Ala tun tena lafiɲɛlon wɛrɛ kuma fɔ tugu. 9Ayiwa, lafiɲɛlon ɲanaman maranin be Krista ka jama ye. 10- Bari, min donna Ala ka lafiɲɛyɔrɔ la, o fana be lafiɲɛna a ka baara la i n'a fɔ Ala, lafiɲɛlon na. 11An ka jija o tuma na ka don o lafiɲɛyɔrɔ nin na. An k'an yɛrɛ minɛ waasa mɔgɔ si kana dɛsɛ o yɔrɔ donko la i n'a fo minw ma sɔn ka mɛnikɛ.

12Ala ka kuma ɲanaman lo, fanga b'a la. A ka fari ni muru faan fila dadiman ye. A be don mɔgɔ dusu la fɔɔ ka nii faran ka bɔ adamadenya la, ani ka kolo ni sɛnmɛ bɔ ɲɔgɔn na. A be mɔgɔ ka miiri, n'a kɔnɔnako bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'u lɔn. 13O danfɛn te yen Ala ɲaa te min ye. U bɛɛ b'a ɲakɔrɔ, u si dogonin te a ma. An bena an ka koow bɛɛ ɲafɔ ale lo ye.

Ala Dencɛ ye sarakalasebagaw kuntigiba ye

14Ayiwa, sarakalasebagaw kuntigiba ɲanaman b'an fɛ minkɛ, n'o ye Ala Dencɛ Yezu ye, ale ye sankolo cɛtigɛ ka se Ala fɛ. O la, an jigi be min kan, an k'a to o kan. 15Bari, see b'an ka sarakalasebagaw kuntigiba nin ye k'an faamu an ka dɛsɛyɔrɔ la. A ye kɔrɔbɔli sifa bɛɛ sɔrɔ i n'a fɔ anw, nga a ma hakɛ kɛ. 16O tuma na sa, an k'an jigi la a kan, ka gwɛrɛ a ka masasigilan yɔrɔ la ni hakilisigi ye, a ka nɛɛma kosɔn janko a ka makari an na, ka nɛɛma kɛ an ye, k'an dɛmɛ an dɛsɛ tuma na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index