Search form

Ebu 5

An dɛmɛbaga

1Sarakalasebagaw kuntigiba be woloma ka bɔ jama cɛma ka sigi ka jama ni Ala cɛ koow ɲanabɔ, ani ka sarakaw ni sɔnnifɛnw di Ala ma hakɛw yafako la. 2Mɔgɔ minw te foyi lɔn n'u be to ka fili, a be se k'olu dɛmɛcogo lɔn. Bari ale fana be dɛsɛ. 3- O kama, a ka kan ka sarakaw bɔ Ala ye, ale ni jama ka hakɛw kosɔn. 4- Mɔgɔ t'o tɔgɔ nin sɔrɔ a yɛrɛ ma, nga Ala le b'o d'a ma i n'a fɔ Arɔn ta kɛra cogo min na.

5- O la, a ma kɛ i n'a fɔ ko Krista le ye sarakalasebagaw kuntigibaya tɔgɔ la a yɛrɛ kan dɛ. Nga Ala min y'a fɔ a ye ko:

«I ye ne Dencɛ ye,

ne le y'i wolo bii,»

ale lo y'a d'a ma. 6- Ala y'a fɔ fana ko:

«Ele, i kɛra sarakalasebaga ye waati bɛɛ

Mɛlikisedɛki cogo la.»

7- Yezu tun be diɲɛ na tuma min na, Ala min be se k'a kisi saya ma, a ye ale dali kosɔbɛ ni mankanba ni ɲaji ye. A ka yɛrɛmajigi kosɔn, a ka dalili minɛna. 8A n'a ka Aladenya bɛɛ, a sɔnna Ala sago ma a ka tɔɔrɔ seen fɛ. 9O le y'a to a ka koo bɛɛ dafara ten tuma min na, mɔgɔ minw bɛɛ be mɛnni kɛ a fɛ, a kɛra olu bɛɛ kisibaga ye tuma bɛɛ. 10Bari Ala yɛrɛ le y'a kɛ sarakalasebagaw kuntigiba ye i n'a fɔ Mɛlikisedɛki.

Krista ka jama kɔgɔnin

11Koo caaman be yen k'a fɔ sarakalasebagaw kuntigiba nin ka koo la. Nga a bena fɔ cogo min na, n'aw b'a faamu, o le ka gwɛlɛ, bari aw te koo faamu joona. 12Kabini tumajan, aw tun ka kan ka kɛ tɔw kalanbagaw ye. Nga Ala ka koo minw faamu man gwɛlɛ, aw b'a fɛ mɔgɔ k'aw kalan n'o ye halibi. Aw kɛra denɲɛninw ye minw be siin min. Aw te se dumuni gwiliman kɔrɔ! 13- Sinminbaga ye denmisɛn ye, a te se ka koɲuman ni kojugu lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. 14Nga mɔgɔkɔrɔbaw be dumuni gwiliman dumu. U delila o la minkɛ, u ye hakili sɔrɔ ka ɲumaman ni juguman lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index