Search form

Ebu 6

1O la do, Krista ka koo minw faamu man gwɛlɛ, an kana to o kalan na halibi, nga an ka jija ka taga ɲa. An kana segi kalan kɔrɔman nunu kan minw ye: an ka nimisa ka faran kojuguw la minw te foyi ɲa mɔgɔ ye, ani jigi lako Ala kan, 2ni batizeliko, ani ka bolo la mɔgɔ kan ka Ala dali, ni suuw kununko, ani laban kitiko. An kana segi olu kan tugu. 3An ben'a kɛ ten le sisan, ni Ala sɔnna.

4Mɔgɔ minw ye Ala ka yeelen sɔrɔ, ka Ala ka nɛɛma sɔrɔ, ka kɛ Nii Senuman jɛnɲɔgɔnw ye, 5olu minw y'a ye ko Ala ka kuma ka ɲi, ani ka sini fangatigiya nɛnɛ, 6nga o bɛɛ n'a ta, u murutira. Olu kɔni, ka nimisa ka segi ka faran u ka kojugu la, o te se ka kɛ. Bari u ka kɛwali b'a yira k'u be Ala Dencɛ gwengwenna lɔgɔ kan tugu, ani k'a di a nɛnibagaw ma.

7Ni sanji benna dugukolo kan ka ɲa, ni sɛnɛkɛla ye suman sɔrɔ dugukolo nin be Ala ka nɛɛma sɔrɔ. 8- Nga, n'i dugukolo ye ŋɔni, ani sigɛn dama le falen, a te foyi ɲa, a yɔrɔ man jan danga la. A laban be jɛni.

Jigitugukuma

9Ayiwa, ne teriɲumanw, an ye kuma minw fɔ ten, a ma kɛ ko aw ka koo lo, bari an lanin b'a la ko aw be siraɲuman kan, min ye kisili sira ye. 10Aw ye baara min kɛ, ka koɲuman minw kɛ ka tɛmɛ, ani aw be minw kɛra sisan ka Ala ka mɔgɔw dɛmɛ, k'a yira Ala la ko a koo ka di aw ye, Ala ka ɲi, a tena ɲinɛ o si kɔ. 11Ayiwa, anw b'a fɛ, aw kelen kelen bɛɛ ka banba ka to timinadiya la fɔɔ ka taga se a laban ma, janko aw jigi be min kan, aw ka se k'o sɔrɔ. 12O la, aw fari tena faga. Ala y'a daa di koo min na, minw be la Ala la, ka muɲu fɔɔ k'o sɔrɔ, aw ka olu ladege.

Ala ka dadili

13Ala y'a daa di Ibrayima ma tuma min na, a kalila n'a yɛrɛ tɔgɔ ye bari fɛɛn wɛrɛ te yen min ka bon n'ale yɛrɛ ye n'a be se ka kali ni min ye. 14- A tun ko:

«Ne bena hɛrɛ kɛ i ye,

k'i kɔmɔgɔw caya kosɔbɛ.»

15Ayiwa, Ibrayima muɲuna ka kɔnɔni kɛ. Ala y'a daa d'a ma koo min na, a y'o sɔrɔ. 16Ni adamadenw k'u be kali, fɛɛn min ka bon n'u yɛrɛ ye, u b'o le tɔgɔ wele ka kɛ u seere ye, waasa u y'u daa di koo min na, sigasiga kana sɔrɔ o la. 17O la, Ala kalila a ka dadili nin na, k'a yira ka gwɛ o sɔrɔbagaw la ko siga t'a la, o bena kɛ. 18O kobaba fila nunu na, Ala te se ka galon tigɛ an ye cogo si la. O kama, an minw jigi b'o kan, o ka kan ka barika don an na kosɔbɛ k'o koo minɛ ka ɲa. 19- Jigi min b'an fɛ, barika b'o la. O b'a kɛ an be lɔ ka ɲa, a b'an dɛmɛ ka tɛmɛ cɛtigɛ fanin na ka taga se Ala fɛ.a 20- Yezu kɔnna an ɲa o yɔrɔ la an kosɔn. Ale kɛra waati bɛɛ sarakalasebagaw kuntigiba ye Mɛlikisedɛki cogo la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index