Search form

Ebu 7

Mɛlikisedɛki ka koo

1Mɛlikisedɛki tun ye Salɛmu dugu masa ye, ani Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala ka sarakalasebaga. Ibrayima kɔsegitɔ ka bɔ masa dɔw kɛlɛyɔrɔ la, o y'a sɔrɔ kɛlɛ diyara a la, Mɛlikisedɛki y'a kunbɛn ka duba kɛ a ye. 2- Ibrayima ye fɛɛn minw bɛɛ sɔrɔ kɛlɛ kɛyɔrɔ la, a y'u jaka d'a ma. Mɛlikisedɛki kɔrɔ ko «masatilennin.» Salɛmu masa tun lo, o kɔrɔ ko «hɛrɛ masa.» 3Faa t'a fɛ, baa t'a fɛ, buruju t'a fɛ, wololon t'a fɛ, a ma sa fana. Sarakalasebaga lo tuma bɛɛ i n'a fɔ Ala Dencɛ.

4Mɔgɔba lo dɛ! An faa Ibrayima ye fɛɛn minw sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la, a y'o bɛɛ jaka d'a ma! 5- Sarakalasebagaya dira Levi kɔmɔgɔw ma, sariya ko u ka jaka minɛ jama fɛ, minw ye u badenw ye. K'a sɔrɔ u bɛɛ bɔra Ibrayima la. 6Mɛlikisedɛki ye jaka nin minɛ Ibrayima fɛ k'a sɔrɔ Levi kɔmɔgɔ dɔ tɛ. O kɔ, a ye duba kɛ Ibrayima ye, Ala y'a daa di min ma. 7Siga t'a la ko dubakɛbaga ka bon ni dubasɔrɔbaga ye. 8Levi kɔmɔgɔ minw be jakaw minɛ, olu be sa. Nga jaka min minɛna Ibrayima fɛ, a fɔra k'o minɛbaga ma sa. 9Levi kɔmɔgɔ minw be jaka minɛ, olu yɛrɛ tun ye jaka bɔ u bɛma Ibrayima barika la, n'a be se ka fɔ ten. 10Bari Levi tuma wolo fɔlɔ tuma min na Mɛlikisedɛki tagara a bɛma Ibrayima kunbɛn.

Sarakalasebagakura

11Sariya min sigira Isirayɛlidenw ye, o juu siginin tun be Levi kɔmɔgɔw ka sarakalasebagaya ka koo kan. N'u ka baara tun dafanin lo, kuun tun t'a la sarakalasebaga wɛrɛ ka na tugu, min te i n'a fɔ Arɔn, nga min be i n'a fɔ Mɛlikisedɛki. 12Ayiwa, ni yɛlɛmani donna sarakalasebagaw ka baara la, wajibi lo fɔɔ yɛlɛmani ka don sariya la fana. 13Sarakalasebaga min koo fɔnin be yan, ale faaw si ma deli ka kɛ sarakalasebaga ye. 14A gwɛnin lo ko an Matigi buruju bɔra Zuda la. K'a sɔrɔ Musa ka sɛbɛ nunu si t'a yira k'o soo mɔgɔw niin be sarakalasebagaya la. 15Ayiwa, n'a fɔra ko sarakalasebaga wɛrɛ be yen min be i n'a fɔ Mɛlikisedɛki, a gwɛnin lo ko 16ale ma sigi o baara la a bɛmaw barika la. Nga a kɛra o ye bari see b'a ye ka to nii la tuma bɛɛ. 17- Tiɲɛ na, a fɔra Ala ka kuma na ale ka koo la ko:

«Ele, i kɛra waati bɛɛ sarakalasebaga ye

Mɛlikisedɛki cogo la.»

18O b'a yira ko fɔlɔfɔlɔ ka koo kɛcogo nunu te jati tugu, k'u benna. Bari barika tun t'u la, u tun te foyi ɲa. 19Sariya ma se k'an dɛmɛ ka kɛ mɔgɔdafaninw ye, nga sisan, an jigi be fɛɛn min kan, o ka fisa, o sababu la an be se ka gwɛrɛ Ala la.

20Ka fara o kan, Ala y'a daa di fana. Tɔɔ nunu kɛra sarakalasebagaw ye k'a sɔrɔ Ala m'a daa di u si ma. 21- Nga Yezu kɛra sarakalasebaga ye Ala ka dadili seen fɛ, a ko:

«Matigi y'a fɔ k'a gwɛlɛya,

a tena yɛlɛma.

Ele, i kɛra waati bɛɛ sarakalasebaga ye.»

22O kama, Yezu ye bɛɛn min sigi anw ni Ala cɛ, o ka fisa ni fɔlɔta ye. 23Ayiwa, danfara wɛrɛ be yen. Sarakalasebaga caaman tɛmɛna, bari u tun be sa. 24Nga Yezu te sa abada, o la, a ka sarakalasebagaya ye tuma bɛɛ ta ye. 25O kama, mɔgɔ minw be gwɛrɛ Ala la ale sababu la, see b'a ye k'olu kisi bii ani sini, bari a be yen tuma bɛɛ ka Ala dali u ye. 26O sarakalasebagaw kuntigi ɲɔgɔn le be se k'an mako ɲa. A ka ɲi, jalakiyɔrɔ t'a la, a ka koo gwɛnin lo, a daan bɔnin be hakɛkɛlaw la, a kɔrɔtara fɔɔ ka taga sankolo daan na. 27- Sarakalasebagaw kuntigiba tɔw tun be saraka lase loon o loon, u tun be kɔn k'u yɛrɛ ka hakɛw yafa saraka bɔ fɔlɔ, ka sɔrɔ ka jama ta lase. Nga Yezu y'a yɛrɛ saraka jama ka hakɛw kosɔn siɲɛ kelenpe, saraka wɛrɛ man kan ka bɔ tugu. 28Musa ka sariya ye adamaden barikatanw le kɛ sarakalasebagaw kuntigibaw ye. O kɔ, Ala y'a daa di koo min na, a y'o kɛ k'a Dencɛ kɛ sarakalasebagaw kuntigiba ye, ale ka koow bɛɛ dafanin lo tuma bɛɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index