Search form

Ebu 9

Bɛnkɔrɔ

1Batoli kɛyɔrɔ ni Ala batocogo tun be yen bɛn fɔlɔ waati la. 2- Ayiwa, fanibugu tun lɔra. A tilannin tun lo, a yɔrɔ fɔlɔ tɔgɔ ko Yɔrɔ Senuman. Fitinɛ tun be bila o yɔrɔ la, ani tabali, Ala ka buru be bila min kan. 3- A yɔrɔ filanan daan bɔnin tun be ni fani ye. O yɔrɔ tɔgɔ ko Yɔrɔ Senumanw ka Senuman. 4- Wusulandagab sanulaman, ani Ala ka bɛɛn taamasiɲɛ kɛsu tun be ale kɔnɔ, o kɛsu nin yɔrɔ bɛɛ tun ye sanu ye. Daga sanulaman tun b'a kɔnɔ maanɛ be min na, ani Arɔn ka bere, min feerenna, ani walaka kabakurulamanw, Ala ka sariya tun be minw kan. 5- *Serubɛn jaa dɔw tun lɔnin be kɛsu sanfɛ minw b'a yira ko Ala be yen. Olu gamanw tun kɛnin be ka suma kɛ kojuguw yafa saraka bɔyɔrɔ kan. O koo nunu bɛɛ ɲafɔtuma te sisan ye. 6- Ayiwa, o bɛɛ labɛnna ka ban tuma min na, sarakalasebagaw tun be don bugu nin yɔrɔ fɔlɔ la tuma o tuma k'u ka baara kɛ. 7- Nga sarakalasebagaw kuntigiba kelenpe le tun be don batoli yɔrɔ faan filanan nin kɔnɔ siɲɛ kelenpe saan kɔnɔ. A be don yen ni begɛn joli le ye k'o di Ala ma ale ni jama ka fili kosɔn. 8Nii Senuman y'a yira ko ni fanibugu kɔrɔman nin be yen, ko Yɔrɔ Senumanw ka Senuman sira ma dayɛlɛ. 9U tun be sɔnnifɛn ni saraka minw dira Ala ma, o do tun te se ka Ala batobagaw dusu saniya. O ye taamasiɲɛ dama le ye k'an ka bii koo yira. 10A dumuniko, minnifɛnko, yɛrɛsaniyako sifa dɔw, olu bɛɛ tun kɛra landaw le ye fɔɔ ka n'a bila yɛlɛmani waati ma.

Krista ka saraka

11Ayiwa, Krista nana ka kɛ sarakalasebagaw kuntigiba ɲanaman ye, an nafa kama. Ale donna k'a ka baara kɛ fanibugu min na, o ka bon, a dafanin lo, o ni adamadenw ka lɔta te kelen ye. O kɔrɔ ko diɲɛ nin ta tɛ. 12Krista ma don o Yɔrɔ senumanw ka senuman na ka bakɔrɔnin joli, walima misiden joli di Ala ma dɛ. Nga a y'a yɛrɛ joli le di Ala ma siɲɛ kelenpe k'anw hɔrɔnya pewu! 13- Sarakalasebagaw be bakɔrɔninw, ni turaw joli, ani misimuso bugurigwɛ kɛ ka mɔgɔnɔgɔninw saniya. 14N'a be ten Krista joli ma fisa ni begɛn ta ye wa bari Nii Senuman barika la, Krista y'a yɛrɛ kɛ saraka dafanin ye ka di Ala ma. An ka kɛwaliw minw te foyi ɲa, a joli b'an dusu saniya ka bɔ o la janko ka se ka Nitigi Ala bato.

Krista joli be bɛnkura sigi

15Krista kɛra Ala ni mɔgɔw cɛ, ka bɛnkura sigi janko Ala y'a daa di cɛɛn banbali min la, a ka mɔgɔ weleninw ka se k'o sɔrɔ Krista ka saya kosɔn. A ye min kɛ k'u tila u ka kojuguw la, u ye minw kɛ bɛnkɔrɔ tile la. 16Cɛntigi ka sayako be gwɛ fɔlɔ, u be sɔrɔ ka kuma cɛntasɛbɛ koo la. 17Cɛntasɛbɛ te se ka jati ni cɛntigi be nii na, bari a be sa fɔlɔ u be sɔrɔ ka cɛntasɛbɛ jati. 18O le y'a to, hali bɛnkɔrɔ fana sigira ni joli ye. 19Musa ye Ala ka sariya kelen kelen bɛɛ fɔ jama ye ka ban tuma min na, a ye misidenw ni bakɔrɔninw joli ni jii ta, ka sagasi wuleman siri *izɔpikala la k'o kɛ ka joli ni jii nin seriseri sariyasɛbɛ kan, ani jama bɛɛ kan 20- k'a fɔ ko: «Nin ye bɛɛn joli ye Ala ko aw ka min bato.» 21- O kɔ, a y'a seriseri fana fanibugu nin kan, ani a kɔnɔna baarakɛminanw bɛɛ kan. 22- A fɔra sariyasɛbɛ kɔnɔ k'u tun be joli le kɛ ka fɛɛn caaman saniya. Ni joli ma bɔn, kojugu te yafa. 23Fɛɛn minw be arijana na, n'olu jaaw ka kan ka saniya ni kɛwali nunu ye, o tuma na, o fɛɛn nunu yɛrɛ yɛrɛ ka saniyako ka kan ni saraka wɛrɛw ye minw ka fisa ni fɔlɔtaw ye.

Krista ka saraka

24Tiɲɛ na, mɔgɔw bolo ye Alabatoso min lɔ k'a kɛ i n'a fɔ sankolo ta, a ma kɛ i ko Krista donna o le kɔnɔ dɛ! Krista donna arijana yɛrɛ le la, ka lɔ Ala ɲafɛ anw ka hɛrɛ kosɔn. 25Sarakalasebagaw kuntigiba be to ka don Yɔrɔ senumanw ka senuman na cogo min na saan o saan ni begɛn joli ye, Krista m'a kɛ ten. A m'a yɛrɛ saraka siɲɛ caaman. 26N'a tun be ten, a tun bena tɔɔrɔ siɲɛ caaman kabini diɲɛ dantuma. Nga a nana laban tuma na sisan le ka tɔɔrɔ siɲɛ kelenpe k'a yɛrɛ kɛ saraka ye ka hakɛ fanga cɛn. 27Adamadenw be sa siɲɛ kelenpe cogo min na, Ala be sɔrɔ k'u kiti, 28- o cogo kelen na, Krista y'a yɛrɛ saraka siɲɛ kelen, ka mɔgɔ bɛɛ ka hakɛw yafa. O kɔ, a bena segi ka na, o tena kɛ hakɛw yafako kama tugu, nga mɔgɔ minw b'a makɔnɔna, olu kisili kosɔn lo.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index