Search form

Ebu int

Kunnafoni

Zuwifu minw tun sɔnna ka la Krista la, nin bataki nin cira olu le ma bari u tun ye tɔɔrɔ sɔrɔ fɔɔ u tun be ɲini ka ban Krista la. O la, nin bataki nin cira u ma waasa k'u jaa gwɛlɛya ani k'a yira u la ko Krista lo be fɛɛn bɛɛ kunna.

Bataki nin cibaga be tiɲɛ caaman yira.

A fɔlɔ, o ye ko Krista ye Ala Deen ye min sɔnna ka mɛnni kɛ a Faa fɛ ani ka sɔn tɔɔrɔ la. O le y'a to, a ka bon ni kiraw bɛɛ ye minw koo fɔra layidu kɔrɔ la. A ka bon ni mɛlɛkɛw bɛɛ ye fana bari Ala Deen lo.

A filanan, ko Krista ye sarakalasebaga ye min ka bon ni sarakalasebaga tɔw bɛɛ ye.

A sabanan, ko ale Krista barika la, mɔgɔ o mɔgɔ lara Ala la, o tigi be kisi hakɛ ni saya ma. Bari ale Krista min ye sarakalasebaga ye, ale kelen le barika la mɔgɔ be se ka kisili sɔrɔ bari ale Krista kɛra saraka dafanin ye an kosɔn. A b'a yira ko Zuwifu tun be landa minw kɛ ani ka begɛn minw faga, k'o tun ye Krista ka ko taamasiɲɛ lo ye.

Bataki nin laban yɔrɔ la, Isirayɛlidenw caaman ka koow lakalila k'a yira k'u jigi tun ye Ala ye. O la, a b'a kalanbagaw jaa gwɛlɛya u ka janto furu la ka lonanw minɛ ka ɲa ka to hɛrɛ la ni bɛɛ ye ani ka kuntigiw boɲa k'u jigi la Krista kan tuma bɛɛ.

Bataki nin tilancogo

Krista lo ye yiralifɛn dafanin ye 1.1-3

Krista ka bon ni mɛlɛkɛw ye 1.4—2.18

Krista ka bon ni Musa ani Zozuwe ye 3.1—4.13

Krista ka baara ka bon ni baara bɛɛ ye 4.14—7.28

Krista ka teriya ka bon ni teriya bɛɛ ye 8.1—9.22

Krista ka saraka ka bon ni sarakaw bɛɛ ye 9.23—10.39

Lanaya ka bon ni fɛɛn bɛɛ ye 11.1—12.29

Mɔgɔ ka kan ka Ala diyanako kɛ cogo min na 13.1-29

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index