Search form

Oze 1

1- Masaba kumana Beeri dencɛ Oze fɛ, Zuda mara masacɛ dɔw ka waatiw la, minw ye Oziyasi ni Yotamu ni Akazi ani Ezekiyasi ye. Zowasi dencɛ Zerobowamu le tun be Isirayɛli mara kunna o waati la fana.

Oze ka furuko

2Masaba y'a ka kuma min fɔ Oze barika la, a y'a daminɛ k'a fɔ a ye ko: «Muso min ka baara ye kakalaya ye, i k'ale ta, ka ɲamɔgɔdenw sɔrɔ. Bari, jamanadenw be kakalaya kɛra kosɔbɛ, k'u kɔɔ sin ne Masaba ma.»

3Oze tagara Dibilayimu denmuso Gomɛri furu. A nana kɔnɔ ta ka dencɛ wolo a ye.

4Masaba y'a fɔ Oze ye ko: «Deen nin tɔgɔ la ko Yizereyɛli. Bari, yanni dɔɔni ne bena Zewu ka soo kɛlɛ, sabu u ye joli bɔn Zizireyɛlia dugu kɔnɔ. Ne bena Isirayɛli mara ka masaya kuun faga. 5O loon na, ne bena Isirayɛli ka kala kari a fɛ Zizireyɛli kɔkɛnɛ kɔnɔ.»

6Muso nin ye kɔnɔ ta tugu, a ye denmuso wolo. Masaba y'a fɔ Oze ye ko: «Deen nin tɔgɔ la ko Loruwama,b Bari ne tena makari Isirayɛlidenw na tugu, ne tena yafa u ma fewu! 7Nga ne bena Zuda ka soo le koo diya n yɛrɛ ye. Ne Masaba u ka Ala yɛrɛ le bena u kisi. Ne tena u kisi ni kala ye, walima murujan, walima kɛlɛ, walima soo ni sotigiw ye dɛ!»

8A nana Loruwama daa bɔ siin na. Ka kɔnɔ wɛrɛ ta tugu ka dencɛ wolo. 9Masaba y'a fɔ ko:

«A tɔgɔ la ko Lowami,c

Bari aw te ne ka jama ye,

ne fana te yen aw kama tugu.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index