Search form

Oze 14

1Samarikaw bena lɔ n'u ka kojugu kunko ye.

Bari u murutira u ka Ala ma.

U bena faga ni murujan ye,

u ka denɲɛninw bena nɔɔni,

u bena u ka muso kɔnɔmanw kɔnɔ faran.

Isirayɛlidenw bena sɔn Ala ma sɔbɛ la

2Isirayɛlidenw, aw ka kɔsegi Masaba aw ka Ala ma.

Aw ka fili le y'a to aw benna.

3Aw ka kɔsegi ka na Masaba fɛ,

ka n'a fɔ a ye ko:

«An ka kojugu bɛɛ yafa,

an minɛ ka ɲa.

Sanni an ka turaw kɛ saraka ye i ma,

an bena e tanu.

4Asirikaw te se k'an kisi,

an tena yɛlɛ soow kan tugu kɛlɛ kama,

an tena an yɛrɛ ka lalagafɛn wele tugu ko: ‹An ka Ala.›

Bari, e le be makari falatɔ la.»

5Masaba y'a fɔ ko:

«Ne bena Isirayɛlidenw bɔ

u ka tilenbaliyakow la,

ne bena u koo diya n yɛrɛ ye kosɔbɛ,

bari u ka koo dimi bɔra n kɔnɔ.

6Ne bena kɛ Isirayɛlidenw fɛ i ko komiji,

u bena yiriwa i ko binfeeren,

u lili bena don ka ɲa i ko Liban yiri ta.

7U bolow bena jaɲajaɲa,

u ka dawula bena kɛ i ko olivuyiri ta,

u kasa bena diya i ko Liban yiri ta.

8Minw tun siginin be a suma kɔrɔ,

olu bena segi ka na.

U bena suman sɛnɛ,

u bena yiriwa i ko *ɛrɛzɛnsun,

u koo bena fɔ i ko Liban duvɛn.

9Efarayimu kɔmɔgɔw,

ne bena mun kɛ ni joow ye tugu?

Ne le b'aw jaabi, ne le b'aw kɔlɔsi.

Ne be i ko sipɛrɛyiri,

min nɛrɛnin lo tuma bɛɛ.

Aw ka nafa be bɔ ne le fɛ.»

10Mɔgɔ min be koo lɔn,

o tigi bena koo nunu faamu.

Hakili be min fɛ,

o tigi bena o kɔrɔ lɔn.

Tiɲɛ na,

Masaba ka koow tilennin lo.

Mɔgɔtilenninw le bena o sira taama.

Nga kojugukɛlaw bena talontalon o kan.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index