Search form

Oze int

Kunnafoni

Kira Oze y'a ka kiraya baara kɛ Isirayɛli mara la jamana kɔgɔdugu ɲafan fɛ. A y'a ka kiraya kɛ kira Amɔsi ta kɔ. O y'a sɔrɔ Samari dugu tun ma ci fɔlɔ. Mɔgɔw tun be joow sɔn, u tun te mɛnni kɛra Ala fɛ tugu. Ala tun b'a fɛ ka Isirayɛlidenw ka tilenbaliya taamasiɲɛ yira u la. A y'a fɔ kira ye ko a ka taga kakalamuso dɔ furu, ka muso nin koo diya a yɛrɛ ye i ko ale Masaba b'a ka jama kanu cogo min na hali n'u te mɛnni kɛ.

Ala y'a ka jama ka kojuguw sɛgɛsɛgɛ, k'a ye ko u ɲamɔgɔw y'u kɔɔ sin ale ma. Sanni jama k'a jigi la Masaba kan, u y'u jigi la u yɛrɛ ka fanga kan, walima u lamini siyaw n'u ka joow kan. O la, Ala b'a ka mɔgɔw wele kiti la, a y'u kɔrɔfɔ, k'u jalaki, a ko ale bena u ɲaa gwan. Nga, kakalamuso cɛɛ be sɔn ka yafa a ma cogo min na, Ala ko ale bena yafa a ka jama ma ten. A ko:

«Masaba y'a fɔ ko:

‹Ne bena Isirayɛlidenw bɔ

u ka tilenbaliyakow la...

bari u ka koo dimi bɔra n kɔnɔ.› » (14.5)

Kobaba minw fɔra kitabu nin kɔnɔ

Kira Oze be kakalamuso furu ka deenw sɔrɔ 1.1—3.5

Ala be Isirayɛlidenw kɔrɔfɔ ani k'u jalaki 4.1—13.15

Ala ben'a ka jama kɛnɛya 14.1-10

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index