Search form

Eza 20

Kirayakuma, Ezipiti kosɔn

1Asiri masacɛ Saragɔn y'a ka kɛlɛbolo ɲamɔgɔba bila ka na Asidɔdi dugu kama, a tagar'a minɛ saan min na, 2o waati la, Masaba tun y'a fɔ Amɔsi dencɛ Ezayi ye ko: «Dusukasifani min b'i la, a bɔ, k'i ka sanbara bɔ.» Ezayi tun y'a kɛ ten, ka to ka taama n'a farilakolon n'a senlakolon ye.

3Masaba y'a fɔ ko: «Ne ka baarakɛla Ezayi taamana farilakolon ni senlakolon saan saba kɔnɔ cogo min na, o ye taamasiɲɛ ye min be koo nata yira, Ezipiti ni Etiyopi jamana kosɔn. 4O cogo kelen na, Asiri masacɛ bena Ezipitikaw ni Etiyopikaw minɛ ka taga n'u ye, a kanbelenw ni mɔgɔkɔrɔbaw, u farilakolon n'u senlakolon. U jukunan be bila kɛnɛma. O bena kɛ maloyako ye Ezipitikaw fɛ. 5Mɔgɔ minw jigi tun be Etiyopi kan, ani k'u yɛrɛ boɲa Ezipiti ka dɛmɛ kosɔn, u hakili bena ɲagami, u bena maloya. 6O tuma na, kɔgɔjida la mɔgɔw ben'a fɔ ko: ‹Mɔgɔ nunu filɛ, an bolo tun lanin b'olu minw kan, ko an bena dɛnyɔrɔ sɔrɔ u fɛ, waasa ka dɛmɛ sɔrɔ, ka kisi Asiri masacɛ ma. An bena kisi cogo di sisan sa?› »

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index