Search form

Eza 25

Masaba tanuli

1Masaba, i ye ne ka Ala ye.

Ne bena i tɔgɔ boɲa,

k'i tɔgɔ wango la.

Bari, i ye kobabaw kɛ kantigiya la,

i tun ye minw labɛn kabini tumajan.

2I ye dugu kɛ kabakuruton ye,

i ye dugu barikaman kɛ tomo ye.

I y'a kɛ lonanw ka dugu barikaman tununa ka bɔ yen,

a do tena sigi kura ye abada!

3O kama, siya barikaman bena boɲa la i kan.

Jamana min mɔgɔw ka fari,

o jamana mɔgɔw bena siran e ɲa.

4Bari, i kɛra dɛsɛbagatɔ dogoyɔrɔ ye,

i kɛra fantan dogoyɔrɔ ye tɔɔrɔtuma na.

I kɛra dɛnyɔrɔ ye sanjiba natuma na,

I kɛra suma ye funteni tuma na.

Bari, mɔgɔ farimanw dusu be i ko sanjiba

min be ben kogo kan,

5i ko tile, yɔrɔ janin na.

I be lonanw ka mankan daa faga

i ko sankaba be tile ka fariya faga cogo min na.

I be mɔgɔ fariman ka sesɔrɔ dɔnkili tunu.

Siyaw bɛɛ ka dumuniba

6Masaba, Setigi bena dumuniba

labɛn siyaw bɛɛ ye kulu nin kan,

sogo tulumanw ni duvɛn dimanw bena sɔrɔ a la,

sogo tuluman tobikoɲuman,

ni duvɛn diman labɛnkoɲuman bena sɔrɔ a la.

7Dusukasiko min tun sera siyaw bɛɛ ma,

ɲanasisiko min tun ye siyaw bɛɛ sɔrɔ,

a ben'a kɛ o be ban kulu nin kan.

8- A bena saya fanga ban pewu!

Matigi, Masaba bena bɛɛ ɲaji cɛ.

Maloya min tun b'a ka mɔgɔw kan jamana yɔrɔ bɛɛ la,

a bena o ta ka bɔ yen.

Masaba le y'a fɔ.

9O loon na, u ben'a fɔ ko:

«Ale lo y'an ka Ala ye,

an y'an jigi l'a kan, a y'an bɔsi.

Masaba lo, an y'an jigi la ale kan.

An ka nisɔndiya kosɔbɛ,

bari a y'an kisi.»

Mowabu halakiko

10- Masaba bena kulu nin tanga,

nga Mowabu jamana bena nɔɔni yɔrɔnin kelen

i ko u be biin kɛ cogo min na

ɲamaɲamabɔndingɛ kɔnɔ.

11O yɔrɔ la, a kɔnɔ mɔgɔw bena u bolow sama

i ko mɔgɔ min be nɔɔnina jii kɔnɔ.

Nga, u ka yɛrɛboɲa bena kɛ dɔgɔya ye,

u tena se ka foyi kɛ tugu.

12Masaba bena aw ka duguw laminikogo barikaman jamanjanw ci,

k'u dakɛɲɛ fɔɔ ka jigi duguma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index