Search form

Eza 26

Dugu barikaman dɔnkili

1O loon na, u bena nin dɔnkili la Zuda mara la ko:

Dugu barikaman b'an fɛ,

Ala yɛrɛ le y'a kogo ye an kisili kama.

2Aw ye dugu dondaw yɛlɛ,

Siyatilennin ka don,

siya min be to kantigiya la.

3Mɔgɔ min tora kantigiya la,

e Masaba be hɛrɛ kɛ o ye kosɔbɛ.

Bari, a jigi b'i kan.

4Aw jigi ka to Masaba kan tuma bɛɛ.

Bari, Masaba ye dogoyɔrɔ ye tuma bɛɛ i ko fara.

5Ale lo ye kulukanmɔgɔw majigi.

Dugu min tun be fɔɔ sanfɛ,

a y'o ɲɔti ka jigi duguma

k'a fili bɔgɔ la.

6U ben'a dɔn ni seenw ye,

fantanw le ben'a dɔn,

dɛsɛbagatɔw ben'a dɔn.

Ala daalikan

7Masaba, i be siratilennin don mɔgɔtilennin seen kɔrɔ,

i ye o sira min labɛn a ye.

8I ka sariya be sira min yira,

k'an to o kan, an jigi b'i kan.

Min ka di an ye, o ye k'i tɔgɔ boɲa.

9Sufɛ, ne be miiri e koo la kosɔbɛ,

ne b'i yɔrɔ ɲinina.

E ye min latigɛ i ka kiti la,

n'o kɛra dugukolo kan,

o be kɛ sababu ye diɲɛ mɔgɔw ben'a daminɛ ka kotilennin kɛ.

10N'u makarila mɔgɔjugu la,

a te kotilennin kɛ.

A be kojugu kɛ hɔrɔnw ka jamana la,

a te Masaba ka boɲa koo faamu.

11- Masaba, e labɛnnin be k'u ɲaa gwan,

nga u t'o lɔnna.

E jijanin be i ka mɔgɔw ka koo la cogo min na,

u ben'o ye, maloya b'u minɛ.

Tasuma min ka kan k'i juguw jɛni,

o le bena u jɛni.

12Masaba, i be hɛrɛ kɛ anw ye,

anw be koo o koo kɛ,

i b'an dɛmɛ o la.

13Masaba an ka Ala,

kuntigi wɛrɛ minw be danna e la,

olu ye kuntigiya kɛ an kunna.

Nga anw be e kelenpe le boɲa.

14Olu kɔni sara, u tena kunun tugu.

Banbagatɔ nunu tena wili tugu.

Bari, e y'u ɲaa gwan k'u halaki

k'u ka koo bɔ mɔgɔw kuun na pewu.

15Masaba, i ye dɔ fara an ka siya kan,

i ye dɔ fara an ka siya kan.

I ye boɲa la i tɔgɔ kan,

i ye dɔ fara an ka jamana daan kan faan bɛɛ la.

16Masaba, tɔɔrɔ tuma na,

an y'i yɔrɔ ɲini.

I y'an ɲaa gwan,

an kulera i nɔɔ fɛ.

17Muso kɔnɔman be tɔɔrɔ a ka tiin bolo cogo min na,

anw tun b'o cogo kelen na e Masaba ɲakɔrɔ.

18Anw ye kɔnɔ ta,

ka denwolo sɛgɛn lɔn.

Nga an jigira deen min na,

o kɛra fɔɲɔ ye.

An ma kɛ diɲɛ kisi sababu ye,

an ma foyi fara dugukolo mɔgɔw kan.

19- Ne ka jama, aw ka mɔgɔ saninw bena kunun,

u suuw bena kunun.

Aw minw be kaburu la,

aw ye kunun ka nisɔndiyapɛrɛnkan bɔ!

Bari, ne bena dugukolo fa komiji la,

dugukolo be suuw to u be kunu.

Kojugu sara

20Ne ka jama, aw ka don aw ka soow kɔnɔ,

ka daaw tugu.

Aw ka dogo waati kunkurunnin kɔnɔ,

fɔɔ Masaba ka dimi waati ka tɛmɛ.

21Bari Masaba bɔtɔ filɛ nin ye a ka soo

waasa ka na dugukolo kan mɔgɔw ka kojuguw sara.

Dugukolo bena joli bɔnninw yira.

Mɔgɔ minw fagara, a tena olu suuw dogo tugu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index