Search form

Eza 36

Asiri masacɛ be Zeruzalɛmu bagabaga

(Mas 2nan 18.13,17-37)

1Masacɛ Ezekiyasi ka masaya saan tan ni naaninan na, Asiri masacɛ Senakeribu tagara Zuda mara dugu barikamanw bɛɛ kɛlɛ k'u minɛ. 2A y'a ka kɛlɛmasa ci ni kɛlɛden caaman ye ka bɔ Lakisi ka taga masacɛ Ezekiyasi fɛ Zeruzalɛmu. Jisira min be taga don Sanfɛdalan kɔnɔ, kɛlɛmasa nin sera o yɔrɔ la, Fanikobaga ka foro sira daa la tuma min na, a lɔra. 3Masaso kuntigi Eliyakimu, Ilikiyawu dencɛ ni sɛbɛnnikɛla Sɛbuna, ni Azafu dencɛ Yowa, min tun bɛ sɛbɛko kunna, olu bɔra ka taga Asiri kɛlɛmasa kunbɛn.

4Kɛlɛmasa y'a fɔ u ye ko: «Aw ka ta'a fɔ Ezekiyasi ye ko masacɛba, Asiri masacɛ y'a fɔ ko a jigi be mun le kan, 5n'a b'a fɔ ko kuma dama be se ka kɛlɛ ɲanabɔ ka fanga sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ. Ko a jigi be jɔn le kan n'a be muruti ale ma? 6- Ko a y'a jigi la Ezipiti jamana min kan, o ye kala karinin lo ye. Mɔgɔ o mɔgɔ tintinn'a kan, a b'o tigi bolo sɔgɔ k'a mandimi! Mɔgɔ minw bɛɛ b'u jigi la Ezipiti masacɛ kan, a be ten olu fɛ. 7N'a sɔrɔ aw ben'a fɔ ne ye ko: ‹An jigi be Masaba an ka Ala lo kan.› Nga ale Ezekiyasi le m'a ka sɔnnikɛyɔrɔw n'a ka sarakabɔyɔrɔw bɔ yen, k'a fɔ Zeruzalɛmukaw ni Zuda mara mɔgɔ tɔw ye ko aw bena to ka batoli kɛ Zeruzalɛmu, sarakabɔyɔrɔ nin le kɔrɔ wa?

8«Ayiwa, i ka sɔn k'a fɔ ko i bena kɛlɛ kɛ ni ne matigi Asiri masacɛ ye. Ne bena soo waa fila d'i ma, n'i be se ka mɔgɔw sɔrɔ ka yɛlɛ u kan! 9I ben'a kɛ cogo di ka se ka ne matigi ka kɛlɛkuntigi kelen yɛrɛ gwɛn, hali min ka dɔgɔ? I do b'i jigi la Ezipiti jamana kan, ko i bena kɛlɛkɛwotorow ni sotigiw sɔrɔ u fɛ. 10Ka fara o kan, ne ma na yan n yɛrɛ ma. Masaba le sɔnna ne ka wili aw ka jamana nin kama k'a halaki. Masaba yɛrɛ le y'a fɔ ne ye ko n ka n'a kama k'a halaki.»

11Eliyakimu ni Sɛbuna ani Yowa y'a fɔ kɛlɛmasa ye ko: «I ka jɔɔnw be aramekan mɛn minkɛ, an b'i daali, ko i ka kuma an fɛ o la. Kana kuma an fɛ eburukan na jama nin ɲana min be kogo kan.»

12Kɛlɛmasa nin y'u jaabi ko: «Ne kuntigi ye ne ci ka na kuma nunu fɔ aw n'aw kuntigi dama le ye wa? N ko mɔgɔ minw siginin be kogo kan, n'u bena u yɛrɛ boo dumu, k'u ka ɲɛgɛnni min i n'a fɔ aw, a ye ne ci olu fɛ fana.»

13O kɔ, kɛlɛmasa lɔra k'a kaan kɔrɔta k'a fɔ eburukan na ko: «Aw ka masacɛba, Asiri masacɛ ka kuma lamɛn! 14A ko aw kana sɔn Ezekiyasi k'aw nigɛ, bari a te se k'aw kisi. 15Ko aw kana sɔn k'aw jigi la Masaba kan Ezekiyasi ka kuma seen fɛ, n'a b'a fɔra ko siga t'a la, Masaba bena aw kisi, ko dugu nin tena don Asiri masacɛ bolo. 16Aw kana mɛnni k'a fɛ. Asiri masacɛ ko aw ka bɛn n'ale ye, k'aw yɛrɛ d'a ma. K'o la, aw kelen kelen bɛɛ bena se k'a yɛrɛ ka *ɛrɛzɛn ni torosun deenw dumu, ani k'a ka kɔlɔn jii min, 17yanni ale ka na aw minɛ ka taga n'aw ye jamana dɔ la, min be i n'a fɔ aw ta, suman be sɔrɔ yen, ni duvɛnkɛnɛ, ani dumunifɛn, ani ɛrɛzɛnforow. 18Aw kana sɔn Ezekiyasi k'aw nigɛ ko Masaba bena aw kisi. Yala siya wɛrɛw ka batofɛnw sera k'u ka jamanaw bɔsi ale Asiri masacɛ bolo ka ye wa? 19Ko Amati ni Aripadi dugu ka batofɛnw be min? Sefariwayimu taw be min? K'u sera ka Samari kisi ka bɔ ale bolo wa? 20Ko jamana nunu ka batofɛnw bɛɛ cɛma, jumɛn le sera k'a ka jamana kisi ka bɔ ale bolo? Ni Masaba bena se ka Zeruzalɛmu kisi ka bɔ ale bolo?»

21Jama jera, u ma foyi fɔ, bari masacɛ tun y'a fɔ k'u kan'a jaabi. 22Masaso kuntigi Eliyakimu, Ilikiyawu dencɛ, ni sɛbɛnnikɛla Sɛbuna, ani Azafu dencɛ Yowa, min tun be sɛbɛko kunna, olu y'u ka fani faran faran dusukasi bolo ka kɔsegi ka taga Ezekiyasi fɛ. U ye kɛlɛmasa ka kuma fɔ a ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index