Search form

Eza 37

Masacɛ Ezekiyasi be kuma kira Ezayi fɛ

(Mas 2nan 19.1-9a)

1Masacɛ Ezekiyasi y'o mɛn tuma min na, a y'a ka faniw faran ka dusukasifani don a kaan na, ka taga don Masaba ka soo kɔnɔ. 2A ye masaso kuntigi Eliyakimu, ni sɛbɛnnikɛla Sɛbuna, ani sarakalasebaga minw kɔrɔla kosɔbɛ ci ka taga Amɔsi dencɛ kira Ezayi fɛ. Dusukasifani tun b'u bɛɛ kaan na. 3A k'u k'a fɔ a ye ko ale Ezekiyasi ko: «Bii ye dusukasi ni ɲagwan, ani maloya loon ye. A be i n'a fɔ deen sera wolo ma, nga fanga te yen ka bɔ. 4Asiri masacɛ y'a ka kɛlɛmasa ci ka na Ala nɛni. N'a sɔrɔ Masaba i ka Ala bena o kuma nunu bɛɛ mɛn k'a ɲaa gwan o kosɔn. O la, Ala daali an ka siya tɔɔ ye.»

5Masacɛ Ezekiyasi ka cidenw tagara Ezayi fɛ. 6Ezayi y'a fɔ u ye ko: «Aw ye taga fɔ aw kuntigi ye ko Masaba ko a ye kuma min mɛn, a kan'a jaa tigɛ o kosɔn. Asiri masacɛ ka kɛlɛɲamɔgɔw ye min fɔ k'ale Masaba dɔgɔya. 7Ko ale bena miiriya dɔ don a kɔnɔ, n'a ye kibaruya dɔ mɛn, a bena kɔsegi a yɛrɛ ka jamana na. Ko ale ben'a to u b'a faga yen ni murujan ye.»

Asiri masacɛ be Ezekiyasi bagabaga tugu

(Mas 2nan 19.9-13)

8Kɛlɛmasa y'a mɛn ko Asiri masacɛ bɔra Lakisi ka taga Libina kɛlɛyɔrɔ. O la, a tagar'a sɔrɔ o yɔrɔ la.

9U nan'a fɔ Asiri masacɛ ye ko Ezipiti masacɛ Tiraka ka bɔ Etiyopi be nan'a kɛlɛyɔrɔ.

Asiri masacɛ y'o mɛn dɔrɔn, a ye mɔgɔw bila ka taga Ezekiyasi fɛ ko: 10«Aw k'a fɔ Zuda mara masacɛ Ezekiyasi ye ko a jigi b'a ka Ala min kan, a kana sɔn ale k'a nigɛ ko Zeruzalɛmu tena don ne Asiri masacɛ bolo dɛ! 11Asiri masacɛw ye min kɛ jamanaw bɛɛ la, i yɛrɛ y'o mɛn. U y'u halaki pewu. Ele be miiri ko i bena kisi wa? 12Ne faaw ye siyaw minw halaki, olu ka batofɛnw sera k'u kisi wa? Gozankaw, ni Arankaw, ni Ɛrɛsɛfukaw, ani edɛni minw tun be Telasari. 13Amati masacɛ, ni Aripadi ni Sefariwayimu ni Ena ani Iwa masacɛw be min?»

Ezekiyasi be Masaba daali

(Mas 2nan 19.14-19)

14Ezekiyasi ye bataki nin minɛ cidenw bolo k'a kalan. O kɔ, a tagara don Masaba ka soo kɔnɔ ka bataki nin la Masaba ɲakɔrɔ. 15A ye Masaba daali ko: 16- «Masaba, Setigi, Isirayɛli ka Ala, e min siginin be *serubɛnw sanfɛ, ele kelenpe le ye Ala ye jamanaw bɛɛ kunna. Ele lo ye sankolo ni dugukolo dan. 17Masaba, i tulo malɔ ka mɛnni kɛ. I ɲaa yɛlɛ ka filɛli kɛ. Senakeribu ye mɔgɔ ci ka na e Ala nɛni. I k'o bɛɛ mɛn. 18Tiɲɛ lo Masaba, Asiri masacɛw ye siya nunu bɛɛ n'u ka jamanaw halaki. 19U y'u ka batofɛnw fili tasuma kɔnɔ k'u jɛni. Olu kɔni tun te batofɛnsɔbɛw ye, fɔɔ adamaden ka fɛɛn dilannin dama. U dɔw tun ye yiri ye, dɔw kabakuruw. 20Sisan Masaba an ka Ala, an kisi Senakeribu ma, janko dugukolo kan siyaw bɛɛ k'a lɔn ko ele Masaba kelenpe ye Ala ye.»

Ezayi ka kirayakuma

(Mas 2nan 19.20-34)

21O kɔ, Amɔsi dencɛ Ezayi ye cii bila ka ta'a fɔ Ezekiyasi ye ko: «I ye Masaba, Isirayɛli ka Ala min daali Asiri masacɛ Senakeribu kosɔn, ale ko: 22Ale Masaba ye min fɔ a kama, o filɛ nin ye:

‹I koo ka go *Siyɔn dugu ye.

A b'a ɲaa don i la, Senakeribu.

Zeruzalɛmu b'a kuun kɔmikɔmina i kɔɔ kan.

23I ye jɔn le nɛni k'a tɔgɔ cɛn?

I y'i kaan kɔrɔta jɔn kama?

I y'i ɲaa don jɔn la yɛrɛboɲa fɛ?

I y'o kɛ ne le la, Isirayɛli ka Ala.

24I ye mɔgɔw ci ka na ne Matigi nɛni.

I ko i yɛlɛla Liban kulujanjanw kan

n'i ka kɛlɛkɛwotoro caaman ye.

Ko i y'a ka sɛdiriyiribabaw jamanjanw,

n'a ka sipɛrɛyiri ɲumanw tigɛ.

Ko i sera kulu jamanjanyɔrɔ kunna,

fɔɔ ka taga se a ka tufin ma.

25Ko i ye kɔlɔnw sogi jamana wɛrɛw la k'o jii min.

Ko i y'i sennɔ kɛ ka Ezipiti kɔɔw bɛɛ datugu, u jara.

26I m'a lɔn ko ne y'o latigɛ

kabini tumajan wa?

Kabini fɔlɔfɔlɔ, ne y'o labɛn!

Sisan ne y'a to o koow be kɛra.

Ka dugu barikamanw cɛn k'u kɛ kabakuru tonyɔrɔw ye,

o ye i niyɔrɔ ye.

27U kɔnɔ mɔgɔw barika banna,

u hakili ɲagamina, u maloyara.

U be i ko biin, kongo kɔnɔ,

walima furaburukɛnɛ.

U be i ko biin min be falen soo kunna,

walima kongo kɔnɔ,

min jara n'a ma sɔrɔ ka kisɛ don.

28I be sigi tuma min na,

ne b'o lɔn,

ne b'i bɔtuma n'i dontuma lɔn.

I be dimi ne kɔrɔ tuma min na,

ne b'o lɔn.

29I dimina ne kɔrɔ minkɛ,

i ka yɛrɛboɲakuma fana sera ne tulo la minkɛ,

ne bena i nuun sɔgɔ ka nigɛ don a la

ka karafe don i daa la.

I nana ni sira min ye,

ne ben'a kɛ i be kɔsegi n'o ye.›

30«Nin le na kɛ o taamasiɲɛ ye i fɛ, Ezekiyasi:

Aw bena sumanmanaw le dumu ɲinan.

A saan filanan fana bena kɛ ten.

Nga a saan sabanan na, aw ka danni kɛ ka suman tigɛ,

ka *ɛrɛzɛnsunw tutu k'u deenw dumu.

31Zuda mara mɔgɔ tɔɔ minw tora,

olu bena u yɛrɛ sɔrɔ tugu

i ko yiri min lili donna ka ɲa, ka deen kɛ.

32Ɔnhɔn, Zeruzalɛmukaw tɔɔ bena to,

Siyɔn kulu kan mɔgɔw dɔw bena kisi.»

Ne Ezayi b'a fɔ k'o bena kɛ

Setigi, Masaba ka jijali barika la.

33«Masaba be min fɔ Asiri masacɛ kosɔn, o filɛ nin ye:

‹A tena don dugu nin kɔnɔ,

a tena biɲɛ bon yan.

A tena na yan kama ni nigɛkunbɛnnan ye,

a tena na yɔrɔ lɔ k'a wili dugu laminikogo kɔfɛ.

34A nana ni sira min ye, a bena kɔsegi n'o ye.

A tena don dugu nin kɔnɔ. Ne Masaba le ko ten.

35Ne bena dugu nin tanga k'a kisi

ne yɛrɛ, ni n ka baarakɛla Dawuda kosɔn.› »

Senakeribu ka sayako

(Mas 2nan 19.35-37)

36O kɔ, Masaba ka mɛlɛkɛ tagara mɔgɔ waa kɛmɛ ni waa bi seegi ni duuru (185 000) faga Asiri kɛlɛdenw ka sigiyɔrɔ la. O dugusagwɛ sɔgɔmadafɛ, mɔgɔw wilila tuma min na, u ma foyi ye suuw kɔ. 37O la, Asiri masacɛ Senakeribu wilila ka bɔ yen ka kɔsegi ka taga to Ninivu.

38Loon dɔ, k'a to a ka joo Nisirɔki sɔnni na joso kɔnɔ, a dencɛ Adaramelɛki ni Sarɛsɛri y'a faga ni murujan ye, ka sɔrɔ ka boli ka taga Arara jamana la. A dencɛ Azaradɔn sigir'a nɔɔ na masaya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index