Search form

Eza 38

Ezekiyasi ka bana n'a kɛnɛyako

(Mas 2nan 20.1-11)

1O waati la, Ezekiyasi banana fɔɔ a tun be ɲini ka sa. Amɔsi dencɛ Ezayi, min tun ye kira ye, ale tagar'a fɛ k'a fɔ a ye ko: «Masaba ko e k'i ka soo kɔnɔ koɲaw ɲanabɔ, bari i bena sa, i tena kɛnɛya.» 2Ezekiyasi y'a ɲaa yɛlɛma kogo faan fɛ ka Masaba daali ko: 3«Masaba, e k'i hakili to a la ko ne taamana i ɲakɔrɔ kantigiya la ni kɔnɔgwɛ ye, ka koɲuman kɛ i ɲakɔrɔ.» A kasira kosɔbɛ.

4Ezayi bɔra ko a be taga. Nga k'a to kɔnɔnalu kɔnɔ, Masaba y'a fɔ a ye ko: 5«Kɔsegi ka taga fɔ Ezekiyasi ye ko ne Masaba, a bɛma Dawuda ka Ala y'a ka daalili mɛn, k'a ɲaji ye fana. Ko ne bena saan tan ni duuru fara a sii kan. 6Ne bena ale ni dugu nin kisi Asiri masacɛ ma. Ne bena dugu nin tanga.»

7Ezayi y'a fɔ Ezekiyasi ye ko: «Masaba bena koo min kɛ k'a yira i la ko a ka fɔta bena kɛ, o filɛ. 8Suma min jigira Akazi ka yɛlɛyɛlɛnan kan, ne ben'a to o be segi kɔfɛ yɛlɛyɛlɛnan seen lako ɲaa tan.» Suma tun jigira yɛlɛyɛlɛnan kan ka se seen lako ɲaa tan minw ma, a segira kɔfɛ ka bɔ olu kan.

Ezekiyasi ka daalili

9Zuda mara masacɛ Ezekiyasi ka dɔnkili filɛ nin ye, a ye min sɛbɛ a kɛnɛyanin kɔ ka bɔ a ka bana la. A ko:

10«Ne tun ko, ka ne kɛnɛkɛnɛ to hɛrɛ la,

ne tun ka kan ka bɔ diɲɛ na ka taga to lahara.

11Ko ne tena Masaba ye diɲɛ kɔnɔ tugu.

Ne tena adamaden si ye nin diɲɛ kɔnɔ tugu.

12Ne nii bɔra ka taga yɔrɔjan,

i ko sagadɛndɛbaga ka bugu yɔrɔ ka jan a la cogo min na.

Ne sii kɛra i ko fanidanbaga b'a ka fani kɛ cogo min na

a bantuma kwɛrɛ kɔnɔ,

a b'a kuru ka sɔrɔ k'a jese tigɛ.

Masaba, e tun bena tila ne ka koo la ni tile ma ben.

13Saya tun bena ne bɔsi ni dugu ma gwɛ.

Masaba ye n kolow bɛɛ kari i ko jara,

i tun bena tila ne ka koo la ni tile ma ben.

14Ne tun be kasi i ko naganaganin,

ka kasi i ko tuganin.

Ne tora ka filɛli kɛ sanfɛ

fɔɔ n ɲaa dibira.

Matigi, ne dɛsɛnin lo kojugu,

na ne dɛmɛ!

15Ne be se ka mun fɔ sa,

janko Ala ka ne jaabi?

Bari ale lo ye nin koo kɛ.

Ne te se ka sinɔgɔ n ka dusukasi kosɔn.

16Matigi, i b'i ka mɔgɔw kɔrɔ,

u bena to nii la.

I nii be barika don u la cogo bɛɛ la.

I bena ne kɛnɛya, ka n to sii la.

17Ne ka dusukasiko yɛlɛmana ka kɛ hɛrɛ ye.

N koo diyara i ye fɔɔ i ye ne kisi saya ma.

I ye ne ka kojuguw bɛɛ bɔ ne kan k'u fili i kɔfɛ.

18Lahara mɔgɔw te se k'i tanu,

suuw te se k'i boɲa.

U ye mɔgɔ min la kaburu kɔnɔ,

o te se k'a jigi la i ka kantigiya kan tugu.

19Mɔgɔ ɲanaman dama le be se k'i tanu,

i ko ne b'a kɛra cogo min na bii.

Faaw bena i ka kantigiya koo fɔ u deenw ye.

20Masaba, i ye ne kisi minkɛ,

an bena fɔli kɛ ka dɔnkili la i ye an sii bɛɛ la,

e Masaba ka soo kɔnɔ.»

21Ezayi tun y'a fɔ k'u ka toro ta k'a labɛn k'a mɔn sumunin na, k'o la, masacɛ be kɛnɛya. 22Ezekiyasi tun y'a ɲininga ko: «Taamasiɲɛ jumɛn ben'a yira ko ne bena se ka taga Masaba ka soo kɔnɔ tugu?»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index