Search form

Eza 39

Babilɔni cidenw be na Ezekiyasi fɛ

(Mas 2nan 20.12-19)

1O waati la, Babilɔni masacɛ Merodakibaladan, n'o ye Baladan dencɛ ye, a ye batakiw ni boɲafɛn ci Ezekiyasi ma, bari a tun y'a ka banakɔ n'a kɛnɛyako mɛn. 2Cidenw nali diyara Ezekiyasi ye. A y'a ka nafolo marayɔrɔw kɔnɔnafɛnw bɛɛ yira u la: warigwɛ, ni sanu, ni wusulan, ni tulu kasadiman, n'a ka kɛlɛkɛminanw bɛɛ, n'a ka nafolo bɛɛ. Foyi ma to a ka masaso kɔnɔ n'a ka mara bɛɛ kɔnɔ, a ma min yira u la.

3O kɔ, kira Ezayi tagara masacɛ Ezekiyasi fɛ k'a ɲininga ko: «Nunu ko di le? U bɔra min?»

Ezekiyasi y'a jaabi ko: «U bɔra jamanajan dɔ la ka na ne sɛgɛrɛ, u bɔra fɔɔ Babilɔni.»

4Ezayi ko: «U ye mun le ye i ka soo kɔnɔ?»

Ezekiyasi ko: «Fɛɛn o fɛɛn be ne ka soo kɔnɔ, u y'o bɛɛ ye. Foyi ma to ne ka nafolo la, ne ma min yira u la.»

5Ezayi y'a fɔ Ezekiyasi ye ko: «I ka Masaba, Setigi ka kuma mɛn. 6A ko waati bena se, fɛɛn o fɛɛn b'i ka masaso kɔnɔ, i faaw ye fɛɛn minw bɛɛ mara fɔɔ ka na se bii ma, o bɛɛ bena cɛ ka taga Babilɔni. Foyi tena to yen, Masaba ko ten. 7- I yɛrɛ kɔmɔgɔw, minw bɔra i yɛrɛ joli la, u bena olu dɔw minɛ ka taga n'u ye, k'u kɔɔ bɔ k'u bila baara la Babilɔni masacɛ ka soo kɔnɔ.»

8Ezekiyasi y'a jaabi ko: «I ye Masaba ka kuma min fɔ, o ka ɲi.» Bari a tun be miiri ko hɛrɛ ni lafiya bena sɔrɔ a ka tile la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index