Search form

Eza 45

Ala ka mɔgɔ wolomanin Sirusi ka koo

1Masaba be kuman'a ka mɔgɔ wolomanin Sirusi fɛ,

a ye min minɛ a bolo ma.

A y'a latigɛ ko a bena siyaw majigi,

ka masaw ka fanga bɔsi u la.

Masaba bena duguw dondaw yɛlɛ a ɲa,

u si tugunin tena to. A ko Sirusi ma:

2«Ne yɛrɛ le bena taama i ɲa,

ka tintinyɔrɔw ci ka jigi,

ka koon ziralamanw kari,

ka daa sɔgɔnan nigɛlamanw kari.

3Ne bena nafolo d'i ma,

min tun dogonin lo.

Fɛɛn minw tun maranin be gundoyɔrɔ la,

n ben'o d'i ma.

O la, i ben'a lɔn ko ne le ye Masaba ye,

ko ne, Isirayɛli ka Ala lo y'i wele.

4Ne ka baarakɛlaw Isirayɛlidenw kama,

ne ka jama wolomanin nin kama,

ne y'i wele k'i kɛ mɔgɔbaba ye

k'a sɔrɔ i te ne lɔn.

5Ne le ye Masaba ye,

dɔ wɛrɛ te yen.

Ka ne niin bɔ a la, Ala wɛrɛ te yen.

Ne ye fanga d'i ma k'a sɔrɔ i te ne lɔn.

6Janko mɔgɔ bɛɛ k'a lɔn ko

ka ne niin bɔ yen, foyi te yen tugu.

Ne ye Masaba ye, dɔ wɛrɛ te yen.

7Ne le b'a kɛ kɛnɛ be bɔ,

ne le b'a kɛ dibi be don.

Ne le be hɛrɛ kɛ,

ne le be bɔnɛ lase.

Ne Masaba le b'o koo nunu bɛɛ kɛ.

8Ne bena see sɔrɔli jigi ka bɔ sanfɛ i ko sanji,

dugukolo ben'a daa yɛlɛ k'o kisili sɔrɔ.

Hɔrɔnya ni tilenninya bena sabati dugukolo kan

i ko yiri nuguninw.

Ne Masaba le ko ten.

Bɔgɔdaga n'a dilanbaga

9- «E min b'i Danbaga sɔsɔ, bɔnɛ y'i ta ye.

E ye bɔgɔdaga ye,

dagadilanbaga ye min dilan.

Bɔgɔmana be se k'a fɔ a baarabaga ma cogo di

ko: ‹I be mun le kɛra?›

Daga be se k'a fɔ a dilanbaga ye wa,

ko: ‹I ka baara ma dafa.›?

10Mɔgɔ min b'a fɔ denfa ye ko:

‹I ye deen jumɛn le wolo ten?›

walima k'a fɔ baa ye ko:

‹I ye deen jumɛn le wolo ten?›

bɔnɛ ye o tigi ta ye.»

11Masaba, Isirayɛli ka Ala n'a Danbaga ko:

«Aw b'a fɛ ka ne ɲininga ne deenw ka koo la,

ka ne ka kɛtaw yira n na wa?

12Ne le ye dugukolo dan,

mɔgɔ minw b'a kan, ne fana le y'olu dan.

Ne yɛrɛ bolo le ye sankolo fɛnsɛn,

ne le b'a kɔnɔnafɛnw bɛɛ mara.

13Ne le ye Sirusi woloma

n ka tilenninya kosɔn,

ne ben'a ka siraw bɛɛ dakɛɲɛ.

Ale lo bena n ka dugu lɔ kura ye,

U tun ye ne ka mɔgɔ minw minɛ ka taga n'u ye,

ale bena olu bila ka taga,

hali u tena foyi sara,

u tena boɲafɛn di.»

Masaba, Setigi le ko ten.

Ala be ni Isirayɛlidenw ye

14Masaba y'a fɔ ko:

«Ezipitikaw ka baara nafa

ni Etiyopikaw ka sɔrɔ bena kɛ e ta ye.

Sebakaw, o mɔgɔjanjan nunu,

olu fana bena na, ka kɛ i ta ye.

O mɔgɔ nunu bena tugu i kɔ

ni jɔrɔkɔ b'u la.

U bena biri e ɲafɛ k'i daali ko:

‹Ala be ele dɔrɔn le fɛ.

K'ale niin bɔ a la,

Ala wɛrɛ te yen.› »

15Siga t'a la, i ye Ala ye,

i dogonin lo,

Isirayɛli ka Ala,

e lo ye kisibaga ye.

16Jodilanbagaw bɛɛ maloyara,

u kuun surunnin be taamana.

17Masaba bena Isirayɛlidenw kisi,

a bena u kisi pepewu bii ni sini.

U tena maloya fewu,

u kuun tena surun tugu abada.

Masaba ye Ala kelenpe ye

18Masaba ye sankolo dan,

ale Ala lo ye dugukolo ka barika don a la.

A m'a dan k'a lakolon to,

a y'a dan janko mɔgɔ ka to a kan.

Ale lo ko: «Ne le ye Masaba ye,

dɔ wɛrɛ te yen ne kɔ.

19Ne ma kuma dogo la,

yɔrɔ dibinin dɔ la dugukolo kan.

Ne m'a fɔ Isirayɛlidenw ye ko:

‹Aw ka ne yɔrɔ ɲini yɔrɔlakolon la!›

Koo min ye tiɲɛ ye,

ne Masaba b'o le fɔ.

Min tilennin lo, n b'o le fɔ.

Siya wɛrɛw kisiko

20«Siya wɛrɛw min tora,

aw ka ɲɔgɔn lajɛn ka na,

aw ka gwɛrɛ ɲɔgɔn fɛ.

Minw b'u ka joo lɔgɔlamanw kɔrɔta, olu te foyi lɔn.

Batofɛn min te se ka mɔgɔ kisi,

u be daalili kɛ o le fɛ.

21Kuma min b'aw fɛ,

n'aw bena tiɲɛ sɔrɔ n'a ye,

aw k'o fɔ.

Aw be se ka ɲɔgɔnye kɛ.

Koo min be kɛra bii,

jɔn tun y'o fɔ kabini tumajan?

Jɔn kɔnna k'o fɔ?

Ne Masaba tɛ wa?

Ala dɔ wɛrɛ te yen ne kɔ.

Ne tilennin lo, ne be mɔgɔ kisi,

ka ne niin bɔ a la,

Ala dɔ wɛrɛ te yen.

22Aw ka yɛlɛma k'aw ɲaa sin ne ma,

ne bena aw kisi,

aw minw be fɔɔ diɲɛ daan na.

Bari, ne le ye Ala ye,

dɔ wɛrɛ te yen ne kɔ.

23- Ne be kali n yɛrɛ tɔgɔ la,

kuma min be bɔ ne daa la,

tiɲɛkuma lo, a te se ka yɛlɛma.

Ko mɔgɔw bɛɛ bena u kunbiri gwan ne ɲakɔrɔ ka kali

24k'a fɔ ne koo la ko:

‹Tilenninya ni fanga be sɔrɔ

Masaba kelenpe le fɛ.›

Mɔgɔ minw bɛɛ tun dimin'a kɔrɔ,

olu maloyanin le bena na a fɛ.

25Masaba barika la,

Isirayɛli kɔmɔgɔw bɛɛ

bena tilenniya ni kunnawolon sɔrɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index