Search form

Eza 46

Babilɔni joow benko

1«Joo min tɔgɔ ko Bɛli,

ale sigɛnna,

joo min tɔgɔ ko Nebo,

ale benna.

U jaaw bilara begɛnw kan,

u b'o ɲun k'o kɛ doni ye begɛn dɛsɛbagatɔ kan.

2Joo nunu sigɛnna, u benna.

U te se k'u jaa nunu tanga.

Olu yɛrɛ be minɛna ka taga jɔnya la do.

3Isirayɛliden tɔɔ min tora,

aw bɛɛ ka mɛnni kɛ ne fɛ.

Ne jantora aw la kabini aw wolotuma.

Ne y'aw kɔrɔta kabini aw wololon.

4N be to n cogo la

fɔɔ ka taga se aw ka kɔrɔya ma,

ne le bena lɔ n'aw ka koo ye

fɔɔ ka se aw kunsigi gwɛwaati ma.

Ne y'o kɛ ka ban, ne bena aw kɔrɔta,

ne bena lɔ n'aw ka koo ye,

ne bena aw kisi.

5Aw bena ne suma ni jɔn ye,

ko an ye kelen ye?

Aw bena ne ni jɔn kɛɲɛ,

ko an ka kan?

6Mɔgɔ dɔw be sanu bɔ bɔɔrɔdenninw kɔnɔ.

U be warigwɛ suma,

ka sanufagala sara

ko a k'o kɛ joo ye.

U be biri a ɲafɛ k'a bato.

7U b'a ɲun u gaman kan ka taga n'a ye,

u b'a bila a bilayɔrɔ la.

A bena to o yɔrɔ la,

a te bɔ yen fewu!

U b'a daali, nga a te jaabili kɛ,

gwɛlɛya tuma na, a te mɔgɔ kisi.

Ala ben'a ka jama kisi

8«Aw k'aw hakili jigi nin la,

ka barika sɔrɔ.

Mɔgɔmurutinin nunu,

aw ka sigi ka miiri.

9Koo minw kɛra ka tɛmɛ fɔlɔ la,

aw k'aw hakili to o la.

Ne le ye Ala ye,

dɔ wɛrɛ te yen ne kɔ.

Ne le ye Ala ye,

n bɔɲɔgɔnko te yen.

10Koo min bena kɛ,

ne y'o koo fɔ kabini a daminɛ.

Koo min ma kɛ fɔlɔ,

ne y'o fɔ ka tɛmɛ kabini tumajan.

Ne ko: N ye koo min latigɛ,

o be kɛ le.

Koo min bɛɛ ka di ne ye, n b'o kɛ.

11Ne ye mɔgɔ dɔ wele ka bɔ kɔrɔn fɛ.

A ka fari i ko sogodumukɔnɔ.

Mɔgɔ min bena ne ka koo latigɛnin kɛ,

ne y'o wele ka bɔ fɔɔ yɔrɔjan na.

Ne ye min fɔ, ne bena o kɛ.

Ne ye koo min ŋaniya,

ne bena o kɛ.

12Aw ka mɛnni kɛ ne fɛ,

mɔgɔ dusugwɛlɛnw!

Aw minw yɔrɔ ka jan tilenninya la.

13Sisan, ne gwɛrɛla ni n ka tilenninya ye,

a yɔrɔ man jan tugu.

Ne ka kisili tuma sera ka ban.

Ne yɛrɛ le bena *Siyɔn kisi,

ne bena boɲa la Isirayɛli kan.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index