Search form

Eza 47

Babilɔni dugu benko

1- Masaba ko:

«Babilɔni, jigi ka bɔ i ka masasigilan kan

ka sigi duguma.

Sigi buguri la.

E be i ko sunguruɲuman

min nigɛ bɔra.

U tena e wele tugu ko sunguruɲuman.

2Wugu ta ka sinni kɛ.

Fani min birinin b'i ɲada kan,

o bɔ,

k'i ka delekejan daa kuru i senkalaw ka ye,

ka kɔɔw tigɛ.

3I julakolon ka ye,

maloya k'i minɛ.

Ne bena n mɔnɛ bɔ.

Mɔgɔ si te se ka n sɔsɔ!

4Anw ka siya kunmabɔbaga tɔgɔ ko Masaba, Setigi, Isirayɛli ka Ala.

5I daa tugu ka sigi.

Don dibi kɔnɔ, Babilɔni.

Bari, i tena wele siyaw ka faamadugu tugu.

6Ne tun dimina n ka jama kɔrɔ.

Minw kɛra ne taw ye,

ne tun y'u dɔgɔya, k'u don i bolo.

Nga i ma makari u la fewu,

i ye tɔɔrɔ la cɛkɔrɔbaw kan kosɔbɛ.

7I ko: ‹N bena to faamaduguya la kudayi!›

Koo minw tun be kɛra,

i ma miiri ka ɲa o la.

U bena laban cogo min na, i m'o jati minɛ.

8- O la sa, dugu tilenbali, i tulo malɔ.

E min sigicogo ka ɲi,

e min tun b'a fɔra i yɛrɛ kɔnɔ ko:

‹Foyi te se ka suma ni ne ye!

Ne cɛɛ tena sa,

n deenw fana tena sa.›

9O bɔnɛ fila nunu bena i sɔrɔ loon kelen:

i deenw bena sa, i cɛɛ bena sa.

O bena kɛ i la fɔɔ ka ɲa

k'a sɔrɔ i banbanin lo i ka subagaya la, ni kirisi koo la.

10I jigi tun lanin be i ka juguya kan ka to k'a fɔ ko:

‹Mɔgɔ si ɲaa te ne la.›

I ka lɔnniya, n'i ka jatiminɛ y'a kɛ

i kuun ɲagamina.

O la, i y'a fɔ i yɛrɛ kɔnɔ ko:

‹Foyi te se ka suma ni ne ye!›

11Bɔnɛ bena se i ma,

i tena se ka min bali.

Balawu bena ben i kan,

i tena se k'i yɛrɛ tanga min ma.

Gwɛrɛgwɛrɛko bena bari i la,

i ma miiri loon min na.

12Banba i ka kirisi koow n'i ka subagaya la sa!

I y'i yɛrɛ sɛgɛn minw kalan la

kabini i sungurutuma.

N'a sɔrɔ i bena nafa sɔrɔ a la,

walima ka se ka mɔgɔw jaa tigɛ!

13I y'i yɛrɛ sɛgɛn lagwɛlikojugu fɛ.

Lagwɛlikɛla minw be to ka sankolo cogo filɛ,

ka lolow jati minɛ,

ka koo nataw fɔ kalo o kalo,

olu ka wili ka na aw kisi.

14U bena kɛ i ko kalamurumuru,

tasuma bena u jɛni.

U tena se k'u yɛrɛ bɔsi tasuma bolo.

A tena kɛ tobilikɛ tasuma ye dɛ!

A tena kɛ farija ta ye dɛ!

15I y'i yɛrɛ sɛgɛn lagwɛlikɛla minw fɛ dɛ,

olu niyɔrɔ le bena kɛ o ye ten,

i ye lagwɛli kɛ minw fɛ kabini i sungurutuma.

U bɛɛ bena yɛrɛkɛ kelen kelen,

u si tena se k'i bɔsi.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index