Search form

Eza 53

1- An be min mɛnna,

jɔn le lara o la?

Masaba y'a ka sebagaya yira jɔn na?

2A ka baarakɛla wilil'a ɲakɔrɔ

i ko yiri falennin kura.

A be i ko yiri min wilila yɔrɔ janin na.

A tun ma ɲi, a filɛ tun man di,

a foyi tun t'a koo diya an ye.

A ɲaa faganin tun lo haali,

fɔɔ a nigɛ tun te mɔgɔ minɛ.

3A koo tun ka go mɔgɔw ye,

u bann'a la.

Sɛgɛn tun b'a kan, a tɔɔrɔla.

A yetɔ, a te se ka filɛ!

A koo goyara mɔgɔw ye fɔɔ an tun t'a jati.

4- Tiɲɛ na, a y'an ka sɛgɛnw le ta.

A lɔra n'an ka tɔɔrɔw le ye.

Anw tora k'a miiri

ko Ala be koo dɔ jurusara le bɔr'a la.

Ko a y'a ɲaa gwan, k'a dɔgɔya.

5- K'a sɔrɔ anw ka kojuguw kosɔn lo, u y'a sɔgɔ.

Anw ka juguya kosɔn lo, a halakira.

Tɔɔrɔ min be hɛrɛ lase an ma,

o le lar'a kan.

An kɛnɛyara a ka jolidaw sababu la.

6- Anw bɛɛ tun be yaalala an kunfɛ i ko sagaw,

an kelen kelen bɛɛ tun be n'an ka sira ye.

Nga Masaba ye anw bɛɛ ka juguya sara la a kunna.

7- U y'a tɔɔrɔ! A y'a yɛrɛ to u bolo.

A fana ma foyi fɔ.

A kɛra i ko sagaden,

u be tagara ni min ye fagayɔrɔ la.

A jera i ko saga,

a sii tigɛbagaw bolo,

a ma foyi fɔ. -

8U y'a karaba, k'a kiti,

ka taga n'a ye a fagayɔrɔ la.

A ka waati mɔgɔw la,

jɔn hamin'a la?

U y'a niin bɔ diɲɛ mɔgɔw la.

U y'a bugɔ a ka jama ka kojugu le kosɔn.

9- U y'a suu don ni mɔgɔjuguw ye,

a kaburu tun be fɛntigiw taw cɛma.

K'a sɔrɔ a tun ma kojugu si kɛ,

namarakuma si ma bɔ a daa la ka ye.

10Nga Masaba sago tun lo k'a tɔɔrɔ k'a halaki.

N'a y'a nii di fili yafa saraka ye,

a bena kɔmɔgɔw sɔrɔ,

a bena sijan sɔrɔ.

Masaba be min fɛ,

o bena kɛ ale sababu la.

11Masaba ko:

«N'a ye tɔɔrɔba nin muɲu,

a ben'a diya bɔ.

Ne ka baarakɛla tilennin sababu la,

mɔgɔ caaman bena tilenninya sɔrɔ,

ale min y'u ka kojugu kunko ta.

12- O le y'a to, ne bena niyɔrɔ d'a ma mɔgɔbabaw cɛma.

A bena niyɔrɔ sɔrɔ ni setigiw ye.

Bari, ale yɛrɛ le y'a yɛrɛ di saya ma,

u y'a jati kojugukɛlaw dɔ ye.

Jama ka kojugu le tun b'a kunna,

a tun be yafa ɲinina kojugukɛlaw le ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index