Search form

Eza 59

Kira be jama jalaki

1A ma kɛ ko Masaba te se k'aw kisi dɛ!

A tulo fana ma gweren

k'a fɔ ko a t'aw kaan mɛnna.

2Nga aw ka kojuguw le ye furancɛba don

aw n'aw ka Ala cɛ.

Aw ka kojuguw le y'a to

a y'a yɛrɛ dogo aw la.

O la, a te mɛnni kɛ aw fɛ.

3Aw ye mɔgɔfagalaw ye,

aw bolo fanin be joli la.

Aw daa be galon le fɔ,

aw nɛɛn be kumajugu le fɔ.

4Aw te ɲɔgɔn kiti ka kɛɲɛ ni tiɲɛ ye,

aw t'aw ka koo fɔ ni kɔnɔgwɛ ye.

Aw b'aw jigi la fuu kan, ka galon tigɛ.

Aw be kojugu miiri aw kɔnɔ.

O laban be na ni bɔnɛ ye.

5-6Aw ka latigɛtaw be i ko saa faan.

Ni mɔgɔ min magara a la,

o tigi be sa.

Ni faan nunu dɔ tɔtɔra,

saa le be bɔ a kɔnɔ.

Aw be fani minw dan,

o be i ko taalen ta.

U te se ka mɔgɔ sutara,

mɔgɔ te se k'a yɛrɛ biri n'a ye.

Nga u be bɔnɛ le lase.

Aw b'a la ka fariyakow dama le dabɔ.

7- Aw be boliboli waasa ka kojugu kɛ,

aw ka teli ka mɔgɔ jalakibali faga.

Aw ka miiriya ma ɲi.

Aw be tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ,

aw be halakili ni cɛnni le to yen.

8Aw te hɛrɛ sira lɔn.

Aw ka tɛmɛsiraw kan,

aw te kotilennin kɛ.

Aw be taama tilenbaliya la.

Ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a ta,

o tigi ni hɛrɛ faranna.

Jama be sɔn jalaki ma

9O le y'a to tilenninya yɔrɔ ka jan an na,

kisili te se an ma.

An mako be yeelen na,

nga dibi lo be yɔrɔ bɛɛ.

An be kɛnɛ fɛ,

nga an be taamana dibi la.

10An be mɔmɔni kɛra i ko fiɲɛntɔ, kogo gɛrɛfɛ.

An be mɔmɔni na i ko ɲaa te mɔgɔ minw fɛ.

An be talon tilegwan fɛ i ko sufɛ lo.

K'an to kɛnɛya la, an be i ko suuw.

11An bɛɛ be sɔngɔ i ko wara,

an be kasi i ko tuganin ŋunuŋunukan.

An be tilenninya kɔnɔna,

nga foyi te sɔrɔla.

An be kisili kɔnɔna,

nga a yɔrɔ ka jan an na.

12An ka kojuguw cayara i ɲakɔrɔ,

an jalakira an ka hakɛw kama.

Tiɲɛ na, an ka kojuguw nɔɔ b'an kan,

an sɔnna u ma.

13Min ye an ka murutiko ye e Masaba ma,

ani ka ban i la,

ka ban ka tugu e, an ka Ala kɔ,

ka to mɔgɔtɔɔrɔkuma ni murutili ta la.

An kɔnɔnakow n'an ka miiriyaw ye galon ye.

14O le y'a to tilenninya yɔrɔ jaɲana an na,

kisili yɔrɔ ka jan an na.

Tiɲɛ te lɔyɔrɔ sɔrɔ forobayɔrɔ la,

hɔrɔnya te tɛmɛyɔrɔ sɔrɔ yen.

15Tiɲɛ tununa.

Mɔgɔ minw te sɔn ka kojugu kɛ,

u be ben olu kan.

Masaba ben'a ka jama kisi

Tilenninya tun te kɛra.

Masaba y'o ye, o tun man d'a ye.

16- A y'a ye ko mɔgɔ si te dɔ kɛra.

Mɔgɔ si tun te magamaga,

o y'a kabakoya.

O la, a yɛrɛ le ye dɛmɛ kɛ

a ka tilenninya sababu la.

17- A ye tilenninya kɛ a ka nigɛkunbɛnnan ye,

a ye kisili nigɛfugulan biri a kuun na.

A ye mɔnɛ bɔko kɛ a kannafani ye,

a ye jijali kɛ a ka birifani ye.

18A be mɔgɔw sara ka kɛɲɛ n'u ka kɛwaliw ye.

A ben'a juguw bɛɛ ɲaa gwan kosɔbɛ.

Mɔgɔ minw be jii cɛma dugukolow kan,

a bena olu ɲaa gwan.

19O la, k'a ta kɔrɔn fɛ fɔɔ tileben fɛ,

mɔgɔw bena siran Nɔɔrɔtigi Masaba ɲa.

Bari, a bena na i ko fɔɲɔ ye jiba min ta.

20- Kunmabɔbaga bena na *Siyɔn kosɔn.

Yakuba kɔmɔgɔ minw y'u ka hakɛw dabila,

a bena na olu kunmabɔ.

Masaba le ko ten.

21Masaba ko: «Ne be layidu min ta aw ye, o filɛ: Ne ye n Nii min d'aw ma, ne ye n ka kuma min don aw daa la, aw tena o fɔ dabila fewu, aw deenw tena o fɔ dabila, aw deenw ka deenw tena o fɔ dabila fana, kabini sisan fɔɔ tuma bɛɛ.» Masaba le ko ten.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index