Search form

Eza 64

1I tun bena kɛ i ko tasuma be kalamisɛn jɛnina,

i ko a be jii wiliwili cogo min na.

I tun bena i yɛrɛ yira i juguw la ten, u k'i lɔn,

siyaw tun bena yɛrɛyɛrɛ i ɲa!

2I ye kabako dɔw kɛ tuma min na,

an tun te miiri minw na,

i jigira, kuluw yɛrɛyɛrɛla i ɲa.

3- Mɔgɔ si ma deli k'a mɛn,

mɔgɔ si ma deli k'a fɔ,

mɔgɔ si ɲaa ma deli k'a ye

ko batofɛn wɛrɛ be yen,

ka ele niin bɔ a la,

min b'o ɲɔgɔn kɛ mɔgɔ ye min jigi b'i kan.

4Mɔgɔ minw be tilenninyako kɛ ni nisɔndiya ye,

minw b'i ka sira taama, ka miiri i la,

i be olu kunbɛn.

A ye! I dimina, bari anw y'a sira i ka bila.

N'an y'o fɔlɔfɔlɔsira nunu ta,

an bena kisi.

5Anw bɛɛ nɔgɔnin lo.

An ka kɛwaliɲumanw bɛɛ be i ko fani nɔgɔnin.

Anw fasara, an ka hakɛw b'an ta ka taga i ko fɔɲɔ.

6Mɔgɔ si t'i daali tugu,

mɔgɔ si te jijara ka nɔrɔ i la yɛrɛ.

Bari, e y'i yɛrɛ dogo an na,

i y'an to an be halakira an ka kojuguw kosɔn.

7O n'a ta bɛɛ, ele Masaba le ye an Faa ye.

Anw ye bɔgɔmana ye,

ele ye dagadilanbaga ye.

Anw bɛɛ ye ele bulonɔ ye.

8Masaba, kana dimi k'a dama tɛmɛ sa!

Kana an ka kojuguw to i kɔnɔ tuma bɛɛ.

An filɛ sa! An bɛɛ le y'i ka jama ye.

9I ka dugu senumanw kɛra yɔrɔlakolon ye.

*Siyɔn kɛra yɔrɔlakolon ye,

Zeruzalɛmu kɛra dusukasiyɔrɔ ye!

10I batosoɲuman senuman kɛra tasuma ta ye,

an faaw tun b'i tanu soo min kɔnɔ.

Yɔrɔ minw bɛɛ koo tun ka gwɛlɛ an ma,

o bɛɛ halakira.

11Masaba, i bena nin bɛɛ ye k'a to wa?

I bena je k'an maloya ka dama tɛmɛ wa?

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index