Search form

Eza int

Kunnafoni

Ezayi tun ye kiraba ye min tun be Zeruzalɛmu dugu kɔnɔ. Ale tɔgɔ le lara kitabu nin kan. Ala y'a wele kiraya baara la saan 740 sanni Yezu Krista ka wolo. A y'a ka kiraya kɛ saan bi naani kɔnɔ. Nga koo minw fɔra kitabu nin kɔnɔ, o kɛra saan kɛmɛ fila ɲɔgɔn kɔnɔ. Kitabu nin tilannin lo yɔrɔ saba. U kelen kelen bɛɛ n'a ka waati ka koo.

Kitabu nin yɔrɔ fɔlɔ la (1—39), Ezayi y'a fɔ jama ye ko Masaba diminin lo jamana kɔrɔ fariyakow, ni tilenbaliyakow, ni benkannikow kosɔn. Ala ka senu, ale lo ye dugukolo ka masa ye fana. A ten'a ka jama ka kojuguw ni siya wɛrɛw ta to fewu n'a m'u ɲaa gwan o kama. A ben'a kɛ Asirikaw ni Babilɔnikaw bena na Isirayɛlidenw kama. O bɛɛ n'a ta, Ala b'a fɔr'a ka mɔgɔw ye k'u ka kɔsegi k'u ɲasin ale ma janko mɔgɔ bɛɛ ka to hɛrɛ la waati nata la.

Zuda mara mɔgɔw caaman tun minɛna ka taga Babilɔni tuma min na, tilanyɔrɔ filanan be o waati le koo fɔ (40—55). Jama jigi tun tigɛra, u fari fagara. Ezayi y'a fɔ jama ye ko Ala bena u hɔrɔnya ka taga n'u ye Zeruzalɛmu tugu. Ala ye koo bɛɛ tigi ye. A bena Isirayɛlidenw kɛ sababu ye ka siya wɛrɛw ta ɲa. «Masaba ka baarakɛla» koo fɔra tilanyɔrɔ filanan nin kɔnɔ fana. O kuma nin ye kuma barikaman ye kosɔbɛ Layidukɔrɔ kɔnɔ.

Jama min tun minɛna ka taga jamana wɛrɛ la, olu kɔsegiko fɔnin be kitabu tilanyɔrɔ sabanan nin kɔnɔ (56—66). Ala ko ni jama ye mɛnni k'ale fɛ, ko ale bena u ta ɲa. Kira ka kuma ma sin Zuda mara mɔgɔw dama ma. Nga, a ka kuma sinna siyaw bɛɛ le ma. O siya wɛrɛ nunu fana bena nafa sɔrɔ sankolokura, ni dugukolokura la, Ala bena o min dan.

«Ne bena sankolokura ni dugukolokura minw dan, olu bena to yen cogo min na ne ɲakɔrɔ, aw kɔmɔgɔw n'aw tɔgɔ bena kɛ ten. Ne Masaba le ko ten.

Kalokura o kalokura,

lafiɲɛlon o lafiɲɛlon,

mɔgɔ bɛɛ bena na biri ne ɲafɛ ka ne bato.

Ne Masaba le ko ten.» (66.23)

Kobaba minw fɔra kitabu nin kɔnɔ

Kitabu nin tilan fɔlɔ (1—39)

Ala be Zuda ni Isirayɛli maraw jalaki 1.1—5.30

Ezayi ka yelifɛn 6.1-13

Kirayakuma, ka sin Zuda ni Isirayɛli maraw ma 7.1—12.6

Ala be siya wɛrɛw jalaki 13.1—23.18

Ala bena see sɔrɔ 24.1—27.13

Ala ben'a ka jama kiti 28.1—31.9

Ala bena edɔmuw ɲaa gwan ka Zeruzalɛmu ta ɲa 32.1—35.10

Ezekiyasi kɛra masa ye 36.1—39.8

Tilan filanan (40—55)

Ala ben'a ka jama hɔrɔnya 40.1—48.22

Ala be baarakɛla dɔ di 49.1—53.12

Ala ben'a ka layidu dafa 54.1—55.13

Tilan sabanan (56—66)

Siya wɛrɛw bena niyɔrɔ sɔrɔ Ala ka jama cɛma 56.1-8

Jama ɲamɔgɔw ɲaa bena gwan 56.9—59.21

Zeruzalɛmu bena boɲa sɔrɔ 60.1—62.12

Ala bena diɲɛkura dan 63.1—66.24

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index