Search form

Zaki int

Kunnafoni

Zaki ka bataki tun cira Krista ka jama mɔgɔw ma minw tun jɛnsɛnna yɔrɔ bɛɛ. A ye kalan min sɔrɔ ani a b'a fɛ Krista ka jama mɔgɔw ka taama cogo min na, a b'o le yira. Fɛɛn min ye nafoloko ye ani fantanya ani koo o koo be mɔgɔ nigɛ k'a don hakɛ la, a b'o ɲa fɔ.

A b'a yira an na ko min ye ɲɔgɔnwoloma ani kumafu ni yɛrɛboɲa ni kɔrɔfɔli, ni yɛrɛyira ye, k'o si ma ɲi. Nga a ko yɛrɛminɛ ni lɔnniya ni baara ni yɛrɛmajigi ni muɲuli ani Aladali, k'olu le be mɔgɔ koo diya Ala ye.

Krista ka jama mɔgɔw ka kan ka koo minw kɛ k'a yira k'u be Ala yɔrɔ ɲini, o be yira an na bataki nin kɔnɔ.

Bataki nin tilancogo

Daminɛ kuma 1.1

Lanaya ani lɔnniya 1.2-8

Nafolo ani fantanya 1.9-11

Tɔɔrɔ ani hakɛ nigɛ 1.12-18

Mɔgɔ ka kan ka mɛnni kɛ ka sɔrɔ ka kuma 1.19-27

Ɲɔgɔnwoloma ma ɲi 2.1-13

Lanaya ani kɛwali 2.14-26

Krista ka jama mɔgɔ kumacogo 3.1-18

Krista ka jama ani diɲɛ kɔnɔ koow 4.1—5.6

Ladili kumaw 5.7-20

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index