Search form

Zud 1

Nabukodonozɔri ka kɛlɛ ni Arafakisadi

1Asirikaw ka masacɛ Nabukodonozɔri ka masaya saan tan ni filanan na, a tun siginin be duguba dɔ kɔnɔ min tɔgɔ ko Ninivu. O waati la, Arafakisadi tun be mɛdiw kunna, ale tun siginin be Ɛkibatani. 2Arafakisadi tun ye kogo lɔ ni kabakuru lɛsɛninw ye ka Ɛkibatani lamini. Kabakuru nunu kelen kelen boɲa tun ye mɛtɛrɛ kelen ni tilan ye, u jaɲa tun ye mɛtɛrɛ saba ye. Kogo nin jaɲa sanfɛ tun sera mɛtɛrɛ bi saba ni duuru ma, a boɲa ye mɛtɛrɛ mugan ni duuru ye. 3A tun ye sangasow lɔ dugu dondaw la, minw jaɲa sanfɛ tun ye mɛtɛrɛ bi duuru duuru ye, u juu boɲa tun ye mɛtɛrɛ bi saba saba ye. 4A tun ye koonw don u la, k'u kɛ kɛlɛdenw tɛmɛyɔrɔ ye, minw be ni kɛlɛkɛminanbabaw ye, ani kɛlɛden sennatigiw. Daa nunu jaɲa sanfɛ tun ye mɛtɛrɛ bi saba ni duuru duuru ye, u boɲa ye mɛtɛrɛ mugan mugan ye.

5O waati la, masacɛ Nabukodonozɔri ye kɛlɛ kɛ ni masacɛ Arafakisadi ye Arago mara kɛnɛbayɔrɔ la. 6Kuluyɔrɔ mɔgɔw bɛɛ faral'a kan ni minw tun siginin bɛ Efarati baji ni Tigiri baji, ani Lidasipe baji daaw la, ani Elimayisi masacɛ Ariyɔki ka kɛlɛden minw be kɛnɛyɔrɔ la. Siya caaman nana ɲɔgɔn lajɛn ka fara Babilɔnikawa kan janko ka kɛlɛ kɛ.

7Asirikaw ka masacɛ Nabukodonozɔri ye cira bila ka taga mɔgɔw bɛɛ fɛ, minw tun siginin be Pɛrɛsi jamana na, kɔrɔn fɛ, ani minw tun be Silisi mara la, ni Damasi dugu kɔnɔ, ni Liban jamana na, ani Antiliban, ka fara kɔgɔjida la mɔgɔw bɛɛ kan, 8ni Karimɛli kulu kan mɔgɔw, ani Galaadi ni Galile mara kɔgɔdugu ɲafan fɛ mɔgɔw, ani mɔgɔ minw tun be Zizireyɛli kɛnɛba la, 9ani minw bɛɛ tun be Samari n'a duguw la, ni Zurudɛn baji kɔfɛ fɔɔ Zeruzalɛmu ni Batane, ani Kelusi ni Kadɛsi, fɔɔ Ezipiti kɔɔ daa la, ani Tafunɛsi ni Aramasɛsi dugu la, ni Gosɛn mara bɛɛ la, 10fɔɔ *Tanisi ni Manfisi dugu kɔfɛ, ni minw bɛɛ tun be Ezipiti jamana na fɔɔ ka taga se Etiyopi daan na. 11Nga o yɔrɔ nunu bɛɛ mɔgɔw ma Asirikaw ka masacɛ Nabukodonozɔri ka kuma jati, u ma sɔn ka taga fara a kan ka taga kɛlɛ kɛ, bari u tun te siran a ɲa. U murutil'a ma bari u ɲana, mɔgɔ kelen lo, masacɛ ka cidenw maloyanin kɔsegira ka taga u bolo lakolon. 12Nabukodonozɔri dimina kosɔbɛ o mara nunu mɔgɔw bɛɛ kɔrɔ, ka kali a ka masasigilan tɔgɔ la n'a ka mara tɔgɔ la ko a ben'a dimi bɔ Silisi mara mɔgɔw la, ni Damasikaw, ani Siri jamana faan bɛɛ mɔgɔw, ani mowabuw, ni amoniw, ni Zude mara mɔgɔw bɛɛ, ani Ezipitikaw bɛɛ la, k'a ta Kɔgɔjiba daa la fɔɔ ka ta'a bila Buruku kɔgɔji daa la, ko a bena u bɛɛ faga. 13A ka masaya saan tan ni wolonwulanan na, a y'a yɛrɛ labɛn kɛlɛ kama n'a ka kɛlɛdenw, ko a be taga masacɛ Arafakisadi kama. A ser'a kɔrɔ, ka Arafakisadi ka kɛlɛdenw n'a ka sotigiw bɛɛ gwɛn, n'a ka kɛlɛkɛwotorow. 14A y'a ka duguw minɛ, a sera fɔɔ Ɛkibatani k'o yɔrɔ sangasow minɛ, ka forobayɔrɔw cɛn, ka dugu nin cɛɲa ban k'a yɔrɔ kɛ kunsurunyɔrɔ ye. 15A ye Arafakisadi minɛ Arago mara kuluw yɔrɔ la, k'a sɔgɔ ni taman ye k'a faga, k'a ka fanga cɛn pepewu. 16A segira Ninivu n'a ka kalandenw ye, u tun ka ca kosɔbɛ. U tora o yɔrɔ la ka lafiɲɛ ani ka dumuniba kɛ yen tile kɛmɛ ni mugan kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index