Search form

Zud 11

Olofɛrine ni Zuditi be kuma

1Olofɛrine y'a fɔ a ye ko: «I hakili sigi, muso, kana siran foyi la, bari ne ma deli ka kojugu kɛ mɔgɔ si la min y'a latigɛ ka baara kɛ dugukolo bɛɛ masacɛ Nabukodonozɔri ye. 2Sisan, i ka siya min siginin be kuluyɔrɔ la, n'u tun ma ne dɔgɔya, ne tun tena taman ta u kama. U ye koo nin kɛ u yɛrɛ la. 3Sisan i bolila ka bɔ u fɛ ka na an fɛ kuun min na, i k'o fɔ ne ye. Tiɲɛ na, i bena kisi. I hakili sigi, i tena sa bii sufɛ, walima loon nataw la. 4Mɔgɔ si tena kojugu kɛ i la, u bena i minɛ ka ɲa i n'a fɔ a be kɛ ne matigi, masacɛ Nabukodonozɔri ka baarakɛlaw ye cogo min na.»

5Zuditi y'a fɔ a ye ko: «Sɔn i ka jɔnmuso ka kuma i fɛ. I ka baarakɛla ka kuma lamɛn, ne ma na ko n be galon tigɛ ne matigi ye bii suu nin na fewu. 6N'i be sɔn i ka baarakɛla ka ladilikuma na, Ala bena i dɛmɛ ka koba kɛ, ne matigi tena dɛsɛ a ka kokɛtaw la. 7Ka dugukolo bɛɛ masacɛ Nabukodonozɔri to sii la, ani a ka sebagaya kosɔn, ne be kali ko a y'i ci ka nimanfɛnw bɛɛ bila siraɲuman kan. Ele sababu la, adamadenw dama te baara kɛ masacɛ ye, kongosogow ni begɛnw ani kɔnɔw fana bena kolo Nabukodonozɔri n'a ka somɔgɔw bɛɛ ye, k'u nakun dafa e barika la. 8Bari an y'i ka lɔnniya n'i ka hakilitigiya koo mɛn. U b'a fɔra dugukolo kan yɔrɔ bɛɛ ko e kelen ka ɲi jamana bɛɛ kɔnɔ, ko see b'i ye lɔnniya barika la, k'o la, i kɛra kɛlɛkuntigi ɲanaman ye. 9Akiyɔri ye kuma min fɔ aw ka ɲɔgɔnye la, an y'o mɛn. Betulikaw y'a kuun bɛn, a tun ye kuma minw fɔ i ɲana, a y'o bɛɛ fɔ u ye. 10O le kosɔn, matigi, kan'a ka kuma jati foyi ye, o mara i kɔnɔ, bari a ye tiɲɛ fɔ. Ni an ka siya ma u ka Ala hakɛ ta fewu, Ala t'u ɲaa gwan, murujan te se u kɔrɔ. 11Nga sisan, o le be kɛra. O la, u tena se ka ne matigi gwɛn, ele bena see sɔrɔ. Saya bena cun u kan. U ye hakɛ kɛ, o la, u ka Ala bena dimi u kɔrɔ i n'a fɔ a be kɛ tuma o tuma cogo min na n'u ye kojugu kɛ. 12U ka dumuni banna, jii dɛsɛra. O la, u y'a latigɛ k'u bena begɛnw le faga. Ala ka sariya ko u man kan ka fɛɛn min dumu, u y'a latigɛ k'u bena u yɛrɛ balo n'o ye. 13U tun ye suman deen fɔlɔw, ni duvɛn ni tulu *jaka minw bila Ala ye, n'o ka kan ka di sarakalasebagaw ma, minw be Zeruzalɛmu, u y'a latigɛ k'u bena o dumu, k'a sɔrɔ sira dinin te mɔgɔ si ma jama cɛma ka maga o la. 14Zeruzalɛmukaw yɛrɛ y'o kɛ ka ban. O le kosɔn, Betulikaw ye mɔgɔw ci yen ko u ka taga sira dali Zeruzalɛmu cɛkɔrɔbaw ka jɛnkulu fɛ janko u fana ka se k'o kɛ. 15N'u ye sira sɔrɔ k'o kɛ loon min na, o loon kelen na, Ala bena u don i bolo, i bena se k'u halaki. 16O le kosɔn, ne, i ka jɔnmuso y'o bɛɛ mɛn tuma min na, ne bolila ka bɔ u fɛ. Ala ye ne ci ka koo dɔw kɛ n'i ye, minw bena o mɛnbagaw bɛɛ kabakoya dugukolo kan yɔrɔ bɛɛ la. 17Bari i ka jɔnmuso be siran Sankolotigi Ala ɲa, ne be baara kɛ a ye suu ni tile. K'a ta sisan ma, ne bena to n'i ye, ne matigi, i ka jɔnmuso bena to ka bɔ sufɛ ka taga dingɛyɔrɔ la ka Ala dali. N'u ye u ka hakɛ nin kɛ tuma min na, o bena fɔ ne ye. 18Ne bena n'a fɔ i ye, i bena bɔ n'i ka kɛlɛdenw bɛɛ ye, u ka mɔgɔ si tena se ka lɔ i ɲa. 19Ne bena i bila sira ka Zude mara cɛtigɛ fɔɔ ka taga se Zeruzalɛmu. Ne ben'a kɛ i ka masasigilan be bila dugu cɛma. I ben'a kɔnɔ mɔgɔw dɛndɛ ka taga n'u ye i n'a fɔ sagaw, dɛndɛbaga te minw na. Hali wulu tena sɔngɔ i kan. Bari Ala y'o le fɔ ne ye, ale lo y'a kɛ ne kɔnna k'o lɔn sanni a be kɛ, ne cira janko k'o fɔ i ye.»

20A ka kuma nunu diyara Olofɛrine n'a ka kɛlɛkuntigiw bɛɛ ye, u y'a ka hakilitigiya jati kosɔbɛ, u y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: 21«Diɲɛ bɛɛ kɔnɔ, muso min cɛɛ ka ɲi i n'a fɔ ale, ani ka kuma ni hakilitigiya ye i n'a fɔ ale, o te yen fewu.» 22Olofɛrine y'a fɔ a ye ko: «Ala ye koɲuman kɛ k'i ci jama ɲa, janko ka barika don ne la, ani ka mɔgɔw halaki minw ye ne matigi dɔgɔya. 23E kɔni, i cɛɛ ka ɲi, i be se kuma na fana. I ye koo min fɔ, n'i y'o kɛ, i ka Ala bena kɛ ne ka Ala ye, e yɛrɛ bena taga to masacɛ Nabukodonozɔri ka soo kɔnɔ, i tɔgɔ bena bɔ dugukolo kan yɔrɔ bɛɛ la.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index