Search form

Zud 9

Zuditi ka dalili

1Waati min na u tun be wusulan jɛnina saraka ye wulafɛ Zeruzalɛmu, Ala ka boon kɔnɔ, o waati kelen na, Zuditi y'a kunbiri gwan k'a ɲaa biri duguma, ka bugurigwɛ kɛ a kuun na, ani a ka dusukasifani tun be ye, a tun ye min don a ka faniw jukɔrɔ. A y'a kaan kɔrɔta ka Matigi dali ko: 2«Matigi, i ye ne bɛma Simeyɔn ka Ala ye. E le tun ye murujan don a bolo janko a k'a dimi bɔ siya wɛrɛw la minw tun lara n'a dɔgɔmuso ye fanga la. U tun y'a ka fani bɔ k'a dɔgɔya, u y'a ka fani bɔ fɔɔ ka se a maloyayɔrɔ ma.e U ye koo kɛ, i tun ko min man kan ka kɛ. 3O le kosɔn, i y'u ka ɲamɔgɔw faga, u tun ye sunguru nigɛ k'a maloya dilan min kan, u fana nigɛra, k'u joli bɔn o kan. I ye jɔɔnw n'u kuntigiw faga ɲɔgɔn fɛ, ka masaw faga u ka masasigilanw kan. 4I y'a to u juguw y'u musow minɛ ka taga n'u ye, u ka sunguruw bilara jɔnya la. U bololafɛnw bɛɛ donna siya bolo, min koo ka d'i ye, u k'o tilan ɲɔgɔn cɛ, minw tun b'i sago kɛ teliya la n'u dusu bɛɛ ye. U tun ma sɔn nɔgɔtɔya ma u somɔgɔw cɛma fewu, o le kosɔn, u ye dɛmɛ ɲini i fɛ.

«Ee Ala, ne ka Ala, i ka ne jaabi, ne min cɛɛ te sii la tugu. 5Bari koo minw kɛra fɔlɔ la, ni minw be kɛra sisan, ani min bena kɛ sini, e le y'o bɛɛ latigɛ. Fɛɛn be cogo min na sisan, ni min bena kɛ sini, o ye i sago ye. I tun ye koo minw latigɛ, o le kɛra. 6A kɛra i ko i ka kolatigɛninw ye kɛta ye ka ban. I ka kokɛtaw bɛɛ labɛnnin lo, i bena fɛɛn min latigɛ, i b'o lɔn ka ban. 7A filɛ, Asirikaw nana ni fanga ye, u y'u yɛrɛ boɲa u ka soow n'u ka sotigiw kosɔn, u fanin be u yɛrɛ la u ka kɛlɛden sennatigiw kosɔn. U jigi lanin be nigɛkunbɛnnan ni taman, ani toon ni bɛrɛbonnanw le kan. U m'a lɔn ko i ye Matigi ye, ko i be se kɛlɛ la.

8«I tɔgɔ ko Matigi. I k'u barika ban i ka sebagaya barika la, k'u ka fanga cɛn i ka dimiba kosɔn. Bari u y'a latigɛ k'i ka yɔrɔ senumanw nɔgɔ, ka fanibugu nɔgɔ, i be yɔrɔ min na i ka nɔɔrɔ kɔnɔ, ani k'i ka sarakabɔyɔrɔ ci ni nigɛfɛnw ye. 9I k'u ka yɛrɛboɲa filɛ! I dimi bɔ u la! Cɛɛ te ne min fɛ tugu, i ka barika don ne la janko ne ye koo min latigɛ, ne ka se k'o kɛ. 10Tɛmɛ ne ka namarakumaw fɛ ka jɔɔn n'a kuntigi faga. Muso sababu la, i k'u ka hakilinataw bɛɛ cɛn, u b'u yɛrɛ boɲa minw kama. 11Bari i ka fanga te bɔ mɔgɔw ka caya la, i ka sebagaya te sɔrɔ fangatigiw fɛ. I ye mɔgɔmajigininw ka Ala le ye, ni fantanw dɛmɛbaga, i be barikatanw mara. Mɔgɔ te minw fɛ, e b'olu mara, ka mɔgɔ jigitigɛninw kisi. 12Ɔnhɔn tiɲɛ na, ne faa ka Ala, Isirayɛli faso ka Ala, sankolo ni dugukolo kuntigi, jii danbaga, ele, danfɛn bɛɛ ka masacɛ, ne ka dalili minɛ. 13I bɛnna ni mɔgɔ minw ye, mɔgɔ minw ye kojuguba latigɛ olu kama, n'i ka soo senuman, ani Siyɔn kulu, n'i ka mɔgɔw ka jamana kama, i k'a kɛ ne ka namarakuma ka se u kɔrɔ k'u faga. 14A yira i ka mɔgɔw bɛɛ la, ni siyaw bɛɛ, ko i ye Ala ye, ko see b'i ye, ko fanga bɛɛ b'i fɛ, ko fɛɛn wɛrɛ si tɛ janto Isirayɛlidenw na ni ele yɛrɛ tɛ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index