Search form

Zer 1

1Sarakalasebaga Zeremi, Ilikiyawu dencɛ ka kuma, ka bɔ Anatɔti, Bɛnzamɛn mara la.

2- Masaba kuman'a fɛ, Amɔn dencɛ Zoziyasi ka masaya saan tan ni sabanan la Zuda mara kunna. 3- O kɔ, Masaba kuman'a fɛ tugu Zoziyasi dencɛ Yoyakimu ka tile la Zuda mara kunna, fɔɔ Zoziyasi dencɛ Sedesiyasi saan tan ni kelennan na masaya la Zuda mara kunna, saan nin kalo duurunan na, Zeruzalɛmukaw minɛwaati la ka taga Babilɔni.

Ala be Zeremi wele

4Masaba y'a fɔ ne ye ko:

5«San'i baa k'i kɔnɔ ta,

ne tun b'i lɔn.

San'i ka wolo,

ne tun y'i woloma k'i kɛ n ta ye,

k'i kɛ kira ye siya wɛrɛw cɛma.»

6Ne y'a fɔ ko: «Aa! Matigi, Masaba ne ye denmisɛn ye dɛ! Ne te se kuma na.» 7Nga Masaba ko:

«I kan'a fɔ ko i ye denmisɛn ye.

Bari, ne mana e ci mɔgɔ o mɔgɔ fɛ, i ka taga.

Ne mana cii o cii fɔ i ye, i k'a fɔ.

8I kana siran mɔgɔ si ɲa,

bari ne be n'i ye k'i kisi.

Ne Masaba le ko ten.»

9O kɔfɛ, Masaba y'a bolo kɛ ka maga ne daa la k'a fɔ ko:

«O la, ne be ne ka kuma don i daa la.

10A filɛ, bii,

ne be see d'i ma siyaw ani masaw kan,

janko k'u bɔn, k'u fili,

k'u halaki, k'u cɛn,

k'u lɔ, k'u tutu.»

11Masaba ye ne ɲininga ko: «Zeremi, e ɲaa be mun le la?» Ne y'a jaabi ko: «Ne ɲaa be amandiyiri bolo le la, min be den joona.» 12Masaba ko: «I y'a ye ka ɲa. Bari ne be kɔlɔsili kɛ janko ne ka kuma ka kɛ joona.»

13Masaba ye ne ɲininga tugu ko: «E ɲaa be mun le la?» Ne y'a jaabi ko: «Ne ɲaa be nigɛdagaba wiliwilitɔ la tasuma kan. A be kɔgɔdugu ɲafan fɛ ka jɛngɛ ka na ne faan fɛ.»

14O tuma na, Masaba y'a fɔ ne ye ko: «Kɔgɔdugu ɲafan fɛ le, balawu bena bɔ ka na jamanadenw bɛɛ sɔrɔ. 15Bari, ne bena kɔgɔdugu ɲafan maraw siyaw bɛɛ wele. Ne Masaba le ko ten.

U ka masa kelen kelen bɛɛ bena na

u ka masasigilanw bila

Zeruzalɛmu dugu dondaw la.

U bena wili dugu laminikogo kama,

ka wili Zuda mara duguw bɛɛ kama.

16«Ne bena u ɲaa gwan u ka kɛwalijuguw bɛɛ kosɔn, bari u banna ne la, ka to ka joow sɔn. Olu yɛrɛ bolo ye fɛɛn min dilan, u b'o le bato. 17Ele kɔni, i k'i cɛ siri. Ne bena min fɔ i ye, i ka wili k'o bɛɛ fɔ u ye. I kana siran u ɲa dɛ! N'o tɛ, ne ben'a kɛ i be siran u ɲa. 18Ayiwa, bii yɛrɛ, ne y'i kɛ i n'a fɔ dugu barikaman, i n'a fɔ nigɛbere, ni kogo ziralaman jamana bɛɛ kama, ni Zuda mara masaw, n'a ka ɲamɔgɔw, n'a ka sarakalasebagaw ni jamanadenw kama. 19U bena i kɛlɛ. Nga u tena se i kɔrɔ. Bari ne be n'i ye waasa k'i kisi. Ne Masaba le ko ten.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index