Search form

Zer 12

Mun na mɔgɔjugu be hɛrɛ sɔrɔ?

1- Masaba, hali ni ne be sɔsɔli kɛ n'i ye,

tiɲɛ be sɔrɔ ele fɛ.

O bɛɛ n'a ta, ne bena kuma n'i ye i ka kiti dɔw koo la.

Mun na mɔgɔjuguw ka koow be sabati?

Mun na tilenbaliw bɛɛ be hɛrɛ la?

2Ele le y'u tutu i ko yiri,

u sigicogo ɲana,

u be boɲa ka den.

E tɔgɔ b'u daa la tuma bɛɛ,

nga u dusu yɔrɔ ka jan i la.

3Nga ele Masaba be ne lɔn,

i ɲaa be ne la,

i ye ne kɔnɔnako sɛgɛsɛgɛ k'a lɔn ko ne b'i fɛ.

E ka mɔgɔjuguw woloma

i ko saga minw be taga sogofagayɔrɔ la!

U bila danna fagalon kama!

4Jamana bena to dusukasi la fɔɔ tuma jumɛn?

Kongo kɔnɔ biin janin bena to fɔɔ tuma jumɛn?

Jamanadenw ka juguya kama lo

kongosogow ni kɔnɔw sara.

U ko: «Ala t'an ka kɛtaw lɔn.»

5«N'i ye ɲɔgɔndan boli kɛ ni sennatigiw ye,

n'o y'i barika ban,

i bena se k'a kɛ ni sotigi ye cogo di?

N'i be talon yɔrɔɲuman na,

i ben'a kɛ cogo di Zurudɛn baji daa la tuba kɔnɔ?

6Hali e badenw, e yɛrɛ ka somɔgɔw b'i janfara,

u be woo ci e la.

Kana la u la hali n'u be kumaɲuman fɔra i ye.

Masaba y'a ka mɔgɔw fili

7«Ne bena ban n ka soo la.

Ne bena ne ka mɔgɔw to yen.

U koo tun ka di ne ye,

nga ne bena u don u juguw bolo.

8U y'u yɛrɛw kɛ i ko jara ne fɛ.

U be ŋunanna ne kama.

O le y'a to u koo goyara ne ye.

9Ne ka mɔgɔw kɛra ne fɛ i ko kɔnɔ cɛɲuman,

sogodumukɔnɔw bena jigi olu kan ka bɔ faan bɛɛ.

Aw ye taga kongosogow bɛɛ lajɛn

ka na n'u ye dumuniba kama!

10Begɛnbalola caaman bena ne ka *ɛrɛzɛnforo cɛn,

u bena n ka foro dɔndɔn,

u bena foroɲuman nin cɛn k'a kɛ yɔrɔlakolon ye.

11U ben'a kɛ dusukasiyɔrɔ ye.

Jamana bena to dusukasi la ne ɲafɛ ten.

Yɔrɔ bɛɛ bena cɛn, mɔgɔ si te hami o la!

12Cɛnnikɛlaw bena bɔ kongokolon kuluw bɛɛ kan

ka girin ka na.

Bari ne Masaba ka murujan bena fagali kɛ

k'a ta jamana faan kelen na,

ka ta'a bila faan dɔ la.

Mɔgɔ si tena to hɛrɛ la.

13U bena suman seri,

nga u bena biin le kan.

U bena sɛgɛn gwansan.

U ka suman sɔrɔnin bena maloya bila u la,

ne Masaba dimikojugu kosɔn.»

Siya wɛrɛw ka hɛrɛ sɔrɔko

14Masaba ko: «Ne ye niyɔrɔ min di n ka jama Isirayɛli ma, sigiɲɔgɔnjugu minw bɛɛ magara o la, n bena u wili ka bɔ u ka yɔrɔ la, n bena Zuda mara mɔgɔw fana wili ka bɔ u cɛma. 15Nga o kɔfɛ, n bena makari u la tugu, ka segi n'u kelen kelen bɛɛ ye u ka yɔrɔw la, k'u ka cɛɛn sɔrɔ. 16N'u nana sɔn ka ne ka mɔgɔw kɛcogo dege sɔbɛ la, ka kali ne tɔgɔ la k'a fɔ ko: ‹Masaba kosɔn›, i n'a fɔ u tun ye ne ka mɔgɔw dege kalili la *Baali tɔgɔ la cogo min na, o tuma na, ne bena sigiyɔrɔ di u ma n ka mɔgɔw cɛma. 17Nga ni siya min ma sɔn ka mɛnni kɛ, n bena o wili k'u halaki pewu!» Ne Masaba le ko ten.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index