Search form

Zer 14

Zeremi be Ala daalila jaa waati la

1Masaba ye min fɔ Zeremi ye jaa kosɔn, o ye:

2«Zuda mara be dusukasi la,

a duguw be nagasira,

u ɲaa sisinin lo,

u siginin be duguma.

Zeruzalɛmukaw kasikan be bɔra.

3Ɲamɔgɔw b'u ka baarakɛlaw ci ka taga jii ta.

Olu be se jimarayɔrɔ la k'a ye ko jii te yen.

U be segi n'u ka minan lakolonw ye.

Maloya, ni hakiliɲagami y'u kuun surun.

4Dugukolo pɛrɛnpɛrɛnnin lo

bari sanji te na tugu jamana kɔnɔ.

Sɛnɛkɛlaw y'u kuun surun maloya bolo.

5Kongo kɔnɔ, mankalanin be wolo,

ani ka taga k'a deen to yen.

Bari, biin te yen.

6Kongofaliw be lɔ kongokolon kulujanw kan,

ka fɔɲɔ minɛ i ko kongowuluw.

U ɲaa be dibi

bari biin te yen k'a ɲimi.»

7N'an ka kojuguw b'an jalaki,

Masaba, fɔɔ i ka dɔ kɛ i tɔgɔ kosɔn.

Bari an ka tilenbaliyakow cayara,

an y'i hakɛ ta.

8Isirayɛli jigi,

e min y'a kisibaga ye waatigwɛlɛn na,

mun na e b'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ lonan, jamana kɔnɔ,

i ko tɛmɛbaga min be la suu kelen?

9Mun na e y'i yɛrɛ kɛ

i n'a fɔ cɛɛ min fanga banna,

i ko kɛlɛdenŋana min te se ka mɔgɔ kuun bɔ?

K'a sɔrɔ i do b'an cɛma, Masaba.

An ye i ka mɔgɔw le ye,

kana an labila.

*

10Masaba y'a fɔ siya nin kosɔn ko:

«Tiɲɛ na, ka taama u kunfɛ, o le ka d'u ye.»

U koo kɔni man di Masaba ye fewu.

Sisan kɔni, a hakili b'u ka juguya la,

a bena u ka kojuguw juru sara.

11Masaba y'a fɔ ne ye ko: «Kana ne daali siya nin ka hɛrɛ kama dɛ! 12Hali n'u ye suun don, ne tena mɛnni kɛ u kasikan la. Hali n'u ye saraka jɛnita ni suman sarakaw bɔ, ne tena sɔn o la. Ne bena u halaki ni murujan, ni kɔngɔ, ani fɔɲɔbana ye.»

13Ne y'a jaabi ko: «Ee! Matigi, Masaba! A ye, kiraw b'a fɔra u ye ko: ‹Aw tena murujan ye, kɔngɔ tena aw tɔɔrɔ. Ne bena hɛrɛ kɛ aw ye o yɔrɔ nin na.› »

14O tuma na, Masaba y'a fɔ ne ye ko: «Kira nunu be min fɔra ne tɔgɔ la, o ye galon le ye. Ne m'u ci. Ne ma cii foyi di u ma. Ne ma foyi fɔ u ye. Olu yɛrɛ ka siko galonlamanw, ni lagwɛlikɛkumafu nunu, ani u ka miiriyakolonw, u b'o le kiraya kɛra aw ye. 15O le kama, kira minw be kiraya kɛra ne tɔgɔ la, ne Masaba ko: Ne m'u ci, k'a sɔrɔ u b'a fɔra ko murujan ni kɔngo tena se jamana nin ma. Olu kɔni, murujan ni kɔngɔ le bena olu halaki. 16U be kirayakuma fɔra minw ye, olu bena filifili Zeruzalɛmu bɔlɔnw na kɔngo ni murujan kosɔn. Mɔgɔw tena sɔrɔ k'u suu don, olu, n'u musow, n'u deen cɛmanw ni musomanw. N bena u ka juguya sara u la ten.»

Zeremi be yafa ɲini jama ye

17Masaba ko: «I bena nin fɔ u ye ko:

‹Ne ɲaji be woyora

suu ni tile, a te lɔra.

Bari, bɔnɛ ye ne ka jama sɔrɔ,

ne diyanamɔgɔw mandimina kosɔbɛ.

18Ni n tagara kongo kɔnɔ,

minw fagara ni murujan ye,

olu b'o yɔrɔ la.

Ni n nana dugu kɔnɔ,

minw be tɔɔrɔla kɔngɔ bolo,

olu le be yen.

Kiraw ni sarakalasebagaw be munumununa jamana kɔnɔ,

u te foyi faamuna.› »

19O tuma na, i ye Zuda mara mɔgɔw fili pewu wa?

*Siyɔn koo goyara i ye le wa?

Mun na i be sɛgɛn lara an kan,

fura te min na?

An tun be hɛrɛ makɔnɔna, nga foyi!

An tun be lafiya kɔnɔna,

nga jatigɛ le be se an ma.

20Masaba, an sɔnna an ka juguya ma,

ani an faaw ka kojuguw.

An y'i hakɛ ta.

21Kana an fili i bolo kɔ,

i tɔgɔ kosɔn,

kan'a to i ka masasigiyɔrɔ be mafiɲɛ ya.

I hakili to an ka bɛɛn la,

i kan'a cɛn.

22Siyaw ka joow cɛma,

dɔ be yen min be se k'a to sanji be ben wa?

Yala sankolo barika le be na ni sanji ye wa?

Masaba an ka Ala, e le te sanji dibaga ye wa?

An jigi be e le kan,

bari e le be o koow bɛɛ kɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index