Search form

Zer 17

Masaba be dimi Zuda mara kɔrɔ

1«Zuda mara mɔgɔw ka kojugu sɛbɛnnin be u dusu kan

ni sɛbɛnnikɛlan nigɛlaman ye, diyaman be min daa la.

O sɛbɛnnin be u ka sarakabɔyɔrɔw gɔɔnwe fana kan.

2O la, u deenw hakili bena to

u ka batoyɔrɔw n'u ka *Asera jaaw kosɔn

minw be tuuw kɔnɔ ni kulujanw kan,

3ni kongo kɔnɔ kuluw kan.

Zuda mara mɔgɔw,

ne bena aw ka nafolo n'aw bololafɛnw bɛɛ,

ani aw ka sɔnnikɛyɔrɔw don benkannikɛlaw bolo.

Aw ye kojugu minw kɛ aw ka jamana bɛɛ kɔnɔ, olu sara lo.

4Ne tun ye niyɔrɔ min di aw ma,

aw bena o labila aw yɛrɛ ma.

Ne bena aw kɛ aw juguw ka jɔɔnw ye

jamana kɔnɔ aw te min lɔn.

Bari aw ye ne dusu dimi kosɔbɛ,

o dimi bena to kudayi.»

Jigi layɔrɔsɔbɛ

5Masaba ko:

«Mɔgɔ min b'a kɔɔ sin ne ma

k'a jigi la adamaden ka fanga kan,

o tigi danganin lo.

6O tigi be i ko yiridennin, kongojanin kɔnɔ,

a tena nɛɛma sɔrɔ.

A be to kongokolon yɔrɔjaninw yɔrɔjugu la,

mɔgɔ si te yɔrɔ min na.

7Mɔgɔ min b'a jigi la ne Masaba kan

k'a ka koo bɛɛ don ne bolo,

o tigi ye dubaden ye.

8- A bɔnin be kɔdalayiri fɛ,

a b'a liliw dɔn ka taga jii faan fɛ.

Hali ni yɔrɔ gwanna, a te siran,

a furaburuw nɛrɛnin lo tuma bɛɛ.

Hali ni jaa kɛra saan min na,

o te foyi ye a fɛ.

A be deen kɛ tuma bɛɛ.»

9Foyi man jugu ni mɔgɔ kɔnɔ ye, fura t'a la.

Jɔn le be mɔgɔ kɔnɔ sɛgɛsɛgɛ?

10- «Ne Masaba le be mɔgɔ kɔnɔnako

n'a ka miiriya sɛgɛsɛgɛ.

Ne le be mɔgɔ kelen kelen bɛɛ sara

ka kɛɲɛ n'a taamacogo,

n'a ka kɛwaliw ye.»

11Mɔgɔ min be nafolo sɔrɔ tilenbaliya la,

o tigi be i ko wɔlɔn min be faanw tɔtɔ a ma minw la.

O tigi ka diyanawaati la,

nafolo nin be ban,

a sii laban waati la,

a be kɛ naloman ye.

Zeremi be Ala daali

12An ka Alabatoso senuman ye masasigilan nɔɔrɔman ye

min kɔrɔtanin bɛ kabini diɲɛ daminɛtuma na.

13Masaba, Isirayɛli jigi,

mɔgɔ minw bɛɛ be ban i la,

maloya be kɛ olu ta ye.

Minw b'u kɔɔ sin i ma,

olu be taga jahanama na.

Bari u ye jii ɲanaman bɔyɔrɔ bila,

min ye ele Masaba ye.

14Masaba, ne kɛnɛya,

o la ne bena kɛnɛya.

Ne kisi, o la ne bena kisi.

Bari ele lo ye ne kunkɔrɔtabaga ye.

15U b'a fɔra ne ye ko:

«Masaba ko a bena min kɛ,

a do be min?

A k'a kɛ sisan kɛ!»

16Nga, ne ma gwan i kɔ

waasa balawu ka se u ma.

Ne tun ma lonjugu laɲini u ye.

Kuma minw bɔra ne daa la,

i b'o lɔn,

o fɔra i ɲana.

17Ele lo ye ne dogoyɔrɔ ye balawu tuma na,

kana siranya bila ne la.

18Maloya bila ne tɔɔrɔbagaw la,

maloya kana ne sɔrɔ.

Siranya bila u la, ne kana siran.

Bɔnɛ lase u ma, u halaki pepewu!

Lafiɲɛlon batoko

19Masaba y'a fɔ ne ye ko: «Taga lɔ jama ka donda la, Zuda mara masaw be bɔ ka don ni min ye, o kɔ, i be taga lɔ Zeruzalɛmu dondaw bɛɛ la. 20A fɔ u ye ko: ‹Zuda mara masaw, ni Zuda mara mɔgɔw bɛɛ, ani Zeruzalɛmukaw bɛɛ, aw minw be to ka don ni daa nunu ye, aw y'aw tulo malɔ Masaba ka kuma na. 21- Masaba ko: Aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi, aw kana doni ɲun lafiɲɛlon na, aw kana don n'o ye ni Zeruzalɛmu dugu dondaw ye. 22- Aw kana bɔ ni doni ye aw ka soo lafiɲɛlon na. Aw kana baara si kɛ, aw ka lafiɲɛlon saniya i n'a fɔ ne tun y'a ɲini aw faaw fɛ cogo min na. 23Olu kɔni, u ma mɛnni kɛ, u y'u tulo gwɛlɛya janko u kana mɛnni kɛ ka ladilikuma sɔrɔ.› »

24Masaba ko: «N'aw sɔnna ne ta ma, n'aw te don ni doni ye dugu nin dondaw la lafiɲɛlon na, n'aw ye loon nin bato, ka baara bɛɛ dabila, 25o tuma na, masa minw ye masacɛ Dawuda nɔɔ ta, n'u ka dakɔrɔsigiw bena don ni dugu nin dondaw la wotorow ni soow kan. Zeruzalɛmukaw ni Zuda mara mɔgɔw bena u bila sira. Mɔgɔw bena kɛ dugu nin kɔnɔ tuma bɛɛ. 26Mɔgɔw bena bɔ Zuda mara la, ni Zeruzalɛmu gɛrɛfɛduguw la, ni Bɛnzamɛn mara la, ni kulujukɔrɔ yɔrɔ la, ni kuluyɔrɔ la, ani worodugu ɲafan na, ka na ni saraka jɛnitaw ye, ni saraka wɛrɛw, ni suman sarakaw, ni wusulanw ye, ani foli sarakaw, ne Masaba ka soo kɔnɔ. 27Nga n'aw ma mɛnni kɛ ne fɛ, ka lafiɲɛlon saniya, ani ka ban ka doni ɲun ka don n'a ye Zeruzalɛmu dondaw la o loon na, ne bena tasuma mana dugu donda koonw na ka Zeruzalɛmu dakamanasow jɛni. Tasuma nin tena faga.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index