Search form

Zer 18

Zeremi be taga dagadilanla fɛ

1Masaba kumana ne Zeremi fɛ ko: 2«Wili ka taga dagadilanla ka soo, kuma min be ne fɛ, ne bena o fɔ i ye o yɔrɔ la.» 3Ne wilila ka taga dagadilanla ka soo, ne tagar'a sɔrɔ a be daga dilanna. 4A tun be daga min dilanna, o nana cɛn. Daga dɔw be to ka cɛn ten dagadilanla fɛ. A ye daga wɛrɛ daminɛ n'o bɔgɔmana kelen ye a sago la.

5O tuma na, Masaba kumana ne fɛ ko: 6«Dagadilanbaga nin ye min kɛ, ne te se k'o ɲɔgɔn kɛ aw Isirayɛlidenw na wa? Ne Masaba le ko ten. Bɔgɔmana be dagadilanbaga bolo cogo min na, aw fana be ne bolo ten, Isirayɛlidenw. 7Tuma dɔ, ne b'a fɔ ko n bena siya, walima jamana dɔ ta ka bɔ yen k'u bugɔ k'u halaki. 8Nga n'u nimisara ka faran u ka kojugu la, ne be n ta dabila. Ne tun ye bɔnɛ min latigɛ, ne tena o lase u ma tugu. 9Waati dɔ, n b'a fɔ ko n bena siya, walima jamana dɔ ɲa. 10Nga n'o be kojugu kɛ ne ɲakɔrɔ, n'u te mɛnni kɛ ne fɛ, ne tun ye hɛrɛ min ŋaniya ta u ye, ne tena o jati tugu.

11«O la do, a fɔ Zeruzalɛmukaw ni Zuda mara mɔgɔw ye ko ne Masaba le ko ne be balawu labɛnna u kama. Ko ne be koo dɔ latigɛra u kama. Ko u k'u ka taamacogojugu dabila, ka yɛlɛmani don u ka kɛwaliw la. 12Nga, u ben'a fɔ ko: ‹Kuun t'a la i ka kuma tuguni! An be taga n'an ka koow ye ɲa, an kelen kelen bɛɛ bena tugu an ka miiriyajuguw kɔ.› »

Isirayɛlidenw be ɲinɛ Masaba kɔ

13O kama, Masaba ko:

«Aw ye taga ɲiningali kɛ siya wɛrɛw fɛ,

jɔn ye nin ɲɔgɔn mɛn ka ye?

Isirayɛlidenw ka kojugu juguyara fɔɔ k'a dama tɛmɛ!

14Fɛɛn min be bɔ Liban *sanji siminin

ani kongo kɔnɔ faraw la,

mɔgɔ be ban o la wa?

Mɔgɔ be se ka ban jisuma na

min be woyo ka bɔ yɔrɔjan wa?

15K'a sɔrɔ ne ka mɔgɔw ɲinɛna ne kɔ

ka to ka taga joow sɔn,

minw ye fɛɛn fuw ye.

O le b'u tunu u ka sira kan.

U be talontalonna sirakɔrɔw kan

k'u bila ka sirakolonw ta,

16k'u ka jamana kɛ dusukasiyɔrɔ

ni lɔgɔbɔyɔrɔ ye tuma bɛɛ.

Tɛmɛbagaw bɛɛ dabari be ban

fɔɔ u b'u kuun firinfirin.

17Kɔrɔn fɛ fɔɲɔ be buguri yɛrɛkɛ cogo min na,

ne bena n ka mɔgɔw yɛrɛkɛ ten u juguw ɲa.

Ne tena u filɛ,

ne bena n kɔɔ le sin u ma u bɔnɛ loon na.»

Zeremi b'a juguw danga

18U ko: «Aw ye na, an ka koo dɔ labɛn Zeremi kama. An tena fɔn Ala ka sariya kalan na sarakalasebagaw fɛ, an tena fɔn lɔnnikɛlaw ka ladiliw la, walima kiraw ka kumaw. An k'a tɔgɔ cɛn, an kan'a ka kuma si jati.»

19Masaba, mɛnni kɛ ne fɛ.

Ne jalakibagaw ka fɔta lamɛn.

20Mɔgɔ ka kan ka koɲuman sara ni kojugu ye wa?

K'a sɔrɔ olu do be jaan bilara ne ɲa.

Kana ɲinɛ ko ne tun lɔra i ɲa

k'i daali u ye,

janko i dusu ka suma u kɔrɔ.

21O la do, a kɛ kɔngɔ k'u deenw halaki,

i k'a kɛ murujan ka tɛmɛ n'u ye,

musow ka bɔnɔ u deenw la,

u ka kɛ firiyamusow ye.

Fɔɲɔbana k'u cɛɛw faga,

kanbelenw ka faga kɛlɛ la ni murujan ye.

22Kulekan ka bɔ u ka soow kɔnɔ,

tuma min na i bena bari ka benkannikɛlaw ci u kama.

Bari u ye jaan bila ne ɲa waasa ka ne minɛ.

U ye jɔɔ la ne ɲa.

23Masaba, u be ne fagayɔrɔ ɲinina cogo min na,

e b'o bɛɛ kala ma.

Kana u ka hakɛ yafa fewu,

kana ɲinɛ a kɔ.

U ka ben i ɲakɔrɔ.

N'i dimiwaati sera,

i ka wili u kama.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index