Search form

Zer 22

1Masaba kumana Zeremi fɛ ko: «Taga Zuda mara masacɛ ka boon kɔnɔ k'a fɔ yen ko: 2‹Zuda mara masacɛ, e min siginin be masaya la Dawuda nɔɔ na, Masaba ka kuma lamɛn. Ele, n'i ka dakɔrɔsigiw, n'i ka jamanaden minw be don ni luda nunu ye.› 3Masaba ko: ‹Aw ka tilenninya kɛ sɔbɛ la. Aw ka mɔgɔ tɔɲɔninw bɔ u tɔɲɔbagaw bolo. Aw kana lonan, ni falatɔ ani firayamusow tɔɔrɔ. Aw kana sɛgɛn la u kan. Aw kana jalakibali faga yan yɔrɔ la. 4N'aw ye ne ka kuma bato, masa minw siginin be masaya la Dawuda nɔɔ na olu bena to ka don ni luda nin ye soow kan, ni wotorow kɔnɔ. Olu n'u ka dakɔrɔsigiw ani jamanadenw. 5- Nga tiɲɛ na, n'aw ma ne ka kuma bato, boon nin bena kɛ tomo ye.› »

6Bari Masaba b'a fɔra Zuda mara masacɛ ka boon kosɔn ko:

«I ka ɲi ne ɲana i ko Galaadi mara,

ani Liban jamana kuluyɔrɔ.

O bɛɛ n'a ta, ne bena i kɛ i ko kongokolon,

i bena kɛ i ko dugu,

mɔgɔ te min kɔnɔ.

7Ne be cɛnnikɛla dɔw labɛnna i kama.

U kelen kelen bɛɛ be n'u ka kɛlɛkɛminanw ye.

U bena i ka sɛdiriyiribabaw ɲumamanw tigɛ k'u don tasuma kɔnɔ.

8«Siya caaman tɛmɛtɔ dugu nin gɛrɛfɛ bena to k'a fɔ ɲɔgɔnw ye ko: ‹Mun na Masaba ye duguba nin kɛ ten?› 9U bena u jaabi ko: ‹U ma Masaba u ka Ala ka bɛɛn bato u ye batofɛn wɛrɛw bato k'u sɔn minkɛ, o lo.› »

Bɔnɛ be se Salumu ma

10Mɔgɔ min sara,

aw kana kasi ani ka hami ale kosɔn.

Nga min minɛna ka taga,

aw ye kasi ale lo kosɔn.

Bari a tena segi yan tugu

k'a ɲaa la a faso kan.

11- Bari, Masaba be kuma nin fɔra Zoziyasi dencɛ Salumu, Zuda mara masacɛ koo la. Ale min tun minɛna ka taga, a siginin kɔ masaya la a faa Zoziyasi nɔɔ na. A tena segi tugu. 12U tagara n'a ye yɔrɔ min na, a bena sa o yɔrɔ la. A tena jamana nin ye tugu.

Bɔnɛ be se Yoyakimu ma

13«Mɔgɔ min b'a ka soo lɔ namara kan,

k'a ka sangaso lɔ tilenbaliya la,

bɔnɛ y'o tigi ta ye.

Mɔgɔ min b'a tɔɲɔgɔn bila baara la n'a t'a sara,

14n'a b'a fɔ ko:

‹N bena bonba lɔ,

ka sangasoba lɔ ka fenɛtiriw bɔ u la,

ka sɛdiriyiribabaw lɔgɔ kɛ k'a kogow datugu,

ani k'a wulen.›

15O tuma na, i ye masaya sɔrɔ

sɛdiriyiribabaw kanuli le kama wa?

I facɛ tun te dumuni kɛ wa?

A tun te minni kɛ wa?

Nga a tun be taama tilenninya ani tiɲɛsira kan.

O la, a sigicogo tun ka ɲi.

16A tun be janto fantanw ni dɛsɛbagatɔw ka koo la

k'o ɲanabɔ.

O la, a ka koo bɛɛ tun be ɲa.

O le te ne lɔnbaga cogo ye wa?

Ne Masaba le ko ten.

17Nga ele, yan i dusu sinnin te foyi ma

fɔɔ i yɛrɛ nafa ɲiniko dama,

ka jalakibaliw faga,

ani ka tɔɲɔli ni benkannikow kɛ.»

18- O kama, Masaba be nin lo fɔra Zuda mara masacɛ, Zoziyasi dencɛ Yoyakimu kosɔn:

«N'a sara, sangakasi te na kɛ a ye,

mɔgɔ te n'a fɔ ko:

‹A kɛra bɔnɛ ye, n balimacɛ!

A kɛra bɔnɛ ye, n balimamuso!›

Mɔgɔ te n'a fɔ ko:

‹A kɛra bɔnɛ ye, n matigi!

A kɛra bɔnɛ ye, n kuntigi!›

19U ben'a suu don i ko fali,

u ben'a suu kooro ka ta'a fili

Zeruzalɛmu dugu kɔfɛ.

Bɔnɛ be se Zeruzalɛmu ma

20«Yɛlɛ ka taga Liban kulu kunna ka kule,

taga lɔ *Basan mara la k'i kaan kɔrɔta,

kule Abarimu kulu kan.f

Bari e ka ɲamɔgɔcɛw bɛɛ halakira!

21E tun be lafiya la tuma min na,

ne tun kumana i fɛ.

I y'a fɔ ko i tena mɛnni kɛ.

I delinako lo kabini i denmisɛn tuma,

i ma mɛnni kɛ n fɛ ka ye.

22Fɔɲɔ bena i ka ɲamɔgɔw bɛɛ ta,

i ka ɲamɔgɔcɛw bena minɛ ka taga.

O tuma na lo, i bena maloya,

i kuun bena surun

i ka kojuguw bɛɛ kosɔn.

23Ele min siginin be bonɲuman kɔnɔ

min lɔra ni Liban yiribabaw ye,

tɔɔrɔ senin i ma, i bena ŋunan kosɔbɛ!

I bena i yɛrɛ tɔrɔmi i ko muso jigibagatɔ!»

Bɔnɛ be se Koniyawu ma

24- Masaba ko: «Tiɲɛ na, hali ni Yoyakimu dencɛ Koniyawu,g Zuda mara masacɛ tun ye bololanigɛ ye ne kinibolo la, ne tun ben'a fosi ka bɔ! 25Mɔgɔ minw b'a fɛ k'i faga, i be yɛrɛyɛrɛla siranya bolo minw ɲa, Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri ni Babilɔnikaw, ne bena i don olu le bolo. 26Ele, n'i bamuso min y'i wolo, ne bena aw gwɛn ka taga jamana wɛrɛ la, min t'aw wolodugu ye, aw bena sa yen le! 27A bena diya aw ye kosɔbɛ ka segi ka na jamana nin kɔnɔ, aw tena segi a la.»

28O tuma na, Koniyawu kɛra i n'a fɔ minan min cira, minankolon mɔgɔ mako te min na wa? Mun na u y'ale n'a deenw gwɛn ka taga fɔɔ jamana dɔ la, u te min lɔn? 29Jamanadenw, aw ka Masaba ka kuma lamɛn! 30A ko: «Aw k'a sɛbɛn cɛɛ nin koo la ko dentan, mɔgɔ ta cɛnnin, bari a kɔmɔgɔ si tena se ka sigi Dawuda nɔɔ na masaya la, u si tena kɛ Zuda mara kunna.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index