Search form

Zer 27

Zeremi be jama tɔɔrɔko fɔ

1- Zoziyasi dencɛ Sedesiyasii ka masaya daminɛ na Zuda mara la, Masaba ye kuma min fɔ Zeremi ye, o filɛ. 2Masaba y'a fɔ a ye ko: «Taga jurukisɛ ni misiw ka zuu lalaga k'o bila i yɛrɛ kaan na. 3O ci Edɔmu masacɛ ma, ni Mowabu masacɛ, ni amoniw ka masacɛ, ni Tiri masacɛ, ani Sidɔn masacɛ ma. I b'o cii don u ka cidenw bolo, minw nana Zeruzalɛmu, Zuda mara masacɛ Sedesiyasi fɛ. 4I be kuma nin fɔ u ye, u ka taga o fɔ u kuntigiw ye. I ben'a fɔ ko: ‹Masaba, Setigi, Isirayɛli ka Ala ko: Aw bena min fɔ aw kuntigiw ye, o filɛ nin ye: 5Ne le ye dugukolo, ni mɔgɔw, ani begɛnw dan ni n ka fanga ni n ka setigiya ye. Ni ne b'a fɛ ka dugukolo di mɔgɔ min ma, n b'a di o tigi ma. 6Sisan, ne be jamana nunu bɛɛ don n ka baarakɛla, Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri bolo. Ne be kongosogow fana d'a ma janko u k'a mako ɲa. 7Siyaw bɛɛ bena baara kɛ a ye, an'a deen n'a mamaden ye, fɔɔ ka taga se a ka masaya waati bɛɛ ma. O waati la, siya caaman ni masacɛ barikamanw bena kolo a ye.

8« ‹Ni siya min, walima ni jamana min banna ka Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri ka zuu ta, o kɔrɔ ko ka ban ka baara kɛ a ye, ne bena olu ɲaa gwan ni murujan ni kɔngɔ ani fɔɲɔbana ye, fɔɔ ne ka tɛmɛ ale fɛ k'u sii tunu. Ne Masaba le ko ten. 9Aw do, aw kana mɛnni kɛ aw ka kiraw n'aw ka lagwɛlikɛlaw, ni sikow kɔrɔ fɔbagaw, n'aw ka kirisitigiw ni filɛlikɛlaw ka kuma na, minw b'a fɔra aw ye ko Babilɔni masacɛ tena aw wajibiya ka baara kɛ a ye. 10U be galonkiraya le kɛra aw ye min bena kɛ sababu ye k'aw yɔrɔ jaɲa aw ka dugukolo la. Ne bena aw gwɛn ka taga, aw bena sa. 11Nga ni siya min sɔnna ka baara kɛ Babilɔni masacɛ ye, ne bena olu to ɲasuma na u ka dugukolo kan, u bena sigi yen, k'a sɛnɛ. Ne Masaba le ko ten.› »

12Ne y'o kuma kelen nin fɔ Zuda mara masacɛ Sedesiyasi ye ko: «Aw ka sɔn Babilɔni masacɛ ka zuu ma, aw ka baara kɛ a n'a ka jamanadenw ye, o la, aw bena to niin la. 13Mun na e n'i ka jama b'a fɛ ka sa murujan ni kɔngɔ ani fɔɲɔbana bolo i ko Masaba y'a fɔ cogo min na siya o siya koo la min ma sɔn ka baara kɛ Babilɔni masacɛ ye? 14Aw kana mɛnni kɛ kiraw fɛ minw b'a fɔra aw ye ko aw tena baara kɛ Babilɔni masacɛ ye. U be galonkiraya le kɛra aw ye. 15Ne m'u ci. U be galonkiraya kɛra ne tɔgɔ la. Ne ben'aw gwɛn ka taga, aw bena sa, aw ni kira minw b'o kirayakuma nunu fɔ aw ye. Ne Masaba le ko ten.»

16O kɔ, ne Zeremi y'a fɔ sarakalasebagaw, ni jama nin bɛɛ ye ko: «Masaba ko aw ka kiraw be min fɔra ko yanni dɔɔni, ko a tena mɛn, u bena segi ka na ni Masaba ka soo kɔnɔ minanw ye ka bɔ Babilɔni, aw kana u ka kuma lamɛn. U be galonkiraya le kɛra aw ye. 17Aw kana mɛnni kɛ u fɛ. Aw ka baara kɛ Babilɔni masacɛ ye, o la, aw bena to nii na. Mun na aw b'a fɛ dugu nin ka kɛ tomo ye? 18N'u ye kiraw ye, ni Masaba y'a ka kuma don u bolo, u ka jija ka Masaba, Setigi daali waasa minan tɔɔ min b'a ka soo kɔnɔ, ni Zuda mara masacɛ ka soo kɔnɔ ani Zeruzalɛmu kɔnɔ, o fana kana cɛ ka taga Babilɔni. 19Bari Masaba, Setigi b'a fɔra tutunan nunu kama, ni tasaba, ni wotorow, ani minan tɔɔ minw tora dugu nin kɔnɔ koo la, 20Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri tun ma sɔrɔ k'o minw ta Yoyakimu ka dencɛ, Zuda mara masacɛ Yekoniyaj minɛtuma na, ani Zeruzalɛmu faamaw bɛɛ, ni Zuda mara taw minɛtuma na ka bɔ Zeruzalɛmu ka taga Babilɔni. 21Minan tɔɔ minw tora Masaba ka soo kɔnɔ, ni Zuda mara masacɛ ka soo kɔnɔ ani Zeruzalɛmu, Masaba, Setigi, Isirayɛli ka Ala y'a fɔ olu koo la ko: 22‹U bena taga Babilɔni. U bena to yen fɔɔ ni ne nana n janto u la loon min na. O loon na, ne ben'a kɛ u be segi ka na yan yɔrɔ la. Ne Masaba le ko ten.› »

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index