Search form

Zer 28

Zeremi be kɛlɛ kɛ ni kira Ananiya ye

1- O saan kelen na, min bɛnna Zuda mara masacɛ Sedesiyasi ka masaya saan naaninan ma, o kalo duurunan na, kira Ananiya, Asuri dencɛ ka bɔ Gabaŋɔn, wilila k'a fɔ ne ye Masaba ka soo kɔnɔ sarakalasebagaw ni jama bɛɛ ɲana ko: 2«Masaba, Setigi, Isirayɛli ka Ala ko: ‹Ne bena Babilɔni masacɛ ka zuu nin kari. 3Saan fila cɛ, Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri tun ye ne ka soo kɔnɔ minan minw ta yan ka taga n'u ye Babilɔni, ne ben'a kɛ o bɛɛ be segi ka na yan yɔrɔ la. 4Ne ben'a kɛ Yoyakimu dencɛ Yekoniya,k Zuda mara masacɛ, ani Zuda mara mɔgɔ minw bɛɛ minɛna ka taga Babilɔni be segi ka na yan yɔrɔ la. Bari ne bena Babilɔni masacɛ ka zuu kari. Ne Masaba le ko ten.› »

5Sarakalasebagaw ni jama bɛɛ minw tun lɔnin be Masaba ka soo kɔnɔ, kira Zeremi ye kira Ananiya jaabi olu ɲana. 6A ko: «Amiina! Masaba k'a kɛ ten! I ye kirayakuma minw fɔ, Masaba k'o kɛ, ani k'a kɛ a ka soo kɔnɔ minanw ani mɔgɔ minw bɛɛ minɛna ka taga be segi ka bɔ Babilɔni. 7Nga ne bena min fɔ ele ni jama ye, i tulo malɔ o la. 8Kira minw kɔnna ne ni ele ɲa kabini fɔlɔfɔlɔ, olu kumana ka taga jamana caaman faan fɛ, ni mara barikamanw ka kɛlɛ, ni bɔnɛ ani fɔɲɔbana koow la. 9Nga ni kira min ye hɛrɛ sɔrɔko kiraya kɛ, fɔɔ n'a koo kɛra tuma min na, a be sɔrɔ k'a lɔn ko Masaba le y'o kira nin ci tiɲɛ na.»

10O kɔ, kira Ananiya ye zuu nin bɔ kira Zeremi kanna k'a kari. 11A y'a fɔ jama bɛɛ ɲana ko: «Masaba ko: A tora saan fila, ale bena Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri ka zuu kari ka bɔ siyaw bɛɛ kunna.» O kɔ, kira Zeremi tɛmɛn'a ka sira fɛ.

12Kira Ananiya ye zuu nin bɔ kira Zeremi kanna k'a kari ka ban tuma min na, Masaba kumana Zeremi fɛ ko: 13«Ta'a fɔ Ananiya ye ko ne Masaba ko: ‹I ye zuu lɔgɔlaman kari. I bena o falen ni zuu nigɛlaman ye. 14Bari Masaba, Setigi, Isirayɛli ka Ala b'a fɔra ko: Ne bena nigɛzu le la siya nunu bɛɛ kanna waasa u ka baara kɛ Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri ye. Tiɲɛ na, u bena baara kɛ a ye. Ne bena kongosogow fana don a bolo.› »

15O kɔ, kira Zeremi y'a fɔ kira Ananiya ye ko: «Ananiya, a filɛ, Masaba m'i ci. E b'a kɛra jama nin benna galon la. 16O la, Masaba ko a bena i tunu ka bɔ dugukolo kan. I bena sa ɲinan saan na, bari i b'a fɔra mɔgɔw ye ko u ka muruti ale ma.»

17Kira Ananiya sara o saan kalo wolonwulanan na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index