Search form

Zer 32

Zeremi be foro dɔ san

1- Sedesiyasi ka saan tannan na masaya la Zuda kunna, n'o ye Nabukodonozɔri ka saan tan ni seeginan ye masaya la Babilɔni, Masaba ye kuma min fɔ Zeremi ye, o filɛ.

2Babilɔni masacɛ ka kɛlɛbolo tun ye Zeruzalɛmu dugu datugu. Kira Zeremi tun datugunin lo kɔlɔsilikɛbagaw ka luu kɔnɔ Zuda mara masacɛ ka boon kɔnɔ. 3Zuda mara masacɛ Sedesiyasi tun y'a datugu k'a fɔ a ye ko: «Mun na i be kiraya kɛ ko Masaba ko ale bena dugu nin don Babilɔni masacɛ bolo, ko a ben'a minɛ, 4ko Zuda mara masacɛ Sedesiyasi tena bɔ Babilɔnikaw bolo, siga t'a la, a bena don Babilɔni masacɛ bolo. Babilɔni masacɛ bena kuma n'a ye daa ni daa. 5Ko a bena Sedesiyasi minɛ ka taga n'a ye Babilɔni. Ko a bena to yen fɔɔ ni ale Masaba nan'a ka koo filɛ. Ko hali n'u ye kɛlɛ kɛ ni Babilɔnikaw ye, u tena se u kɔrɔ. Ko Masaba le ko ten.»

6Zeremi y'a fɔ ko: «Masaba y'a fɔ ne ye ko: 7I belencɛ Salumu deen Anameyɛli bena na i fɛ. A ben'a fɔ i ye ko: ‹N ka foro san, min be Anatɔti. Bari, ka kɛɲɛ n'an ka landa ye, e le ka kan k'a san k'a kɛ i ta ye.›

8«Masaba tun y'a fɔ ne ye cogo min na, a kɛra ten, n belencɛ deen Anameyɛli nana n sɛgɛrɛ kɔlɔsilikɛbagaw ka luu kɔnɔ k'a fɔ n ye ko: ‹N ka foro min be Anatɔti, Bɛnzamɛn mara la, a san, bari ka kɛɲɛ n'an ka landa ye, e lo ka kan k'a san k'a kɛ i ta ye. O la, i k'a san.› Ne y'a faamu ko Masaba yɛrɛ lo tun kumana ne fɛ. 9O la, ne ye foro nin san, min be Anatɔti, n belencɛ deen Anameyɛli fɛ. Ne y'a san warigwɛ kuru tan ni wolonwula. 10Ne y'a sansɛbɛ dilan ka n ka taamasiɲɛ la o kan, ka wari nin suma seerew ɲana, ne tun ye minw wele. 11Foro sancogo fɔra sɛbɛ min kɔnɔ n'a datugunin lo, n'a ɲɔgɔn min yɛlɛnin lo, n y'o fila bɛɛ ta, 12k'o di Maseya dencɛ Neriya dencɛ Baruki ma n belencɛ deen Anameyɛli ɲana, ani seere minw bulonɔ be sɛbɛ nin kan, ni zuwifu minw bɛɛ tun be kɔlɔsilikɛbagaw ka luu kɔnɔ.

13«N y'a ɲini Baruki fɛ u ɲana, ko: 14‹Masaba, Setigi, Isirayɛli ka Ala ko: Foro sansɛbɛ nunu minɛ. U don daga dɔ kɔnɔ, waasa u ka mara ka ɲa. 15Bari, Masaba, Setigi, Isirayɛli ka Ala ko: Jamana nin kɔnɔ, mɔgɔw bena soow san tugu, ni forow ani *ɛrɛzɛnforow.› »

Zeremi ka daalili

16Ne y'o foro sansɛbɛ kalifa Neriya deen Baruki ma ka ban tuma min na, ne ye Masaba daali ko: 17«Ee! Matigi, Masaba, e le ye sankolo ni dugukolo dan e ka fanga, n'i ka setigiya fɛ. Foyi man gwɛlɛ i ma. 18I be makari mɔgɔ caaman la. Nga i be faaw ka kojugu juru sara u deenw na fana. Ala, i ka bon, fanga b'i la, e tɔgɔ le ko Masaba, Setigi. 19I be koo latigɛ ni hakili ye, ka kobabaw kɛ. I ɲaa be mɔgɔw bɛɛ ka kɛwaliw la, i b'u kelen kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n'u ka kɛtaw ye. 20E ye taamasiɲɛw ni kabakow kɛ Ezipiti jamana la, min nafa be ye halibi Isirayɛlidenw ni adamaden tɔw fɛ. I ye tɔgɔ min sɔrɔ, o ma tunu halibi. 21E y'i ka jama Isirayɛli bɔ Ezipiti jamana la n'i be taamasiɲɛw ni kabakow kɛra, an'i ka setigiya n'i ka fanga ye, minw be siranya bila mɔgɔ la haali. 22I ye jamana diman nin di Isirayɛlidenw ma, e tun y'a fɔ u faaw ye ko i ben'a d'u ma, nɔnɔ ni lii ka ca min kɔnɔ kosɔbɛ. 23U nana o jamana nin minɛ ka kɛ u ta ye. Nga, u ma mɛnni kɛ i fɛ, u ma i ka sariya bato. E tun ye min fɔ k'u k'a kɛ, u banna o bɛɛ la. O le kama, i y'a to bɔnɛ nin bɛɛ sera u ma.

24«Yɛlɛyɔrɔ dɔw lalagara janko ka dugu minɛ. Murujan, ni kɔngɔ, ani fɔɲɔbana sababu la, dugu nin bena di Babilɔnikaw ma minw b'a kɛlɛla. I ye min fɔ, o le kɛra, i ɲaa b'a la. 25E do y'a fɔ ne ye Matigi, Masaba ko n ka foro nin san, k'a wari suma k'a di seerew ɲana. K'a sɔrɔ dugu nin bena di Babilɔnikaw ma.»

Masaba be Zeremi ka daalili jaabi

26O tuma na, Masaba kumana ne fɛ tugu ko: 27«Ne le ye Masaba ye, ni adamadenw bɛɛ ka Ala. Koo dɔ be yen, min ka gwɛlɛ ne ma wa? 28- O la, ne bena dugu nin don Babilɔnikaw n'u ka masacɛ Nabukodonozɔri bolo. U bena dugu nin minɛ. Ne Masaba le ko ten. 29Babilɔnika minw be dugu nin kɛlɛla, o bena don a kɔnɔ, ka tasuma don a la k'a jɛni. Mɔgɔw ye *Baali sɔn ani ka jii bɔn batofɛn wɛrɛw ye boon minw sanfɛ ka ne dimi, u bena olu fana jɛni.

30«Bari, Isirayɛli ni Zuda mara mɔgɔw b'a la ka kojugu dama le kɛ ne ɲakɔrɔ kabini u ka siya koo daminɛ na. Isirayɛlidenw ye ne dimi n'u bolola dilanfɛnw ye. Ne Masaba le ko ten. 31Kabini dugu nin sigira fɔɔ ka na se bii ma, a kɔnɔ mɔgɔw tora ka ne dusu dimi dɔrɔn. O la, ne b'a fɛ k'a bɔ n ɲakɔrɔ, 32kojugu kama, Isirayɛli ni Zuda mara mɔgɔw ye min bɛɛ kɛ ka ne dimi, olu, n'u ka masaw, n'u ka ɲamɔgɔw, u ka sarakalasebagaw, u ka kiraw, ni Zuda mara mɔgɔw ani Zeruzalɛmukaw. 33Yanni u k'u ɲaa sin ne ma, u y'u kɔɔ sin. Ne tora k'u lasɔmi. O bɛɛ n'a ta, u ma sɔn ka mɛnni kɛ n ka ladili la. 34- Ne tɔgɔ lara soo min kan, u y'u ka joow bila o yɔrɔ la k'a nɔgɔ. 35- U ye sɔnnikɛyɔrɔw labɛn Baali ye Bɛninɔmu kɔkɛnɛ na, waasa u ka se k'u deen cɛmanw ni musomanw di sarakafɛn ye *Milikɔmu ma k'u jɛni. Ne ma deli k'o fɔ u ye, ne yɛrɛ ma deli k'o kojugu nin ɲɔgɔn miiri, waasa ka Zuda mara mɔgɔw bila kojugukɛ la.

36«Aw b'a fɔra dugu nin koo la ko murujan ni kɔngɔ, ni fɔɲɔbana sababu ben'a kɛ a be don Babilɔni masacɛ bolo. Nga Masaba, Isirayɛli ka Ala ko: 37‹Ne bena na u lajɛn ka bɔ jamanaw bɛɛ kɔnɔ ne tun y'u gwɛn ka taga minw kɔnɔ n dimikojugu fɛ. Ne ben'a kɛ u be segi yan yɔrɔ la ka sigi hɛrɛ la. 38U bena kɛ ne ka mɔgɔw ye, ne bena kɛ u ka Ala ye. 39Ne bena dusu kelen le d'u ma, k'u bila sira kelen kan, waasa u ka siran ne ɲa tuma bɛɛ, olu n'u deenw ka hɛrɛ kosɔn. 40Ne bena bɛɛn cɛnbali kɛ n'u ye. Ne bena to ka koɲuman kɛ u ye tuma bɛɛ. Ne bena n koo diya u ye janko u kana u kɔɔ sin ne ma tugu. 41A bena diya ne ye ka koɲuman kɛ u ye. Tiɲɛ na, ne ben'a to u be sigi jamana nin kɔnɔ yan. Ne bena n dɔgɔ don o la k'a kɛ ni n dusu bɛɛ ye tigitigi.› »

42Ayiwa, Masaba ko: «Ne ye bɔnɛba nin bɛɛ lase siya nin ma cogo min na, o cogo kelen na, ne ye hɛrɛ min bɛɛ koo fɔ, ne ben'a kɛ u b'o sɔrɔ. 43U bena na forow san jamana nin kɔnɔ. Aw b'a fɔra min ma ko dusukasiyɔrɔ lo, ko mɔgɔw te yen, begɛnw te yen, ko yɔrɔ nin dira Babilɔnikaw ma. 44U bena na forow san ka seerew wele k'u sansɛbɛw dilan, k'u ka taamasiɲɛ la o kan. O bena kɛ Bɛnzamɛn mara la, ni Zeruzalɛmu dafɛduguw la, ni Zuda mara duguw la, ni dugu minw be kuluyɔrɔ la, ni kulujukɔrɔ mara la, ni worodugu ɲafan duguw la. Bari, ne bena lafiya d'u ma.» Masaba le ko ten.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index