Search form

Zer 36

Zeremi be kuma

1- Zoziyasi deen Yoyakimu ka masaya saan naaninan na Zuda kunna, Masaba kumana Zeremi fɛ ko: 2- «Sɛbɛ dɔ ɲini, ne ye kuma minw bɛɛ fɔ i ye, Isirayɛli ni Zuda mara kosɔn, ani siya tɔw bɛɛ kosɔn, k'a ta loon min ne y'a daminɛ ka kuma i fɛ Zoziyasi ka tile la fɔɔ ka n'a bila bii la, i k'o bɛɛ sɛbɛn a kɔnɔ. 3Ne ko n bena kojugu min kɛ Zuda mara mɔgɔw la, n'u y'o bɛɛ mɛn, n'a sɔrɔ u kelen kelen bɛɛ bena faran u ka sirajuguw la. O la, ne bena u ka juguya n'u ka hakɛ yafa u ma.»

4Zeremi ye Neriya deen Baruki wele. Masaba tun ye kuma minw bɛɛ fɔ Zeremi ye, a y'o fɔ a ye, a y'o sɛbɛn sɛbɛ nin kɔnɔ. 5O kɔ, Zeremi y'a fɔ Baruki ye ko: «U y'a latigɛ ko ne te se ka taga Masaba ka soo kɔnɔ. 6E yɛrɛ ka taga yen sundonlon dɔ la. Ne ye Masaba ka kuma minw fɔ i ye n'i y'u sɛbɛn, i k'u kalan jama ye. O kalan Zuda mara mɔgɔw bɛɛ ye minw bɔra u ka duguw la ka na. 7N'a sɔrɔ u bena Masaba daali, ani u kelen kelen bɛɛ bena faran u ka sirajuguw la, bari Masaba ko a diminin lo kosɔbɛ siya nin kɔrɔ.»

8Kira Zeremi tun y'a fɔ Neriya dencɛ Baruki ye ko a ka koo min kɛ, a y'o bɛɛ kɛ. Masaba ka kuma min tun be sɛbɛ kɔnɔ, a y'o kalan Masaba ka soo kɔnɔ.

9Zuda masacɛ Yoyakimu, Zoziyasi dencɛ ka masaya saan duurunan na, o kalo kɔnɔntɔnnan, cii fɔra Zeruzalɛmukaw bɛɛ ye, ni Zuda mara dugu mɔgɔw bɛɛ minw be Zeruzalɛmu, ko u ka na suun don Masaba ɲakɔrɔ. 10O tuma na, Baruki ye Zeremi ka kuma kalan sɛbɛ nin kɔnɔ jama bɛɛ ɲana Masaba ka soo kɔnɔ Safan deen Gemariyawu sɛbɛnnikɛla ka bondennin kɔnɔ. O boon nin tun be Alabatoso sanfɛ luu kɔnɔ, Donda kuraman kɔrɔ.

11Masaba ka kuma min bɛɛ sɛbɛnna sɛbɛ nin kɔnɔ, Safan deen Gemariyawu dencɛ Mikayewu y'o bɛɛ mɛn. 12A jigira ka taga don sɛbɛnnikɛla ka baarakɛso kɔnɔ, masaso kɔnɔ. Ɲamɔgɔw bɛɛ tun be ɲɔgɔnye la o yɔrɔ la: sɛbɛnnikɛla Elisama tun be yen, ni Semayawu dencɛ Delayawu, ni Akubɔri dencɛ Ɛlinatan, ni Safan dencɛ Gemariyawu, ni Ananiyawu dencɛ Sedesiyasi ani ɲamɔgɔ tɔw bɛɛ. 13Mikayewu ye kuma minw bɛɛ mɛn, Baruki tun be sɛbɛ nin kalanna tuma min na jama ɲana, a y'o bɛɛ fɔ u ye.

14O tuma na, ɲamɔgɔ nunu ye Kusi deen Selemiyawu deen Netaniyawu dencɛ Yewuda ci Baruki fɛ, ko a ye sɛbɛ min kalan jama ɲana, ko a ka na n'a ye. Neriya deen Baruki ye sɛbɛ nin ta ka taga n'a ye u fɛ. 15U y'a fɔ a ye ko: «Sigi ka sɛbɛ nin kalan an ye.» Baruki y'a kalan. 16U ye kuma nunu bɛɛ mɛn tuma min na, u bɛɛ siranninba tora ka ɲɔgɔn filɛfilɛ. U y'a fɔ Baruki ye ko: «Fɔɔ an ka kuma nunu bɛɛ fɔ masacɛ ye.» 17U ye Baruki ɲininga ko: «I kɛra cogo di ka kuma nin bɛɛ sɛbɛn?» 18A y'u jaabi ko: «A y'a bɛɛ fɔ n ye, ne y'a sɛbɛn sɛbɛ kɔnɔ.» 19O tuma na, ɲamɔgɔ nunu y'a fɔ Baruki ye ko: «Taga i dogo, ele ni Zeremi, mɔgɔ si kana aw yɔrɔ lɔn.» 20U ye sɛbɛ nin to sɛbɛnnikɛla Elisama ka baarakɛso kɔnɔ ka taga masacɛ fɛ a ka luu kɔnɔ. U ye koo nin bɛɛ ɲafɔ a ye.

21Masacɛ ye Yewuda ci ka taga sɛbɛ nin ta. A tagar'a ta sɛbɛnnikɛla Elisama ka baarakɛso kɔnɔ, ka n'a kalan masacɛ ni ɲamɔgɔw bɛɛ ɲana, minw tun lɔnin be a gɛrɛfɛ. 22O kɛra saan kalo kɔnɔntɔnnan na minkɛ, masacɛ tun siginin be a ka nɛnɛ waati masaso kɔnɔ ni tasuma b'a kɔrɔ. 23Ni Yewuda tun ye faan saba, walima naani minw kalan ka ban, masacɛ b'o tigɛ ni sɛbɛnnikɛla ka sɛbɛtigɛmuru ye k'o don tasuma la. A kɛra ten fɔɔ sɛbɛ nin bɛɛ jɛnina tasuma la. 24Masacɛ n'a ka dakɔrɔsigiw bɛɛ, minw ye kuma nunu bɛɛ mɛn, u ma siran tugu, u ma u ka faniw faran dusukasi bolo. 25Ɛlinatan, ni Delayawu, ani Gemariyawu tun y'a ɲini masacɛ fɛ ko a kana sɛbɛ nin jɛni, nga a ma mɛnni kɛ u fɛ. 26A tilara ka sira di Yerameyɛli ma, min tun ye ɲamɔgɔ dɔ ye, ale ni Aziriyɛli deen Serayawu, ni Abudeyɛli deen Selemiyawu ma, k'u ka taga sɛbɛnnikɛla Baruki ni kira Zeremi minɛ. Nga Masaba tun y'u dogo.

27Baruki tun ye Zeremi dalakuma min sɛbɛn, masacɛ y'o jɛni ka ban tuma min na, Masaba kumana Zeremi fɛ ko: 28«Sɛbɛ dɔ wɛrɛ ta tugu, kuma min bɛɛ tun be sɛbɛ kɔrɔman kɔnɔ, ni Zuda mara masacɛ Yoyakimu y'a jɛni, i ka segi k'o bɛɛ sɛbɛn yen. 29A fɔ Zuda mara masacɛ Yoyakimu kosɔn ko ne Masaba ko a ye sɛbɛ nin jɛni ka ne jalaki, ko mun na Zeremi y'a sɛbɛn ko Babilɔni masacɛ bena na jamana nin cɛn k'a kɔnɔ mɔgɔw ni begɛnw halaki. 30O la do, ne Masaba b'a fɔra Zuda mara masacɛ Yoyakimu kosɔn ko mɔgɔ tena sɔrɔ a kɔmɔgɔw la min bena sigi Dawuda ka masasigilan kan. Ko a suu bena bila tile k'a jɛni, ani sufɛ, nɛnɛ k'a minɛ. 31Ne bena wili ale n'a deenw, n'a ka dakɔrɔsigiw kama u ka kɛwalijuguw kosɔn. Ne ye bɔnɛ minw bɛɛ koo fɔ u kama n'u te mɛnni kɛra ne fɛ, ne ben'a kɛ o bɛɛ ka olu ni Zeruzalɛmukaw ani Zuda mara mɔgɔw sɔrɔ.»

32Zeremi ye sɛbɛ wɛrɛ ta k'o di Neriya deen sɛbɛnnikɛla Baruki ma. Zuda masacɛ Yoyakimu tun ye sɛbɛ min jɛni, Zeremi y'o kɔnɔnakuma bɛɛ fɔ, Baruki y'o bɛɛ sɛbɛn. O kuma bɔɲɔgɔnko caaman fana sɛbɛnna ka fara a kan.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index