Search form

Zer 41

1- Saan kalo wolonwulanan na, Elisama deen Netaniya dencɛ Yisimayɛli min tun ye masacɛ ka somɔgɔ dɔ ye, n'a tun kɛra masacɛ ka kuntigiba dɔ ye, ale ni mɔgɔ tan nana Ayikamu dencɛ Gedaliya fɛ Misipa. K'u to dumuni na ɲɔgɔn fɛ, 2Netaniya deen Yisimayɛli n'a ka mɔgɔ tan nunu wilila ka Safan deen Ayikamu dencɛ Gedaliya tigɛ ni murujan ye. Babilɔni masacɛ tun ye min kɛ lasigiden ye jamana kunna, u y'ale faga ten. 3Zuwifu minw bɛɛ tun be Gedaliya kɔrɔ yen Misipa, Yisimayɛli ye olu bɛɛ faga fana, ani Babilɔni kɛlɛden minw tun be yen.

4Gedaliya faganin kɔ, o dugusagwɛ, mɔgɔ si tun t'a kala ma fɔlɔ, 5mɔgɔ bi seegi dɔw nana ka bɔ Sisɛmu, ni Silo ani Samari. U bɛɛ bonbosi tun linin lo. U tun y'u ka faniw faranfaran, k'o yɛrɛ fari tigɛtigɛ. Sarakafɛnw ni wusulan tun b'u bolo, u tun be nana ni olu ye Masaba ka soo. 6Netaniya dencɛ Yisimayɛli kasitɔ bɔra Misipa ka taga u kunbɛnyɔrɔ. A y'u kunbɛn tuma min na, a y'a fɔ u ye ko: «Aw ye na Ayikamu dencɛ Gedaliya fɛ!» 7U sera dugu kɔnɔ tuma min na, Netaniya deen Yisimayɛli n'a kɔmɔgɔw y'u faga, k'u suu fili dingɛ kɔnɔ. 8U la mɔgɔ tan y'a fɔ Yisimayɛli ye ko: «Kana an faga! Dumunifɛn dogonin b'an fɛ kongo kɔnɔ: sumanw, tulu, ani lii.» O la, Yisimayɛli ma sɔn ka olu n'u balimaw faga ɲɔgɔn fɛ tugu.

9Masacɛ Aza tun ye dingɛ min sogi Isirayɛli mara masacɛ Bayesa ka kɛlɛ tuma na, Yisimayɛli ye mɔgɔ minw faga, a y'u bɛɛ suu don o le kɔnɔ. Netaniya deen Yisimayɛli y'a fa ni suuw ye.

10Yisimayɛli ye Misipa dugu kɔnɔ mɔgɔ tɔw bɛɛ minɛ ka taga n'u ye: masacɛ denmusow, ani mɔgɔ minw bɛɛ tun tora Misipa kɔnɔ, masacɛ kɔlɔsibagaw kuntigi Nebuzaradan tun ye minw kalifa Ayikamu dencɛ Gedaliya ma. A y'u bɛɛ minɛ ka taga n'u ye amoniw fɛ.

11Kareya deen Yowanan ni kɛlɛkuntigi minw bɛɛ tun be n'a ye, olu ye Netaniya deen Yisimayɛli ka kɛwalijuguw bɛɛ mɛn minkɛ, 12u y'u ka mɔgɔw bɛɛ lajɛn ka ta'a kɛlɛ. U y'a sɔrɔ Gabaŋɔn dalan daa la. 13Mɔgɔ minw bɛɛ tun be ni Yisimayɛli ye, olu ye Kareya deen Yowanan ni kɛlɛkuntigiw ye tuma min na, u nisɔn diyara. 14Yisimayɛli ye mɔgɔ minw minɛ ka bɔ Misipa, olu bɛɛ y'u ɲaa yɛlɛma ka taga Kareya dencɛ Yowanan fɛ. 15Nga Netaniya deen Yisimayɛli kɔni sera ka boli Yowanan ɲa n'a ka mɔgɔ seegi ye ka taga amoniw fɛ.

16O tuma na, Netaniya dencɛ Yisimayɛli tun ye Ayikamu dencɛ Gedaliya faga ka sɔrɔ ka mɔgɔ dɔw minɛ ka bɔ Misipa. Kareya dencɛ Yowanan ni kɛlɛkuntigi minw bɛɛ tun be n'a ye, olu segira n'u tɔɔ ye, kɛlɛdenw fara musow kan, ni denmisɛnw, ni masacɛ ka dakɔrɔsigiw ka bɔ n'u ye Gabaŋɔn. 17U ye sira minɛ ka sɔrɔ ka taga lɔ lafiɲɛyɔrɔ dɔ la Kimuyamu, Bɛtilehɛmu faan fɛ. U tun b'a fɛ ka taga Ezipiti, 18k'u yɔrɔ jaɲa Babilɔnikaw la, u be siran minw ɲa. Bari Netaniya deen Yisimayɛli tun ye Ayikamu deen Gedaliya faga, Babilɔni masacɛ tun ye min kɛ lasigiden ye jamana kunna.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index