Search form

Zer 43

Zeremi be taga Ezipiti jamana la

1Masaba u ka Ala tun ye Zeremi ci ko a ka kuma min bɛɛ fɔ jama ye, a y'o fɔ u bɛɛ ye ka ban tuma min na, 2Osaya deen Azariya, ni Kareya deen Yowanan ani yɛrɛboɲalaw bɛɛ y'a fɔ Zeremi ye ko: «I be galon le tigɛra. Masaba an ka Ala ma i ci ka n'a fɔ an ye ko an kana taga sigi Ezipiti jamana la! 3Neriya dencɛ Baruki le b'i kɔnɔnasura an kama. A b'a fɛ k'an di Babilɔnikaw ma, u k'an faga, walima u k'an minɛ ka taga n'an ye Babilɔni.»

4Masaba tun y'a fɔ ko u ka to Zuda mara la, nga Kareya deen Yowanan ni kɛlɛkuntigiw bɛɛ, ani jama bɛɛ banna k'a ka fɔta bato. 5- Zuda mara mɔgɔ tɔw min kɔsegira ka bɔ siyaw cɛma, u jɛnsɛnnin tun be minw bɛɛ cɛma, ka na sigi Zuda mara la, Kareya dencɛ Yowanan ni kɛlɛkuntigiw ye olu bɛɛ minɛ: 6cɛɛw ni musow, ni denmisɛnw, ani masacɛ denmusow, ani Babilɔni masacɛ kɔlɔsibagaw kuntigi Nebuzaradan tun ye mɔgɔ minw to ni Safan dencɛ Ayikamu deen Gedaliya ye, ani kira Zeremi ni Neriya dencɛ Baruki. 7U banna ka Masaba ka kuma bato, ka taga Ezipiti jamana na. U sera fɔɔ Tapanɛ.

Zeremi be Ezipiti halakiko fɔ

8Masaba kumana Zeremi fɛ k'u to Tapanɛ ko: 9«Kabakurubabaw ta, ka taga u dogo bɔgɔ la, sira jukɔrɔ, Ezipiti masacɛ ka soo donda la Tapanɛ, zuwifuw ɲana. 10I k'a fɔ u ye ko: ‹Masaba, Setigi, Isirayɛli ka Ala ko ale be cii bila ka taga ale ka baarakɛla Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri wele ka na. Ko ale ye kabakuru minw dogo, a bena na ka Nabukodonozɔri ka masasigilan bila olu le sanfɛ, Nabukodonozɔri k'a ka fanibugu lɔ u sanfɛ. 11A bena na Ezipiti jamana kɛlɛ. Minw ye saya ta ye, a be olu faga. Minw ye jɔnya ta ye, olu be minɛ ka taga. Minw ye murujan ta ye, a be olu faga ni murujan ye. 12A bena tasuma don Ezipitikaw ka jobonw la, ka joow jɛni, ka taga ni dɔw ye. A bena na Ezipiti jamana lakolonya pepewu, ka bɔ yen hɛrɛ la. 13U be tile bato boon min kɔnɔ Ezipiti jamana la, a ben'a kɔnɔ kabakuru lɔninw walaka, ka Ezipitikaw ka jobonw jɛni.› »

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index