Search form

Zer 45

Baruki kisiko

1- Zoziyasi dencɛ Yoyakimu ka masaya saan naaninan na Zuda mara kunna, kira Zeremi tun ye kuma minw fɔ Neriya dencɛ Baruki ye, n'a y'a sɛbɛn sɛbɛ dɔ kɔnɔ, o filɛ: 2«Masaba, Isirayɛli ka Ala b'a fɔra e Baruki kosɔn ko: 3I ko: ‹Bɔnɛ ye ne ta ye! Masaba be dusukasi farala ne ka tɔɔrɔ kan. Ŋunankojugu ye n fanga ban! N te lafiya sɔrɔla!›

4«Masaba ko ne k'a fɔ i ye ko: ‹Ne ye min lɔ, ne bena o ci. N ye min tutu, ne bena o bɔn. A bena kɛ ten jamana nin bɛɛ la. 5Ele be kobabaw le laɲinina i yɛrɛ ye. Kana o laɲini. Ne bena bɔnɛ lase mɔgɔw bɛɛ ma. Nga ele kɔni, ne ben'a to e ka kisi i taayɔrɔw bɛɛ la. Ne Masaba le ko ten.› »

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index