Search form

Zɔbu 11

Sofari be kuma Zɔbu fɛ

1Sofari ka bɔ Naama y'a fɔ Zɔbu ye ko:

2«Nin kuma caaman nin ɲɔgɔn be se ka fɔ

ni mɔgɔ ma dɔ fɔ wa?

Mɔgɔ min daa ka di,

o t'a yira ko tiɲɛ b'a tigi fɛ!

3I ka kuma diman ben'a kɛ mɔgɔw be je kɛ?

I bena e ɲaa don mɔgɔ la ten,

ni dɔ ma fɔ i ye wa?

4I ko e ka fɔta ye tiɲɛ ye,

ko Ala yɛrɛ y'a lɔn ko jalakiyɔrɔ t'i la.

5Uun! Ni Ala tun ko a be dɔ fɔ sisan,

n'a tun ko a b'a daa don i ka koo la,

6n'a tun y'a ka lɔnniya dogonin yira i la,

min be tɛmɛ an ta kan,

i tun ben'a ye ko Ala b'i ka fili dɔw ye k'a to yen.

7I be se ka Ala ka kodogoninw lɔn wa?

Walima i be se ka Setigi ka sekow lɔn wa?

8U tɛmɛna sankolo yɛrɛ kan,

i be se ka mun kɛ?

U ka dun ka tɛmɛ lahara kan,

i bena mun le faamu o la?

9U boɲa tɛmɛna dugukolo ta kan,

u boɲa tɛmɛna kɔgɔji kan.

10Ni Ala ye kojugukɛla dɔ minɛ,

n'a ko a b'a tigilamɔgɔ kiti,

jɔn be se ka ban?

11Bari a be mɔgɔkolon lɔn,

kuun t'a la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ka kojugu la.

12Nga naloman tena kɛ hakilitigi ye

fɔɔ loon min na kongofali ye soo kɔnɔ fali wolo.

13Ele kɔni, e ka kan k'i ɲaa sin Ala ma,

k'a daali k'i bolo wili sanfɛ.

14Ni e te sɔn ka kojugu kɛ,

ni e te sɔn ka to tilenbaliyako la,

15i bena se k'i kuun kɔrɔta

ni kunko t'i kunna,

o le ben'a kɛ i jaa be gwɛlɛya

e te siran tugu.

16O la, e tena miiri i ka sɛgɛn la tugu,

i bena u filɛ i ko jii le be woyora.

17I ka tile bena bɔ ka manamana i ko tilefɛla,

dibi bena yɛlɛma ka kɛ i ko dugugwɛ kɛnɛ.

18I bena jigi sɔrɔ kosɔbɛ,

e jigi bena fa.

I bena filɛli kɛ i gɛrɛfɛ,

i bena la hɛrɛ la.

19I bena la, mɔgɔ si tena i sigɛn tugu.

Mɔgɔ caaman ben'a fɔ ko u b'i nigɛnigɛ.

20Nga mɔgɔjugu kɔni bena dɛmɛ ɲini

fɔɔ a ɲaa be ja, a tena dɛmɛbaga sɔrɔ,

a jigi te foyi kan tugu ni saya tɛ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index