Search form

Zɔbu 16

Zɔbu be Elifazi jaabi

1Zɔbu y'a fɔ Elifazi ye ko:

2«Ne y'o kuma ɲɔgɔn caaman mɛn ka tɛmɛ,

aw bɛɛ ye jigitugubaga mɔgɔsɛgɛnlaw le ye.

3Ne ko kumafu nunu bena ban tuma jumɛn?

Walima mun lo y'a kɛ i ye nin jaabili nin kɛ,

4Ne be cogo min na,

ni aw le tun be ten,

ne tun bena se ka kuma aw fɛ fana,

ne tun bena kuma labɛn k'a fɔ aw ye,

n tun bena n kuun firinfirin fana.

5Ne tun bena aw jaa gwɛlɛya ni n ka kuma ye,

n ka kumaɲuman tun bena aw jigi tugu.

6Ni ne kumana,

ne ka sɛgɛn tena ban.

Ni n jera, a bena bɔ ne kan wa?

7Ala ye ne barika ban sisan,

a ye n lamini bɛɛ halaki.

8A y'a kɛ ne fari cɛnna ka ne ka jalaki yira,

ne fasako fana be dɔ fɔra o la.

9A diminin ye ne faran

i ko wara b'a ka sogo faranfaran cogo min na.

A be tugu ne kɔ k'a ɲiin ɲimi ne kama.

Ne jugu be ne filɛra kosɔbɛ.

10U b'u daa wagawagara ne kosɔn,

u ye ne tulo ci ka n nɛni,

u be ɲɔgɔn lajɛn n kama.

11Ala ye ne don mɔgɔkolonw bolo,

a ye ne ɲɔti ka don mɔgɔjuguw bolo.

12Ne tun be hɛrɛ la,

a ye n ɲaa gwan.

A ye n minɛ n kaan na ka n ben.

O kɔ, a y'a ka biɲɛw sin ne ma.

13A ka biɲɛw be tugura ɲɔgɔn kɔ

ka se ne ma faan bɛɛ,

a be ne sɔgɔ hali makari t'a la,

a ye ne kunakuna sɔgɔ k'a bɔn.

14A be girin ne kan i ko kɛlɛden,

a be ne mandimina n yɔrɔ bɛɛ la.

15Dusukasifani le be ne kaan na kudayi,

Ala ye ne ɲɔɲɔ.

16Ne ɲadenw wulenna kasikojugu fɛ,

n ɲaa dibira,

17k'a sɔrɔ ne ma kojugu kɛ,

n kɔnɔ fana gwɛnin lo Aladali la.

18Dugukolo, kana ne joli bɔnnin datugu fewu,

n kasikan ka se ka mɛn yɔrɔ bɛɛ la.

19- Ne seere be sankolo la ka ban do.

Dɛmɛbaga be ne fɛ sanfɛ.

20Ne teriw be ne lɔgɔbɔra,

ne be Ala le daalila ni ɲaji ye.

21Ne dɛmɛbaga nin le be se ka don ne ni Ala cɛ.

I ko adamadenw b'a kɛ cogo min na,

dɔ ka don mɔgɔ fila cɛ.

22Bari ne sii be ser'a laban na.

Ne be sira kan ne te taga ka segi ni min ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index