Search form

Zɔbu 17

1«Ne te sera ka ninakili ka ɲa,

ne sii banna ka ban,

ne ta ye kaburu ye.

2Mɔgɔlɔgɔbɔbagaw le te ne laminina wa?

U ka nɛnili b'a kɛ ne te sera ka sinɔgɔ.

3Ala, e yɛrɛ k'i yɛrɛ di ne kosɔn.

Ni ele kelen tɛ, jɔn be sɔn k'o kɛ ne ye?

4E y'a kɛ ne teriw te se ka miiri tugu,

e ten'a to u be see sɔrɔ.

5A kɛra i ko mɔgɔ min y'a teriw wele dumuni na,

k'a sɔrɔ a yɛrɛ deenw be u niyɔrɔ kɔnɔna ka dɛsɛ.

6Ne ka koo tun kɛra dɔnkiliw ye mɔgɔw fɛ,

ne kɛra mɔgɔ ye u be daji tu min kan.

7Ne ɲaa dibira tɔɔrɔ kosɔn,

ne jara i ko kala.

8Mɔgɔɲumanw kabakoyara ka je.

Mɔgɔtilenninw dimina filankafɔ kɔrɔ.

9Nga, mɔgɔtilennin ka to a ka tilenninya la,

mɔgɔɲuman ka barika don a yɛrɛ la.

10Aw bɛɛ ka na yan tugu sa!

Ne tena lɔnnikɛla sɔrɔ aw cɛma.

11Ne sii banna ka ban,

ne ka kolatigɛninw cɛnna,

n ka miiriya bɛɛ cɛnna.

12U b'a miiri ko suu le ye tilefɛ ye.

U ko dugu be gwɛra k'a sɔrɔ suu le be kora.

13Ne ka kan ka n jigi la mun le kan?

Lahara bena kɛ ne sigiyɔrɔ ye.

N be taga n layɔrɔ labɛn dibiyɔrɔ la.

14Ne b'a fɔ n kaburu ye ko n facɛ lo,

k'a fɔ bagabagaw ye

k'olu le ye ne baa ni n balimamusow ye.

15Ne jigi be min tugu?

Jɔn ɲaa b'a la tugu?

16An be kori ka taga lahara,

an be ben ɲɔgɔn fɛ buguri kɔnɔ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index