Search form

Zɔbu 18

Bilidadi be kuma Zɔbu fɛ tugu

1Bilidadi ka bɔ Suwa y'a fɔ Zɔbu ye ko:

2«I bena o kuma nunu dabila tuma jumɛn?

I ka hakili sɔrɔ janko ne ka dɔ fɔ i ye.

3Mun na an bena an yɛrɛ to a b'an kɛ begɛnw ye?

A bena an jati nunsɔgɔw ye mun na?

4E min b'i yɛrɛ sigɛn dimi bolo,

dugukolo bena lakolonya e kosɔn wa?

E kosɔn, faraw bena wili ka bɔ u sigiyɔrɔ la kɛ?

5- Mɔgɔjugu ka fitinɛ le be faga tigitigi,

tasuma tena mana a ka gwa la tugu.

6Tasuma yeelen tena ye a ka soo kɔnɔ tugu,

a nii bena bɔ.

7A te taama ni hakilisigi ye tugu,

a bena ben a ka kolatigɛninw sababu la.

8A be tagara don jɔɔ kɔnɔ,

a be tagara minɛyɔrɔ la.

9Jaan ben'a senju minɛ,

juru ben'a siri kosɔbɛ.

10A minɛjuru dogonin be dugukolo kɔnɔ,

a lanin be a ka sira kan.

11Siranyakow b'a faan bɛɛ la,

u b'a dɛndɛna kosɔbɛ.

12Barika tun b'ale min na,

kɔngɔ y'a minɛ,

dɛsɛ yɔrɔ man jan a la tugu.

13O ben'a farisogo halaki,

saya ben'a fari ban.

14U ben'a bɔ a ka sigiyɔrɔɲuman na,

u bena taga n'a ye saya kuntigi fɛ.

15A ka soo lakolon bena to,

mɔgɔ bena sigi a kɔnɔ,

u bena kiribi bɔn a ka sigiyɔrɔ la.

16A bena kɛ i ko yiri min be sara,

a liliw be toli duguma,

a bolomisɛnw be ja sanfɛ.

17Jamanadenw hakili tena to a la tugu,

a tɔgɔ tena wele yɔrɔ si tugu.

18U y'a ɲɔti ka bɔ yeelen na k'a don dibi la,

u y'a gwɛn ka bɔ diɲɛ na.

19Kɔmɔgɔ ma sɔrɔ a fɛ a ka siya cɛma,

mɔgɔ ma to a kɔ a sigiyɔrɔ la.

20Tileben fɛ mɔgɔw bena kabakoya a ka koo la,

kɔrɔn fɛ mɔgɔw bena siran kosɔbɛ k'a fɔ ko:

21‹Mɔgɔ tilenbali ka soo be ten.

Mɔgɔ min ma Ala lɔn, o tigi ka yɔrɔ be ten!› »

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index