Search form

Zɔbu 19

Zɔbu be Bilidadi jaabi

1Zɔbu y'a fɔ Bilidadi ye ko:

2«Aw bena to ka ne nii tɔɔrɔ fɔɔ tuma jumɛn?

Aw bena to ka ne halaki n'aw ka kuma ye fɔɔ tuma jumɛn?

3Aw ye ne nɛni siɲɛ caaman,

aw te maloya ka ne tɔɔrɔ wa?

4Hali ni ne tun filila tiɲɛ na,

o fili nin kunko ye ne kelen ta ye.

5N'aw b'aw yɛrɛ fisayara ni ne ye,

ka to ka ne dɔgɔyako fɔ n ye dɔrɔn,

6aw ka l'a la ko Ala le y'o kɛ ne la,

ale lo ye n datugu n'a ka jɔɔ ye.

7Ni ne pɛrɛnna ko u be ne tɔɔrɔla,

mɔgɔ te yen ka n jaabi.

Ni ne kulera ka dɛmɛbaga ɲini,

mɔgɔ te sɔrɔ min be n ka tiɲɛ di n ma.

8A ye sira tugu ne ɲa janko n kana tɛmɛ,

a ye dibi kɛ ne ka tɛmɛyɔrɔw la.

9A ye n ka boɲa bɔ n kan,

a ye n ka kunkɔrɔtafɛnw bɔ n kan.

10A ye n halaki pewu ka n ta ban.

Ne jigi tun be fɛɛn min kan,

a y'o bɔsi i ko mɔgɔ be yiri bɔn cogo min na.

11A dusu gwanna ne kɔrɔ kosɔbɛ,

a ye n jati a jugu dɔ ye.

12A ka kɛlɛdenw ye ɲɔgɔn lajɛn,

u ye tɛmɛyɔrɔ bɔ fɔɔ ka na se ne ma,

u nana n datugu n ka sigiyɔrɔ la.

13A y'a kɛ ne balimaw yɔrɔ jaɲana n na,

n lɔnbagaw b'u yɛrɛ kɛ i ko lonaw n fana fɛ.

14Mɔgɔ te n fɛ tugu,

n terisɔbɛw ɲinɛna n kɔ.

15N ka soo kɔnɔ lonanw

ni n ka baaraden musomanw

ye n kɛ lonan ye,

bari ne kɛra i ko mɔgɔ wɛrɛ u ɲana.

16Ne be n ka baaraden wele,

a te n jaabi,

hali ni n y'a daali.

17Ne ka muso t'a fɛ ka n kasa mɛn tugu,

n koo goyara n badenw yɛrɛ ye.

18Hali denmisɛnw b'u ɲaa don ne la,

ni n ko n be kuma, u be n lɔgɔbɔ.

19Ne koo goyara n terisɔbɛw yɛrɛ ye.

Minw koo ka di ne ye,

olu wilila n kama.

20Ne tɔɔ tora kolo ni golo dɔrɔn,

dɔɔni ne tun be sa.

21Aw ka makari ne la n teriw,

bari Ala ye ne tɔɔrɔ.

22Mun na aw fana be n gwɛnna

i ko Ala b'a kɛra cogo min na?

Aw ma wasa ne tɔɔrɔ la ten wa?

23A tun ka di ne ye,

ne ka kuma nunu ka sɛbɛn,

u tun k'a sɛbɛn yɔrɔ dɔ la.

24Ne tun b'a fɛ u ka ɲɛgɛn,

u ka ɲɛgɛn ni birɛn ye ani gween,

u ɲɛgɛnni ka to fara kan kudayi.

25Ne kɔni y'a lɔn ko ne kunmabɔbaga be yen,

a bena wili waati laban na.

26Ni ne farikolo halakira ka ban tuma min na,

ne yɛrɛ bena Ala ye.

27Ne ben'a ye,

ne yɛrɛ ɲaa bena la a kan,

mɔgɔ wɛrɛ tɛ.

Ne kɔrɔtɔnin b'a kɔnɔna.

28Aw ben'a fɔ ko:

‹An bena tugu a kɔ cogo di?

An bena sababu jumɛn sɔrɔ ka se k'a kiti?›

29Aw ka siran murujan nin kana se aw yɛrɛw ma.

Bari, dusugwan be na ni saya ye,

aw k'a lɔn ko kiti b'aw ɲa.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index