Search form

Zɔbu 21

Zɔbu be Sofari jaabi

1Zɔbu y'a fɔ Sofari ye ko:

2«E tulo malɔ ne fɛ,

o dama bena ne dusu saalo.

3E muɲu, to ne be kuma,

ni n kumana ka ban, e ka n lɔgɔbɔ.

4Ne ka kuma ɲaa yɛrɛ sinnin be adamaden ma wa?

Mun na ne tena kɔrɔtɔ?

5Aw ka ne ka koo sɛgɛsɛgɛ,

aw bena kabakoya k'aw bolo la aw daa la.

6Koo minw bɛɛ ye ne sɔrɔ,

ni ne miirila o la waati min na,

ne be siran fɔɔ ka yɛrɛyɛrɛ.

7Mun na mɔgɔjugu be to nii na?

Mun na u be kɔrɔya,

dɔ fana be fara u fanga kan?

8Mun na u deenw be boɲa u ɲana,

u mamadenw be wili k'u sɔrɔ?

9Hɛrɛ le b'u ka soo kɔnɔ,

u te siran foyi ɲa,

Ala t'u ɲaa gwanna.

10U ka turaw ka kɛnɛ,

u be se ka deenw sɔrɔ.

U ka misiw be wolo ka ɲa,

u kɔnɔ te cɛn ka ye.

11U b'u ka denmisɛnw to u be bolibolila i ko sagaw,

u mamadenw b'u ta kɛ dɔrɔn.

12U be dɔnkili lara n'u be dundun ni gɔni fɔra,

u be nisɔndiya file fɔkan fɛ.

13U b'u sii tile kɛ hɛrɛ la,

o kɔ, u be taga lafiya la lahara.

14U tun be to k'a fɔ Ala ye ko:

‹Bɔ an kɔrɔ.

An t'a fɛ k'i ka koo lɔn.

15E Setigi ye jɔn le ye,

n'an ka kan ka baara kɛ i ye?

An be mun le sɔrɔ e daali la?›

16Tiɲɛ na, o mɔgɔ nunu b'a miiri

k'u ka hɛrɛ be bɔ u yɛrɛ la.

Nga u ka fɔta te ne ka miiriya ye.

17Saya be cun u kan tuma caaman wa?

Balawu be u sɔrɔ wa?

Ala ka dimi be se u ma wa?

18K'a sɔrɔ mɔgɔw b'u danga ko:

‹U ka kɛ i ko sumanɲaga,

fɔɲɔ be taga ni min ye,

U ka kɛ i ko gwangwan,

funufunu be min ta.›

19O tuma na, Ala be deenw le ɲagwanna u faaw nɔɔ na wa?

O ka kan ka kɛ a yɛrɛ le la,

janko a b'a nɛnɛ.

20A ɲaa ka kan ka la a yɛrɛ le ka sigɛn kan,

ale lo ka kan ka Setigi ka dimi sɔrɔ.

21N'a sii banna,

a kɔmɔgɔw ka koo te foyi ye a fɛ tugu.

22Mɔgɔ ka kan k'o koo nunu ɲayira Ala la wa?

Ale min be mɛlɛkɛw yɛrɛ kiti.

23Mɔgɔ dɔ be to ɲasuma na fɔɔ ka taga sa,

a te hami foyi la,

a hakili siginin be.

24A farisogo nugunin be kosɔbɛ.

A sɛmɛ ka ɲi kosɔbɛ.

25Dɔ wɛrɛ fana be sa dusukasi la

n'a ma hɛrɛ sɔrɔ ka ye fewu.

26U bɛɛ do bena la kaburu kɔnɔ.

Yanni dɔɔni, bagabaga be yɛlɛ u kan.

27Ne b'aw kɔnɔnako lɔn,

aw be juguman min miiri ka ne jalaki, n b'o lɔn.

28Aw b'a fɔra ko: ‹Mɔgɔtɔɔrɔbagaw ka soo be min?›

Ko: ‹Mɔgɔjuguw ka sigiyɔrɔ be min?›

29Aw ma tɛmɛbagaw ɲininga wa?

Walima u be minw fɔ,

aw m'o fana faamu wa?

30Kojugukɛla be kisi bɔnɛlon na,

foyi te kɛ a la Ala ka dimi bɔlon na.

31Jɔn ben'a jalaki a ka fili la?

Jɔn ben'a ka kojugu juru sara a la?

32N'a sara, u be taga n'a ye kaburutu kɔnɔ,

u fana be janto a ka kaburu la.

33Mɔgɔ bɛɛ tugur'a suu kɔ,

jamaba bilar'a ɲafɛ,

a layɔrɔ fana be suma.

34Mun na aw be ne dusu saalo ni kumafu ye?

Aw ka fɔta nunu ye namarakumaw le ye.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index