Search form

Zɔbu 22

Elifazi be kuma Zɔbu fɛ tugu

1Elifazi ka bɔ Teman y'a fɔ Zɔbu ye ko:

2- «Mɔgɔ be se ka mun le ɲa Ala ye?

Hakilitigi kɔni be se ka fɛɛn ɲa a yɛrɛ ye.

3I ka tilenninya be mun ɲa Ala ye?

N'i kɛra mɔgɔɲuman ye,

o be mun ɲa a ye?

4E ɲana, a b'i jalakira e ka tilenninya le kama wa?

E ɲana, a b'i kitira o le kama wa?

5Nga, e ka kojuguw ka caya kama lo.

Daan te ele ka fili la do.

6E tun be to ka ben e balimaw kan ka fɛɛn dɔ minɛ u fɛ,

ka sɔrɔ ka juru don u la.

E tun be to k'u ka faniw minɛ

k'u to lakolon.

7E tun be ban ka jii di minnɔgɔtɔ ma,

e tun be ban ka dumuni di kɔngɔtɔ ma.

8Dugukolo tun kɛra fangatigi ta ye,

yɛrɛboɲala y'a kɛ a sigiyɔrɔ ye.

9E tun be to ka ban ka firiyamusow sɔn,

e tun be to ka falatɔw barika ban.

10O le y'a to jaan kɛra k'i lamini,

siranya y'i minɛ yɔrɔnin kelen.

11E tora dibi la e te yeli kɛra.

I tununin be i ko jiba ye mɔgɔ min tunu.

12An b'a lɔn ko Ala be sankolo la,

lolo be bɛɛ sanfɛ legelege,

e ɲaa te o la wa?

13E be tugu k'a fɔ ko:

‹Ala be mun le lɔn?›

A be se ka dibikɔnɔkow ɲanabɔ wa?

14A be sankolo yaala tuma min na,

sankaba ka fin be kɛ, a te foyi ye.

15Anhaan, kojugukɛlaw ye sira min ta,

e b'a fɛ ka o le ta wa?

16U bɔra diɲɛ na, n'a waati yɛrɛ ma se,

u tɛmɛna i ko jiba ye kogo min ta.

17U tun be to k'a fɔ Ala ye ko:

‹An to ɲasuma na.

Setigi lo, nga a be se ka mun le kɛ an na?›

18K'a sɔrɔ ale Ala le tun ye nafolo di u ma,

nga mɔgɔjugu ka kolatigɛnin yɔrɔ ka jan Ala la.

19Mɔgɔtilenninw bena u halakitɔ ye ka nisɔndiya,

jalakibaliw bena u lɔgɔbɔ ko:

20‹An juguw halakira,

tasuma y'u ka fɛɛn bɛɛ jɛni.›

21Bɛɛn ɲini Ala fɛ, a bena ɲa,

e fana bena hɛrɛ sɔrɔ.

22Sɔn a ka ladilikan ma,

k'a ka fɔta mara i dusu la.

23N'i kɔsegira Setigi ma,

a bena e ta ɲa.

E k'i mabɔ tilenbaliyakow la.

24E k'i ka sanu fili duguma,

e ka sanu yɛrɛyɛrɛ fili bɛrɛw cɛma jii kɔnɔ.

25E ka Setigi kɛ i ka sanu ye,

a ka kɛ e ka warigwɛ ye.

26O la, Setigi bena kɛ i diyanafɛn ye,

i bena e ɲaa kɔrɔta k'a filɛ.

27E ben'a daali, a bena i jaabi,

e fana bena e ka dajuruw sara.

28E mana fɛɛn o fɛɛn latigɛ,

o bena ɲa,

e ka koo bɛɛ bena gwɛ i ka sira kan.

29Bari koo minw be latigɛ ni yɛrɛboɲa ye,

Ala b'o cɛn,

min kɛra ni yɛrɛmajigi ye,

a b'o ɲa.

30Ale be mɔgɔ jalakinin kunmabɔ,

a bena e kunmabɔ n'i be koɲuman kɛ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index