Search form

Zɔbu 29

1Zɔbu tagara ɲa ni kuma ye ko:

2«Ni ne tun be se ka segi ka kɛ i ko kunu kɔni,

ka kɛ i ko Ala tun be n marala tuma min na,

3a ka fitinɛ tun be yeelen bɔ ne sanfɛ waati min na,

ne tun be to ka taama a ka yeelen barika la sufɛ!

4Ni ne tun be se ka kɛ i ko n kanbelenwaati kɔni,

Ala tun ye ne ka soo teri ye waati min na,

5Setigi tun be ni n ye waati min na,

ne dencɛw tun be ne lamini tuma min na,

6o waati la, ne tun be a diman kan kosɔbɛ.

Tulu tun be bɔ ne ka wugu la kosɔbɛ.

7O tuma na, ni ne tun bɔra ka taga dugu donda la,

ni n tun tagara sigi forobayɔrɔ la,

8ni kanbelenw tun ye ne ye,

u tun be bɔ ne ɲafɛ,

mɔgɔkɔrɔbaw tun be to ka wili ka lɔ.

9Dugu ɲamɔgɔw tun be to k'u ka kuma tigɛ,

u yɛrɛ tun be to k'u bolow la u daa la.

10Kuntigiw kumakan tun te mɛn tugu,

u tun be to k'u daa tugu.

11Mɔgɔ minw tun be ne lamɛn,

olu tun be to k'a fɔ ko ne dagamuna.

Minw tun mana n ye,

olu be n ka ɲumanya fɔ.

12Bari dɛsɛbagatɔ min tun be dɛmɛ fɛ,

ne y'ale dɛmɛ.

Dɛmɛbaga tun te falatɔ min na,

ne y'ale dɛmɛ.

13Sabagaw tun be to ka dubaw kɛ ne ye,

n ma sɔn ka firiyamuso to ten

ni n m'a dusu diya.

14Tilenninya tun kɛra i ko ne ka fani,

n tun be to k'a don.

Mɔgɔsɔbɛya tun kɛra i ko n ka foroca,

ani n ka fugulan.

15Ne le tun ye fiɲɛntɔ ɲaden ye,

ne le tun ye muruku seen ye.

16Ne tun ye fantanw faa ye,

ne tun be to ka janto lonanw na kosɔbɛ.

17N tun be to ka mɔgɔ tilenbaliw ɲiin kari.

U tun ye fɛɛn min sɔrɔ,

n tun be to k'o bɔsi u la.

18Ne tun ko: ‹N bena sijan sɔrɔ

ka sɔrɔ ka sa soo kɔnɔ.

19Ne be i ko yiri min liliw be jii kɔrɔ,

komiji be kɛ n bolomisɛnw kan sufɛ.

20O la, ne ka boɲa tun be n kan kudayi,

n ka biɲɛw tun be taga ni barika ye.›

21U tun be to ka mɛnni kɛ ne fɛ kosɔbɛ,

u tun be to ka je ka ne ka ladili mɛn.

22Ni ne tun kumana ka ban dɔrɔn,

mɔgɔ si tun te foyi fɔ tugu.

Ne ka kuma tun be tɔnitɔni u kan i ko jii.

23U jigi tun be ne kan i ko

u jigi be sanji kan cogo min na,

u tun be ne kɔnɔ i ko

u be saminyalaban sanji kɔnɔ cogo min na.

24Ne tun mana yɛlɛkomisɛn kɛ n'u ye,

u tun te se ka la o la.

U tun b'a fɛ ka cogo dɔ ye n na,

min b'a yira u la ko n be u fɛ.

25Ne tun be sira yira u la,

n tun be i ko masa, u cɛma.

Ne tun kɛra i ko mɔgɔ min be dusukasibagaw jigi tugu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index