Search form

Zɔbu 3

Zɔbu n'a teri saba ka baro

Zɔbu b'a ka makari fɔ

1- A laban, Zɔbu ye kuma ta ka kumajugu fɔ a wololon koo la.

2A ko:

3«Ne wololon niin ka bɔ jatili la.

N kɔnɔ tara suu min na, ale fana ka kɛ ten.

4O loon nin ka kɛ dibi ye,

Ka Ala to sanfɛ,

a kana miiri a la,

yeelen kana bɔ o loon na.

5Dibi ka kɛ a niyɔrɔ ye, dibijugu!

Sankabaw k'a datugu,

suu ka ko tilefɛ.

6Dibi ka don o suu nin kɔnɔ kosɔbɛ,

a kana sɔrɔ loonw cɛma saan kɔnɔ.

A kana jati kalow cɛma.

7O suu nin ka kɛ densɔrɔbali suu ye,

nisɔndiyamankan kana mɛn suu nin kɔnɔ.

8Londangabagaw k'a kɛ lonjugu ye,

sogojugu Leviyatan welebagaw k'a kɛ lonjugu ye.

9A dugugwɛda lolow ka dibi.

A mako ka kɛ yeelen na,

a kan'a sɔrɔ.

A kana dugugwɛda kɛnɛ ye.

10Bari a ma ne woloko bali,

janko a tun ka kɛ sababu ye

ne ɲaa tun kana la tɔɔrɔ nin kan.

11Mun na ne ma sa n bamuso kɔnɔ?

Mun na n ma sa n wolowaati yɛrɛ la?

12Mun na ne ye seenw sɔrɔ ka la u kan yɛrɛ?

Mun na siin sɔrɔla ka n balo?

13N'o tɛ, yan tuma si,

n tun lara ɲasuma na

kaburu la ka sinɔgɔ ka lafiɲɛ.

14N tun bena fara diɲɛ masaw ni ladibagaw kan,

minw tun be to ka kaburu taamasiɲɛw lɔ u yɛrɛ ye.

15N tun bena kɛ ni ɲamɔgɔw ye,

sanu tun be minw fɛ,

minw tun b'u ka boonw fa wari la.

16Ne tun bɛna kɛ

i ko deen min sanin wolola,

i ko deen minw ma tile ye.

17Mɔgɔjugu te foyi kɛ o yɔrɔ la tugu.

O ye lafiɲɛyɔrɔ ye mɔgɔsɛgɛnnin fɛ.

18Kasodenw b'u yɛrɛ sɔrɔ o yɔrɔ la ɲasuma na,

u t'u kɔlɔsibaga pɛrɛnkan mɛn yen tugu.

19Mɔgɔba ni mɔgɔ gwansan bɛɛ ye kelen ye o yɔrɔ la,

jɔɔn be hɔrɔnya ka bɔ a kuntigi bolo yen.

20Mun na Ala b'a to dugu be gwɛ

ka ɲanibagatɔw sɔrɔ?

Mun na dusukasibagaw be sii sɔrɔ?

21- Minw be saya kɔnɔna,

a do te se u ma,

u b'a fɛ yɛrɛ, ka tɛmɛ nafolo kan.

22U tun bena taga nisɔndiya la,

u tun bena nisɔndiya kosɔbɛ kaburu sɔrɔ la.

23Mun na sii be di mɔgɔ ma min t'a taayɔrɔ lɔn?

Ala be min datugu i ko kogo.

24Ŋunan le kɛra ne ka dumuni ye,

ne kasikan be bɔ i ko jikuru.

25Ne siranna koo min na,

o le ye n sɔrɔ.

N siranna kosɔbɛ min ɲa,

o le sera n ma.

26Ɲasuma te n kan, n te hɛrɛ la,

n lafiyanin tɛ, ɲagwan le be n kan.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index